Hotărârea nr. 131/2016

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Venus nr.1, pentru amenajare acces din exterior (trepte și podest) în vederea schimbării destinației unui spaţiu de locuit în spațiu prestări servicii

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Venus nr.l, pentru amenajare acces din exterior (trepte și podest) în vederea schimbării destinației unui spațiu de locuit în spațiu prestări servicii

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.12872 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12873 din 15.04.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Ungureanu Lioara Elena și Ungureanu Laurențiu Marius) în suprafață de 4,2 mp (p.c. 47856) situată în Suceava, strada Aleea Venus nr.l, bl.Elll, sc.D, pentru amenajare acces din exterior (trepte și podest) în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 4 din spațiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor, frizerie, cosmetică, manichiură-pedichiură, întreținere corporală).

Art. 2. Parcela de teren menționată mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARMUNICIPIU JR. CIl/rAC IO AN

Nr. 131 Din 21 aprilie 2016