Hotărârea nr. 128/2016

HOTĂRARE,privind respingerea concesionarii fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionarii fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.12877 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12878 din 15.04.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se respinge concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Corduban Vasile) în suprafață de 10 mp (p.c. 47724) situată în Suceava, strada Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARMENICIPIU

JR. OTTAC IO AN

Nr. 128 Din 21 aprilie 2016