Hotărârea nr. 127/2016

HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

pentru respingerea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr 12956 din 15.04.2016, raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr 12957 din 15.04.2016 si raportul comisiei urbanism , amenajarea teritoriului, protecția mediului.

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilorde construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE: