Hotărârea nr. 126/2016

HOTARARE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE pentru aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului si a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr 12814 din 15.04.2016, raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr.12815 din 15.94.2016 si raportul comisiei urbanism , amenajarea teriotoriului protecția mediului.

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă intrarea in legalitate a unui garaj construit pana in anul 2000, pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat si acordarea dreptului de folosința a terenului ocupat de acesta, urmând ca pana la data expirării valabilitatii certificatului de urbanism, sa fie eliberata autorizația de construire pe baza contractului de acordare a dreptului de folosința incheiat prin Serviciul Patrimoniu al Primăriei municipiului Suceava, după cum urmeaza:

- garajul cu suprafața construita de 25,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 41380, situat pe str. Dimitrie Cantemir, fn, proprietar construcție - Cucos Marinei (cerere


nr. 9623/22.03.2016)

Art.2 Primarul


Art.2 Primarul mu i^Șuceava, prin serviciile de specialitate, îndeplinire prevederile^^feh^i_f^ăîva aduce laCONTRAS SECRETA JR. CIUNEAZA

ICIPIU IOAN


Nr. 126 Din 21 aprilie 2016