Hotărârea nr. 125/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință individuală, cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată,Solicitanți: CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE,CIOBANU-TIMOFTI MARIANA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism


PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință individuală, cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren

proprietate privată

Solicitând: CIOBANU-TIMOFTINICULAIE CIOBANU-TIMOFTI MARIANA


Având în vederea Expunerea de motive a Primarului și Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr 12.816/15.04.2016, raportul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru nr. 12817/15.04.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:


Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală, cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată, pe teren proprietate privată în suprafață de 450 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 43102, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași.

Indicatori urbanistici: POT propus=22,24%;

CUT propus= 0,37;

Regim de înălțime: garaj-D

Locuință- P+E

Solicitanți: CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE și CIOBANU-TIMOFTI MARIANA (cerere nr.5491/17.02.2016)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data aprobării. Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederi'


CONTRASEMNEAZĂ SECRET A&MUNICIPIU

JR. CIUTAC IO AN