Hotărârea nr. 123/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundația de Caritate și Întrajutorare,''ANA'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația de Caritate și întrajutorare "ANA" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 12423 din 13.04.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 12424 din 13.04.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Fundația de Caritate și întrajutorare "ANA" Suceava, pentru perioada 02.05.2016 - 23.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Săptămâna Europeană a Tineretului, ediția a XVII-a 2016", care va avea loc în Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 34.500 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRAS


SECRETy

JR.CI


INEAZA

NICIPIU


C IOAN