Hotărârea nr. 122/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundația Umanitară,''CREST CREative Strategies'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară "CREST CREative Strategies" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 12421 din 13.04.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 12422 din 13.04.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară "CREST CREative Strategies" Suceava, pentru perioada 02.05.2016 - 31.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Concurs Internațional Studențesc de Calculatoare HARD &SOFT', ediția a XXIII - a" 2016, care va avea loc în incinta Universității "Ștefan cel Mare", Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARJHtJNICIPIU JR. CIlMc IOAN