Hotărârea nr. 121/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Profesioniștilor Colegiului Național ''Ștefan cel Mare'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor Colegiului Național "Ștefan cel Mare" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 12419 din 13.04.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 12420 din 13.04.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor Colegiului Național "Ștefan cel Mare" Suceava, pentru perioada 09.05.2016 - 10.06.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Concurs anual de matematică și limba română pentru elevii claselor a IV-a și a VlII-a de la instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Suceava și comunele învecinate, ediția a XlV-a ", care va avea loc în incinta Colegiului Național "Ștefan cel Mare" Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 6.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARĂ1LNICIPIU

JR. CIOTAC IOAN

Nr. 121 Din 21 aprilie 2016