Hotărârea nr. 120/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Protopopiatul I Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Protopopiatul I Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 12074 din 11.04.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 12075 din 11.04.2016 precum și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Protopopiatul I Suceava, pentru perioada 16.05.2016 - 31.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Concert extraordinar de folclor în interpretare coral-instrumentală", care va avea loc în incinta Casei de Cultură a Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 10.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA^ «WNICIPIU

JR. C1UTÂCIOAN

Nr. 120 Din 21 aprilie 2016