Hotărârea nr. 119/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală,''Vatra Satului'' Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Vatra Satului" Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 12077 din 11.04.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 12078 din 11.04.2016 precum și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală "Vatra Satului" Suceava, pentru perioada 25.04.2016 - 31.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Zilele Matei Vișniec, ediția a IV-a" 2016, care se va desfășura în Municipiul Suceava, astfel:

4, 6 spectacole de teatru, susținute în sala Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava, Casa de Cultură din Municipiul Suceava, dar și în incinta clădirii fostei "Uzine de Apă" din Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 30.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ


PREȘEDINTE D LUCIAN HA


SECRETAEUMUMCIPIL

JR. Ce6tAC IO AN