Hotărârea nr. 118/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 12615/14.04.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 12616/14.04.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG 82/2001, aprobate prin HG nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în baza HCL nr. 33/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit. c, art.45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru următoarele unități de cult din municipiul Suceava:

  • - Biserica Penticostală Betel- suma de 50.000 lei pentru lucrări de reparații curente și instalații la biserică;

  • - Parohia Sfinții împărați Constantin și Elena- suma de 50.000 lei pentru lucrări privind alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu apă, instalații termice și sanitare la biserică.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTR

SECRETĂ

JR.Z?


EMNEAZA


MUNICIPIU TACIOAN


TAC


Nr. 118 Din 21 aprilie 2016