Hotărârea nr. 117/2016

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 12617 din 14.04.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 12618 din 14.04.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 rectificat, conform Anexei 1

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 a Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016.

Art.3 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MmiCIPIU

JR. CH7MC IOAN

Nr. 117 Din 21 aprilie 2016