Hotărârea nr. 114/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, ,precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2017

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 • a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

 • b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

 • d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

 • e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare;

 • h) H.G.R nr. 1/2016 privind Normele de aplicare ale legii nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) art.266 alin (5), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • l) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • m) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • n) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

 • o) O.G. nr.99/2000 - privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, respectiv a H.C.L. nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava;

 • p) Regulamentului privind stabilirea și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în Municipiul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/25.11.2010;

 • q) Hotărârii Consiliului Local nr. 157/29.06.2006 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Suceava;

 • r) Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2003 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Suceava;

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, rangul Municipiului Sucava este II

luând act de:

 • a) Expunerea de motive a primarului Municipiului Suceava, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 9828 din 23.03. 2016;

 • b) raportul Direcției Buget, Contabilitate și fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 9829 din 23.03.2016;

 • c) raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local

luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități;

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 9830/23.03.2016 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:

 • a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariasv.ro;

 • b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Suceava adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

 • a) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, sunt prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) Cota prevăzută la Art.457 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările ulterioare, pentru calculul impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale și clădirile -anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în mp, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul de la alin.(2) al Art.457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, prevăzut în tabelul de la alin.(6) al Art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție corespunzător rangului localității se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • - cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • - cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • - cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 • c) Cota prevăzută la Art.458 alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru calculul impozitului/taxei pentru clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

 • - valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • - valoarea rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

 • d) cota prevăzută la art. 460 alin.(l) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând impozitul/taxa pe clădiri datorate de persoanele juridice, se stabilește astfel:

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

 • e) cotele prevăzute la art. 474, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • 1. Cota prevăzută la art. 474 alin. 5 - reprezentând taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • 2. Cota prevăzută la art. 474 alin. 12 - reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire se stabilește la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • 3. Cota prevăzută la art. 474 alin. 13 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri se stabilește la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • 4. Cota prevăzută la art. 474 alin. 6 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art. 474 alin.5 se stabilește la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

 • 5. Cota prevăzută la art. 474 alin. 9 reprezentând taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate

 • 6. Cota prevăzută la art. 474 alin. 3 reprezentând taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • 7. Cota prevăzută la art. 474 alin. 8 reprezentând taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

 • f) cota prevăzută la art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se stabilește la 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată.

 • g) cota prevăzută la art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând impozit pe spectacole, se stabilește astfel:

g.a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

g.b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. g.a).

Art.2 Bonificațiile prevăzute la art. 462 alin.(2), Art. 467 alin.(2) și Art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă astfel:

 • a) 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an până la primul termen de plată, inclusiv, de către contribuabilii persoane fizice;

 • b) 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an, până la primul termen de plată, inclusiv, de către contribuabilii persoane juridice;

 • c) 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren datorat pentru întregul an până la primul termen de plată, inclusiv, de către contribuabilii persoane fizice.....

 • d) 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren datorat pentru întregul an, până la primul termen de plată, inclusiv, de către contrbuabilii persoane juridice;

 • e) 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la primul termen de plată, inclusiv.

 • f) 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la primul termen de plată, inclusiv.

Art.3 Cotele adiționale stabilite conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc astfel:

 • a) 50% pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice;

 • b) 15,385% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice;

 • c) 50 % pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol;

 • d) 50% în cazul în care proprietarul clădirii (persoana juridică) nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință;

 • e) în cazul taxelor pentru:

e.l 20% pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă (art.474 alin.5);

e.2 20% pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu simt incluse în altă autorizație de construire (art.474 alin. 12);

e.3. 20% pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri (art.474 alin. 13);

e.4. 20% pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art.474 alin.5 (art.474 alin.6);

e.5. 20% pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire,;

 • f) 20% în cazul taxei pentru servicii de reclamă și publicitate;

 • g) 50 % în cazul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale;

 • h) 50% în cazul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Art.4 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice, a impozitului și taxei pe teren în cazul persoanelor fizice și juridice, precum și a taxei pentru folosirea terenului proprietatea statului roman sau al municipiului Suceava în cazul persoanelor juridice, pentru anul 2017, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 202/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Se aprobă încadrarea din punct de vedere fiscal a tuturor contribuabililor - persoane juridice în categoria mari contribuabili.

Art.6 Contribuabilii care datorează taxa pentru servicii de reclamă și publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de înțelegeri încheiată cu altă persoană trebuie să depună o declarație decont lunară până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate.

Art.7 Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român, respectiv a municipiului Suceava se plătește anual, în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Art.8 Anexa nr. 1 este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impozitului/taxei pe teren pentru anul fiscal 2017 în cazul clădirilor și terenurilor utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. Contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren în condițiile prezentei hotărâri, trebuie să facă dovada că terenurile și clădirile ce fac obiectul scutirii sunt puse la dispoziție și utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale în condițile legii.

Art.10 Se aprobă reducerea cu 95% a impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride.

Art.ll Nu datorează taxa pentru utilizarea temporară a locurilor:

ajveteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

bjpersoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

constituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

djfundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

ejorganizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Art.12 Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

Art. 13 Normele cuprinse în prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 Nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite prin prezenta hotărâre se aplică în anul fiscal 2017.

Art.15 Orice prevedere contrară privind nivelul impozitelor și taxelor locale cuprinse în prezenta hotărâre se revocă.

Art.16 în cazul în care legislația specifică privind impozitele și taxele locale se va modifica în cursul anului fiscal 2016, Consiliul Local va adopta o hotărâre privind modificarea și/sau completarea prezentei-hptărâri.

Art. 1 T^Șrafefe^hrWărâre intră în vigoare la data de 01.01.2017 și va fi dusă la îndeplinire de prin aparatul său de specialitate.

Primarul MuniSipipEit'Sâceaya

PREȘEDINTE

LUCIA^HMȘ^wfeCONTRASEMNEAZĂ SECRETARWRINICIPIU

JR. CIWAC IOAN

Nr. 114 Din 21 aprilie 2016

ANEXA 1 la Hotărârea Consiliului Local

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, ve anul 2017

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al MUNICIPIULUI SUCEAVA în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal > Titlul IX- Impozite și taxe locale

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLĂDIRI Șl TAXA PE CLĂ

DIRI

Art. 457 alin. (1) - Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

0,08% - 0,2%

0,08%

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                       - lei/m2

Tipul clădirii

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1.000

600

1.000

600

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

200

175

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

125

75

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Art. 458 alin. (1)     - pentru

clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

0,2% - 1,3%

0,2%

Art. 460 alin. (1) pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea | sau deținute de persoanele juridice

0,08% - 0,2%

0,2%

Art. 460 alin. (2)     - pentru

clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

0,2% - 1,3%

1,3%

Art.460 alin (3) - pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol,

0,4%

0,4%

Art.460 alin (8) - în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de

I referință

5%

5%

Art. 462 alin. (2) - Bonificație acordată pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili - persoane fizice și juridice, până la primul termen de | plată inclusiv

0%- 10%

10%

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN Șl TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)_________teren amplasat în intravilan______________________________________________________________________________________- lei/ha -

Zona în cadrul localității

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități        |

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

8.282 -

20.706

6.878 -

17.194

6.042 -15.106

5.236 -13.090

711 -

1.788

569-

1.422

7.553

B

6.878 -

17.194

5.199-

12.998

4.215-

10.538

3.558 -

8.894

569-

1.422

427-1.068

5.269

C

5.199-

12.998

3.558 -8.894

2.668-

6.670

1.690-

4.226

427-

1.068

284-710

3.335

D

3.558 -8.894

1.690-

4.226

1.410-

3.526

984-

2.439

278-696

142-

356

1.763

Art. 465 alin. (4)       teren amplasat în intravilan                                                                                        - lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosință

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

28

21

19

15

2

Pășune

21

19

15

13

21

19

15

13

3

Fâneață

21

19

15

13

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

0

15

13

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0        |

Art. 465 alin. (7) teren amplasat în extravilan

- lei/ha - I

Categoria de folosință

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

1

Teren cu construcții

22-31

31

2

Teren arabil

42-50

50

3

Pășune

20-28

28

4

Fâneață

20-28

28

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48-55

55

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48-56

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

8-16

16

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1 -6

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

26-34

34

9

Drumuri și căi ferate

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

Art.

167 alin. 12) -     Bonificație 1 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

acordată pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili -persoane fizice și juridice, până la | primul termen de plată inclusiv

0%- 10%


10,00%


CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

2

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

72

72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

144

144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

290

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

24

8

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

30

9

Tractoare înmatriculate

18

18                     |

II. Vehicule înregistrate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL I PENTRU ANUL 2017

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

- lei/200 cm3 -*

- lei/200 cm3 -*

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

2

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

50 Lei/an

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II

3 axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

947

1.472        |

III

4 axe                                                                                                                                   |

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623 I

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291         |

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Impozitul (în lei/an)

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate

2 + 1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II

2 + 2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III

2 + 3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV

3 + 2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V

3 + 3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

Art.470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

|                    Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Impozit - lei -

Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

d. Peste 5 tone

64

64

Art. 470 alin. (8)                                    Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

3. Bărci cu motor

210

210

4. Nave de sport și agrement

0-1.119

964

5. Scutere de apă

210

210

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

559

559

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

909

909

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1.398

1.398

d) peste 4000 CP

2.237

2.237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

182

182

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv

280

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

490              |

Art. 472 alin. (2\            I COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 I

Bonificație acordată pentru plata | cu anticipație a impozitului pe      I

mijlocul de transport, datorat pentrul                          q% _ q%

întregul an de către contribuabili I persoane fizice și juridice, până la I | primul termen de plată             |

10,00%

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE Șl A ALTOR AVIZE Șl AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

- lei -

- lei -

a) până la 150 m2 inclusiv

5-6

5

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

6-7

6

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

7-9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

9-12

10

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

12 -14

12

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare mz care depășește 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare mz care depășește 1.000 m2

Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

0-15

13 Lei

Art. 474 alin. (10)

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări, necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare

0-15

7 Lei pentru fiecare m2 afectat

Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție

0-8

7 Lei pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice, de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

0-13

11 Lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

0-9

8 Lei

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0-20

20 Lei                I

Art. 475 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

0-80

60 Lei                I

Art. 475 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

0-80

20 Lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de comerț/ prestări servicii (exclusiv serviciile care se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN)

A. în structuri de vânzare cu sediu fix

a) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafața mică

Eliberare (Lei)

Viză anuală (Lei)

a.1 de până la 100 mp inclusiv

220

200

a.2 peste 100 mp, până la 400 mp inclusiv

550

500

b) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafața medie (peste 400 mp, pana la 1000 mp inclusiv)

1.100

1.000

c) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației pentru desfășurarea activității de comerț/prestări servicii în structuri de vânzare cu suprafața mare

Eliberare (Lei)

Viză anuală (Lei)

c.1 peste 1000 mp, până la 2500 mp inclusiv

2.750

2.500

c.2 peste 2500 mp

3.850

3.500

B. Ambulant

X (LEI)

a) autorizații pentru desfășurarea activității de comerț ambulant

X

a.1 activități permanente - eliberare/viză anuală

100

a.2 activități ocazionale - eliberare

50

b) autorizații pentru desfășurarea de activități de prestări servicii ambulant

X

b.1 activități permanente - eliberare/viză anuală

70

b.2 activități ocazionale - eliberare

40

Art. 475 alin.(3)

C. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizațiilor privind desfășurarea activității de alimentație publică care se încadrează în grupele 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Lei

c.1 pentru baruri, restaurante, cafenele, berării, cluburi de noapte etc.

Eliberare (LEI)

Viză anuală (LEI)

c.1.1 cu suprafața de până la 50 mp inclusiv

500

450

c.1.2 cu suprafața cuprinsă între 50-100 mp inclusiv

1.000

900

c.1.3 cu suprafața cuprinsă între 100-150 mp inclusiv

1.500

1.350

c.1.4 cu suprafața cuprinsă între 150-200 mp inclusiv

2.000

1.800

c.1.5 cu suprafața cuprinsă între 200-250 mp inclusiv

2.500

2.250

c.1.6 cu suprafața cuprinsă între 250-300 mp inclusiv

3.000

2.700

c.1.7 cu suprafața cuprinsă între 300-350 mp inclusiv

3.500

3.150

c.1.8 cu suprafața cuprinsă între 350-500 mp inclusiv

4.000

3.600

c.1.9 cu suprafața mai mare de 500 mp

5.000

4.500

c.2 pentru unități de alimentație publică, cu activitate sezonieră

X

c.2.1 terase sezoniere

X

c.2.1.1. cu suprafața de până la 100 mp inclusiv

400

c.2.1.2. cu suprafața cuprinsă între 100-200 mp inclusiv

800

c.2.1.3. cu suprafața cuprinsă între 200-300 mp inclusiv

1.300

c.2.1.4. cu suprafața cuprinsă între 300-500 mp inclusiv

1.500

c.2.1.5. cu suprafața mai mare de 500 mp

4.500

c.2.2 rulote și chioșcuri fast food

200

c.2.3 tonete/chioșcuri de înghețată

100

c.3 rulote și chioșcuri fast food cu activitate permanentă

550 - eliberare

500 - Viza anuală

c.4 unități de pregătire a hranei la pachet

Eliberare

Viză anuală

c.4.1. cu suprafața de până la 500 mp inclusiv

1.1.00

1.000

c.4.2. cu suprafața mai mare de 500 mp

4.500

4.100

Art. 475 alin.(3)

D. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților recreative și distractive care se încadrează în grupa 932-Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

Eliberare

Viza anuală

d.1 cu suprafața de până la 500 mp inclusiv - cu activitate permanentă

1.000

1.000

d.2 cu suprafața mai mare de 500 mp - cu activitate permanentă

4.100

4.100

d.3 cu suprafața de până la 500 mp inclusiv - cu activitate ocazională

500

X

d.4 cu suprafața mai mare de 500 mp - cu activitate ocazională

4.100

X

II. Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor activități pe domeniul public și privat (spectacole, campanii promoționale, focuri de artificii, expoziții, caravane, etc.)*)

100 lei

*) Scutirea de la plata acestei taxe se acordă conform Art.487 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

III. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală și modificarea avizului privind programul de funcționare

Eliberare

Vizare/modificare

5 lei

5 Lei

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSI

REA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE

Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

1% -3%

3%

Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

- lei/m2 sau fracțiune de m2-

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

0-32

32

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

0-23

23

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională

0% - 2%

2%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

0% - 5%

5%

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE

Art. 484 Taxa de ecologizare

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Persoane fizice

5 lei /lună/persoană

persoane fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, respectiv cabinete(medicale, de avocatură, etc.), birouri (notariale, de executori judecătorești, de expertiză, etc.), PFA, II, IF sau alte forme de organizare

6 lei/lună/persoană

persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice

6 lei/lună/salariat/asociat /administrator care nu are calittaea de asociat

instituții publice

3 lei/lună/salariat

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE

Art.486

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Lei/ (m2 sau fracțiune de m2)/zi

a) pentru comercializare carte, presă

2

b) pentru comercializare flori

6

c) pentru prezentarea si comercializarea altor produse

4

d) pentru prezentarea si comercializarea de autovehicule

15

e) pentru parcuri de distracții și jocuri de agrement

1

f) pentru spectacole de circ și spectacole organizate de agenții economici

0,1

q) pentru amplasare de suporturi de reclamă și publicitate (pe teren)

15

h) pentru mash-uri amplasate pe clădirile proprietate a municipiului Suceava

1

i) Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român, respectiv a municipiului Suceava

Lei/Ha

A

B

C

D

9.014

6.289

3.980

2.105

j) Taxa pentru eliberarea „Autorizației speciale de transport”

Lei/lună/vehicul

Lei/zi/vehicul

j.1) pentru masa totală cuprinsă între 3.501 si 5.000 Kg

100

10

j.2) pentru masa totală cuprinsă între 5.001 si 12.000 Kg

200

20

j.3) pentru masa totală cuprinsă între 12.001 si 15.000 Kg

300

30

j.4) pentru masa totală peste 15.001 Kg

400

40

k) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării. La nivelul prevăzut mai jos se adaugă contravaloarea plăcuțelor de înregistrare

Lei/vehicul

k. 1 utilaje si mopede

60

k.2 atelaje hipo

30

I) taxa pentru circulația vehiculelor lente

60 lei/vehicul/an

m) taxa pentru circulația vehiculelor agabaritice

150 lei/vehicul/transport

Art. 486 alin. (4) > Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

500

500 Lei

Art. 486 alin. (5) > Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

0-32

32 Lei

CAPITOLUL X - ALTE DISPOZIȚII COMUNE

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

Art. 489 alin. (4)

0% - 50%

- Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice

0% - 50%

50,00%

- pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice

0% - 50%

15,385%

- pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol

0% - 50%

50,00%

- în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință

0% - 50%

50,00%

- pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă

0% - 50%

20,00%

- pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire

0% - 50%

20,00%

pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

0% - 50%

20,00%

- pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art.474 alin, 5

0% - 50%

20,00%

- pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire se majorează cu 20% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale

0% - 50%

20,00%

- pentru servicii de reclamă și publicitate

0% - 50%

20,00%

- pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

0% - 50%

50,00%

- pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

0% - 50%

50,00%

CAPITOLUL XI-SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR

FIZICE

Art. 493

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

- lei -

- lei -

lit. a) se sancționează cu amendă

70 - 279

De la 70 Lei la 279 Lei

lit. b) se sancționează cu amendă

279 - 696

De la 279 Lei la 696 Lei

(4) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

325-1.578

De la 325 lei la 1.578 Lei

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. > > >

> Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă

280-1.116

De la 280 Lei la 1.116 Lei

> Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă

1.116-2.784

De la 1.116 Lei la 2.784 Lei

> încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

1.300-6.312

De la 1.300 Lei la 6.312 Lei

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJ

IUDICIARE DE TIMBRU

Art. 4. alin. (2)

COTELE STABILITE DE LEGE PENTRU ANUL 2017

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017

0% - 40%

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE’/AJUSTATE2 PENTRU ANUL 2017 - lei -

NIVELURILE ACTUALIZATE’/AJUSTATE"1 PENTRU ANUL 2017 - lei -

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate c Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru a

ie instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea te servicii prestate de unele instituții publice

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor I acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”

2. Eliberarea certificatului de producător

Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind impozitele și taxele locale

| 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

- pentru animale peste 2 ani

2

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală            |

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

2

2

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

2

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15

15

9. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

2

11.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

CAPITOLUL II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor

|                                                         de vânătoare și de pescuit

1. Acte de identitate:

X

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

5

5

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

6

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

2

CAPITOLUL III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

x

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

6

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv

28

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

x

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

60

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între

750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de

3.500 kg

145

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

9

| 3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

414

CAPITOLUL IV1 Taxa pentru furnizare date

1. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

5

5

CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

I Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările

I ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**)

15

15

I **) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.