Hotărârea nr. 111/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren ,situate în Suceava, str. Calea Unirii fn în vederea amplasării unui chioşc ,cu destinația de spațiu comercial - florărie

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii fn în vederea amplasării unui chioșc cu destinația de spațiu comercial - florărie

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata sub nr. 10439/28.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr. 10440/28.03.2016, Raportul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Conform art. 61 al. 2 din normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închirierea prin licitație publică (solicitant LI. Hochin Elena) a unei parcele de teren în suprafață de 10 mp, situată în Suceava, str. Calea Unirii fn - p.c. 22.110/F10, în vederea amplasării unui chioșc cu destinația de spațiu comercial - florărie, cu caracter provizoriu.

Art.2. Parcela de teren menționată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Se aprobă prețul de pornire la licitație în vederea închirierii parcelei de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 9,7 lei/mp/lună.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului

Suceava prin aparatul de specialitate.PREȘEDINTĂ LUCIAN HÂRȘJContrasemnează Secretar niciniu Jr.IONr. 111 din 31 martie 2016