Hotărârea nr. 110/2016

HOTĂRÂRE ,privind folosirea gratuită a Stadionului Areni de către publicul larg, cluburile sportive şi unităţile de învăţământ pentru activităţi sportive, culturale, educative etc.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind folosirea gratuită a Stadionului Areni de către publicul larg, cluburile sportive și unitățile de învățământ pentru activități sportive, culturale, educative etc.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr. 10342/28.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10343/28.03.2016 si Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Având în vedere prevederile legii 69/2000 a educației fizice și sportului;

în baza art. 10 și art. 36 al. 2 lit c din Legea 2015 a administrației publice locale -Republicată

în temeiul prevederilor art. 45, al. 1,3 și 6, art. 49 din Legea nr.215/2001 a administratieipublice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (a) Se aprobă folosirea cu titlu gratuit a Stadionului Areni, imobil proprietate publică a municipiului Suceava, de către publicul larg, cluburile sportive, unitățile de învățământ etc pentru activități sportive, culturale, educative, etc.

  • (b) Stadionul Areni va fi folosit pe bază de cerere, după un program stabilit împreună cu conducerea Primăriei Municipiului Suceava.

  • (c) Primăria municipiului Suceava, prin Direcția Domeniului Public poate suspenda sau reprograma orice activitate sportivă aprobată în scopul protejării terenului din incinta stadionului „Areni”.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contrasemifează SecretarJ^iujMdpiu Jr.IO


Nr. 110 din 31 martie 2016