Hotărârea nr. 11/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii,„Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava”

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 1427/19.01.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 1428/19.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava”.

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava”, prezentați în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasenuiează Secretar lăjmicipiu Jr. IOA2^CIUTAC

Nr. 11 din 28 ianuarie 2016