Hotărârea nr. 109/2016

HOTĂRÂRE,privind nominalizarea unui consilier local în cadrul ,Comisiei locale de recrutare – încorporare a cetățenilor pentru serviciul militar

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind nominalizarea unui consilier local în cadrul

Comisiei locale de recrutare - încorporare a cetățenilor pentru serviciul militar


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 10.674/30.03.2016, Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 10.675 /30.03.2016 și Raportul Comisiei economico - financiare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

apărare, art. 3 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat și ale H.G. nr. 1.360/2006 privind organizarea recrutării și selecției cetățenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), art. 45 alin.(l), art. 47 și ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Este nominalizat dl. Viorel Seredenciuc - consilier local în cadrul Comisiei locale de recrutare - încorporare a cetățenilor pentru serviciul militar.

Art. 2. Persoana nominalizată în cadrul Art. 1 va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.


PREȘEDI           Ă

LUCIAN             ’


Contrasemnează

Secretar municipiu Jr. IQAN'tlUTAC


Nr. 109 din 31 martie 2016