Hotărârea nr. 107/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 8800/16.03.2016, Raportul șefului Poliției Locale Suceava nr.8801/16.03.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară juridică și disciplinară;

în temeiul procesului verbal de ședință nr. 7396/04.03.2016, a Comisiei Locale de Ordine Publică întrunită la data de 04.03.2016;

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, ale dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c), art. 30 lit. g) din Legea 155/2010 a poliției locale, ale prevederilor art. 17 din HG nr. 301/2012 modificată și completată prin HG nr. 1017/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

în temeiul art. 36 alin. (6) lit. a), pct. 7, art. 39 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Suceava prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Suceava prin Direcția Poliției Locale Suceava va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secret^municipiu Jr. 10/UxCÎUTAC

Nr. 107 din 31 martie 2016