Hotărârea nr. 106/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 8637/15.03.2016, Raportul de specialitate al Direcției de Asistentă Socială înregistrat cu nr. 8638/15.03.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială.

în baza prevederilor art.l 12 din Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1; alin.2 lit.b ,alin.4 lit.e,alin.6 lit. a pc.2, art. 45 alin 1, art. 47, din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Planul anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.l. Primarul municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrase Secre Jr. IO AN

ează nicipiu TAC