Hotărârea nr. 105/2016

HOTĂRÂRE ,pentru completarea H.C.L. nr. 174/2013 ,privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE pentru completarea H.C.L. nr. 174/2013 serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl Lucian Harșovschi, înregistrată sub nr. 10141/25.03.2016, raportul Serviciului autorizare, activități comerciale înregistrat sub nr. 10142/25.03.2016, precum și raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor Legii nr. 33/17.03.2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punctul 19, art. 45 alin. (1), art. 47 și art. 49 din Legea administației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Regulamentul de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 174/27.06.2013 se completează, după cum urmează:

1. După art. 41 se introduce un nou articol, art. 411, cu următorul cuprins:

”Art. 411 (1) Pentru construcțiile și amenajările din categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, persoanele responsabile potrivit legii au obligația obținerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.


(2) Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu conform alin. (1),


răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.


(3) Excepția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea


gravă a cerinței de securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, potrivit comunicărilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bucovina” Suceava.


(4) Prin excepție, până la termenul de 31 decembrie 2016, prevăzut de Legea nr.


33/2016, autorizațiile enumerate la art. 4 alin. (2) din prezentul Regulament se vor elibera/viza fără autorizația de securitate la incendiu, în baza declarației pe proprie răspundere a beneficiarului investiției.


(5) Autorizațiile emise/vizate în baza declarației pe propria răspundere prevăzută la


alin. (4) își pierd valabilitatea la 31 decembrie 2016 dacă operatorii economici nu prezintă până la această dată autorizația de securitate la incendiu."

Art. H. Celelalte prevederi, ale Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor d^iă&^pej$zg,municipiului Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 174/2013, rămân


Nr. 105 din________Contrasenrîiează Secretarwiunipipiu Jr. IO4QpertJTAC