Hotărârea nr. 103/2016

HOTĂRÂRE ,privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoaneAreni) proprietarului construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren,,respectiv SC S.U.C.T. S.A. Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoaneAreni) proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv SC S.U.C.T. S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10205/25.03.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10206/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art. 693-702 din Codul Civil, ale HCL nr. 240/21.12.2001 privind aprobarea de principiu a acordării dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, proprietarilor de construcții amplasate pe aceste parcele de teren ;

In baza prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art.45 al.3 și ale art.121 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea dreptului de superficie asupra a două parcele de teren în suprafață totală de 64,64mp (una în suprafață de 16,6 mp și una în suprafață de 48,04 mp), teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni), proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava.

(2) Dreptul de superficie se acordă pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in Suceava cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni).

Art. 3.(1) Se aprobă indemnizația totală datorată, stabilită la nivelul redevenței ce ar fi datorată în cazul în care terenul ar fi concesionat, la nivelul sumei de 28.403 lei, respectiv 6.464 euro, cu recuperarea sumei în 10 ani.

(2) Plata superficiei se face pînă la data de 30 iunie a fiecărui an. Prețul superficiei se va indexa anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului

In cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

Pentru contractele încheiate după data de 30 iunie prețul superficiei va fi achitat la data semnării contractului.

(3) Beneficiarul țe obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu preveden^'^îșîațîSi^scale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin con

Art. 4. La da

Art. 5. Prev

Suceava, prin aparatul>are a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 324/2015.

îi hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului


PREȘEDINTE DE 5jFdLNța LUCIAN HARȘOjVSCContrași Secretar jb Jr. IOAB?


nne^za priicipiu 'IUTAC