Hotărârea nr. 102/2016

HOTĂRÂRE ,privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare și în str. Calea Unirii, proprietarului construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare și în str. Calea Unirii, proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10208/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10209/25.03.2016 și Raportul Comisiei Economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art. 693-702 din Codul Civil, ale HCL nr. 240/21.12.2001 privind aprobarea de principiu a acordării dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, proprietarilor de construcții amplasate pe aceste parcele de teren;

In baza prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45 al.3 și ale art. 121 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aproba acordarea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 348,38 mp, identificat după cum urmează :

- o parcelă de teren în suprafață de 325 mp, teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Ștefan cel Mare nr.__ (suprafața de 91 mp ocupată

exclusiv iar suprafața de 234 mp reprezintă cotă parte indiviză de % din suprafața totală construită de 312 mp);

o parcelă de teren în suprafață de 23,38 mp, proprietate privată a municipiului Suceava, teren aferent construcției situată în Suceava, str. Calea Unirii nr.60, bl. 40A, sc.D

proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A.

  • (2) Dreptul de superficie se acordă pe o perioadă de 10 ani cu drept de prelungire.

Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare a terenurilor proprietate a municipiului Suceava situate in Suceava str. Ștefan cel Mare nr.__și în str. Calea Unirii nr.60, bl.40A, sc.D.

Art. 3.(1) Se aprobă indemnizația datorată, stabilită la nivelul redevenței ce ar fi datorată în cazul în care terenul ar fi concesionat, la nivelul sumei de 203.670 lei, respectiv 45.320 euro, cu recuperarea sumei în 10 ani.

(2) Plata superficiei se face pînă la data de 30 iunie a fiecărui an. Indemnizația anuală este de 4532 euro/an, exclusiv TVA. Sumele anuale se vor plăti în lei, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data de 31 mai a anului pentru care se face plata.

în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, se va utiliza cursul euro la data efectuării plății.

  • (3) Beneficiarul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

  • (4) Contravaloarea raportului de evaluare va fi suportată de către superficiar.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 325/2015.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contrasemnează

tunicipiu

ÎIUTAC


Secreta^nninic Jr. IOAMCIUI

Nr. 102 din 31 martie 2016