Hotărârea nr. 100/2016

HOTĂRÂRE ,privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcţiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv SC UPSERV SRL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv SC UPSERV SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10247/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10248/25.036.2016 și Raportul Comisiei Economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art. 693-702 din Codul Civil, ale HCL nr. 240/21.12.2001 privind aprobarea de principiu a acordării dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, proprietarilor de construcții amplasate pe aceste parcele de teren;

In baza prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45 al.3 și ale art. 121 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aproba acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren în suprafață de 699 mp, teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Bazelor nr.3, proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv SC UPSERV SRL.

(2) Dreptul de superficie se acordă pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in Suceava str. Bazelor nr.3.

Art. 3. (1) Se aprobă indemnizația datorată, stabilită la nivelul redevenței ce ar fi datorată în cazul în care terenul ar fi concesionat, la nivelul sumei de 53.514 lei, respectiv 11.883 euro, cu recuperarea sumei în 10 ani.

  • (2) Plata superficiei se face pînă la data de 30 iunie a fiecărui an. Prețul superficiei se va indexa anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului

în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

Pentru contractele încheiate după data de 30 iunie prețul superficiei va fi achitat la data semnării contractului.

  • (3) Beneficiarul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 327/2015.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate

A                     ,

iL s,/ r ,js9i j                                                                                 /

PREȘEDINTEI                H                                   Contras^ihnează

LUCIAN                   //                                  Secretannmidcipiu

Jr. IOAMCIUTAC

/)/

Nr. 100 din 31 martie 2016