Hotărârea nr. 1/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 şi a utilizării, în cursul anului 2016, a excedentului bugetului local rămas în sumă de 243.489,33 lei

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 și a utilizării, în cursul anului 2016, a excedentului bugetului local rămas în sumă de 243.489,33 lei

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 288/07.01.2016 și Raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat cu nr. 289/07.01.2016;

în baza prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36,alin.4, lit.a, art.45, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, în sumă totală de 515.995,26 lei.

Art.2. Se aprobă utilizarea în cursul anului 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, rămas în urma aplicării prevederilor art.l, în sumă totală de 243.489,33 lei, după cum urmează:

  • ■   117.196,44 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

  • ■  126.292,89 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercițiului bugetar;

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția de buget, contabilitate și fiscalitate, vaContras Secretar Jr. IOAN

nează cipiu UTAC


Nr. 1 din 8 ianuarie 2016