Proces verbal din 30.06.2010

Proces verbal ședință din 30 iunie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 30 iunie 2010

Dl. Dontu- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 1751/25.06.2010, pentru data de 30.06.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 20 consilieri locali , din totalul de 23, d-na.Petcu Aurelia, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc si dl. Tataranu Costel lipsind motivat.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi ,directori: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na Cerasela Prelipceanu , d-na Narcisa Marchitan, dl Mihail Jitariuc și dl. Florin Cerlincă, dl.Paul Iftimie Serviciul administrativ contencios juridic, dna Xenia Bodor- șef Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, d-na Camelia Damian-Sef Serviciu patrimoniu, d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou

Dl. Dontu , presedintele de sedinta , prezinta ordinea de zi :

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 27 mai 2010.

 • 2.  Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin.1 din HCL nr.312/16.12.2009-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Modernizare iluminat public pe artera principala in municipiul Suceava „ si a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava in cadrul proiectului-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru construirea unor locuinte cu regim mic de inaltime pe teren proprietate privata solicitanti: Piu Daniel; Polocoser Vasile; Leonas Victor-initiator Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 8.  Proiect de hotarare privind schimbul de teren in suprafata de 40 mp-proprietatea fam. Manoila Gheorghe si Domnica cu suprafata de 40 mp -teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren situata in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn in vederea amplasarii unui panou publicitar tip LCD-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificările si completările ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 22 mp, situat in B-dul 1 Decembrie 1918 (statia de autobuz Spitalul vechi ) apartinand domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.40/25.03.2010 a conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Pliclinica Judeteana str. Sefan cel Mare nr. 78-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 332/16.12.2009 a conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii laboratorului de tehnica dentara si realizarea unui acces din exterior la acesta-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de vanzare a spatiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Suceava cu Consiliul Judetean Suceava , comuna Scheia , comuna Moara si Universitatea „ Stefan cel Mare” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 38 din 23.02.2006 privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia pentru Protectia animalelor „ PROANIMA” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice in Municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din HCL nr. 49 din martie 2010 de aprobarea a programului special de salubrizare „ Toti pentru curatenia orasului”-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 24. Raport final la procedura de desfasurare a concursului „ Toti pentru curatenia municipiului Suceava „, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 20579 /21.06.2010

 • 25. Cererea de concediu de odihna in perioada 14.07.2010-23.07.2010 , a domnului viceprimar al municipiului Suceava Lucian Harsovschi, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 82/3.06.2010

 • 26. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi .

VOT : Da-18 voturi

A venit d-na Sandulescu .

Dl. Dontu, presedintele de sedinta , supune la vot ordinea de zi suplimentara.

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 2. Proiect de hotarare privind repartizarea apartamentului nr. 1 si a apartamentului nr. 2 din blocul 140 situate pe str. Ghe. Doja nr. 156, bl. 140 , familiei Cojocaru Lucsa Danut si familiei lacob Veronica -initiator Primarul municipiului Suceava

VOT : Da-18 voturi

Abt-1 vot

Punctul 1.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 27 mai 2010.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-19 voturi

Punctul 2. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin.1 din HCL nr.312/16.12.2009-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : tinand cont de faptul ca la fostul cinematograf Modern este in curs de derulare o investitie si ca aceasta suma a fost virata de la guvern pentru Centul Cultural al municipiului Suceava , este nevoie de modificarea titlului acestui obiectiv pentru a se putea cheltui banii alocati.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. lordache : isi exprima speranta ca in protocolul incheiat este stipulata o clauza cu privire la mentinerea obiectului de activitate si totodata solicita mai multa atentie la redactarea proicctelor de hotarare in ceea ce priveste formularea si semnarea acestora.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-19 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : se rectifica bugetul municipiului cu suma de 3.000.000 lei pentru reabilitarea Centrul Cultural al municipiului Suceava si o suma de 290.000 lei pentru lucrarile de reabilitare termica la blocurile care au fost incepute in anul 2009 si au fost finalizate in acest an.Dl. Primar isi exprima speranta ca si pe viitor guvernul sa poata sprijini financiar acest program.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : sumele aferente reabilitării blocurilor se evidentiaza in afara bugetului , avand in vedere faptul ca o parte din sume reprezinta contributia asociatiilor de proprietari.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. lordache : sesizeaza ca anexa de la Ministerul Finantelor Publice de la acest proiect , se regaseste si la proiectul de hotarare discutat anterior .

Mentioneaza ca in adresa primita de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se stipuleaza ca se va avea in vedere executarea cu prioritate a lucrarilor de reabilitare termica la blocurile de locuinte construite din prefabricate din beton armat.Considera ca acesta este unul din criteriile care ar trebui sa stea la baza selectionarii blocurilor ce urmeaza a fi reabilitate.

Dl. Primar : precizeaza ca se va tine cont si de acest aspect , cat si de vechimea blocurilor

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : este de parare ca trebuie sa se cheltuiasca cu foarte mare atentie banii pe care municipalitatea ii mai are . Vis-a-vis de acest proiect de hotarare domnia sa apreciaza ca sumele sunt foarte mari comparativ cu necesitatile municipiului si ale cetatenilor. In acest sens solicita , ca pe viitor sumele solicitate de diversele asociatii non guvernamentale sa fie finantate cu mare atentie , eventual sa fie injumatatite si cu diferenta obtinuta sa fie subventionata energia termica pentru poplatie.Totodata este de parere ca suma alocata pentru Festivalul de Arta Medievala poate fi suportata de Consiliul Judetean

Dl. Primar : precizeaza ca pe viitor se va tine cont de aceste aspecte, doar ca acolo unde licitatiile au avut loc si proiectele au fost castigate nu se mai poate face nimic.

In ceea ce priveste Festivalul de Arta Medievala , domnia sa precizeaza ca acesta reprezinta o carte de vizita a municipiului impreuna cu Cetatea de Scaun , intentionandu-se sa devina unul dintre pilonii proiectului de turism in Suceava.

Dl. Dontu : solicita mai multe informatii cu privire la Asociatia „ Club Sporting „ Suceava

Dl. Primar : este o asociatie fotbalistica care a depus un proiect la primarie si care a indeplinit conditiile de eligibilitate prevazute de legislatia in vigoare , suma fiind destul de mica in raport cu bugetul alocat pentru capitolul „fotbal” .

A venit dl. Bosancu .

Dl. Casu : este de parere ca sintagma corecta este „ sustinerea activitatii teatrale si nu „ sustinerea spectacolelor de teatru „

Dl. Vornicu : la asociatia „ Club Sporting „ Suceava sunt legitimati peste 160 copii , toti din municipiul Suceava si practica fotbalul pe categorii de varsta . Precizeaza ca au nevoie bani pentru echipament si inscriere la diversele competitii la care participa.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Vot : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Modernizare iluminat public pe artera principala in municipiul Suceava „ si a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava in cadrul proiectului-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizează ca este vorba despre o corectare a proiectului depus la Agenția de Dezvoltare N-E , din suma de 11.234.850,52 lei a proiectului „ au gasit o suma de 3.000 lei care este neeligibila „ si ca urmare a acestui fapt proiectul trebuie modificat si corectat in acest sens

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru construirea unor locuinte cu regim mic de inaltime pe teren proprietate privata solicitanti: Piu Daniel; Polocoser Vasile; Leonas Victor-initiator Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind schimbul de teren in suprafata de 40 mp-proprietatea fam. Manoila Gheorghe si Domnica cu suprafata de 40 mp -teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca este o situatie de forta majora, respectiv o persoana care detine o proprietate a inchis-o cu un gard , si ca urmare a acestui fapt locuitorii din cartierul Burdujeni Cuza Voda 3 , ca sa mearga in piata, trebuie sa inconjoare foarte mult .

Dupa multe discutii proprietarul terenului a fost convins sa deschida o cale de aces spre piata , urmand ca municipalitatea sa-i puna la dispozitie aceeasi suprafata de teren alaturi.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. lordache : domnia sa sesizeaza o serie de nereguli din urbanism , sesizari care au fost formulate si in cadrul sedintei ordinare din luna mai , cand a primit asisgurari din partea d-lui viceprimar Seredenciuc ca vor merge impreuna la vizionarea unor spatii comerciale peste care s-au construit locuinte cu 2 nivele .In acest sens ii solicita d-lui viceprimar Seredenciuc o informare cu privire la modul in care este respectata disciplina in constructii. Precizeaza ca are cunostina de cel putin 5 situatii ca cea prezentata mai sus.

Dl Primar : au apartut modificari legislative care nu mai permit instantelor sa schimbe hotararile adoptate de Consiliul Local si ii solicita d-lui lordache sa precizeze care sunt constructiile pe care le-a mentionat pentru ca Directia de urbanism prin Compartimentul de disciplina in constructii sa-si faca datoria.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba de suprafete de teren la care nu exista alta cale acces , situate de regula in spatele caselor solicitantilor

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren situata in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn in vederea amplasarii unui panou publicitar tip LCD-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11.Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : sesizeaza greseli de redactare , dar si de exprimare in anexa la prezentul proiect cat si in raportul de specialitate

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 22 mp, situat in B-dul 1 Decembrie 1918 (statia de autobuz Spitalul vechi ) apartinand domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hoatarea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hoatarea a fost adoptata.

Punctul 14.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret nu se pronunta , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : conform cererii din data de 15.06 2010 , adresantul acestei solicitarii, dupa cinci zile de la data organizarii licitatiei solicita aprobarea esalonarii la plata a redeventei . In acest sens propune acordarea esalonarii la plata a redeventei, dar in 3 transe

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iordache , respectiv achitarea redeventei in 3 transe

VOT : Da-9 voturi

Nu-3 voturi Abt-8 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

VOT : Da-16 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.40/25.03.2010 a conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Pliclinica Judeteana str. Sefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16.Proiect de hotarare privind modificarea HCL 332/16.12.2009 a condițiilor si a prețului de vanzare a spatiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret nu se pronunța , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17 Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii laboratorului de tehnica dentara si realizarea uni acces din exterior la acesta-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl.primar : la art. 1 se va trece tehnica dentara in loc de tehnica medicala

Comisia de tineret discutii in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : precizeaza ca s-a deplasat pe teren pentru vizionare si specifica ca suprafata de teren care se solicita este situata in spatele blocului , jumatate din peretele de la scara respectiva este prins in apartamentul care urmeaza a fi modificat

Totodata domnia sa semnaleaza niste neconcordante aparute intre proiectul de hotarare , certificatul de urbanism si planul de situatie , respectiv numerele parcelelor cadastrale care nu coincid. In situatia in care acesta este o greseala de redactare solicita corectarea .

Dl. Secretar : dupa eliberarea certificatului de urbanism , unde cotele sunt trecute la scara 1:1000, sau facut ridicarile pentru a intabula terenul si a-l prezenta spre aprobare Consiliului Local , iar in hotarare se trec parcelele cadstrale

Dl. Mocanu : la data eliberarii certificatului de urbanism , terenul nu era intabulat si s-a trecut numarul de parcela cadastrala

Dl. lordache : este de parere ca hotararea trebuie completata sub rezerva obtinerii avizului de la Ministerul Culturii si Cultelor

Dl. Secretar : acesta prevedere se va mentiona in certificatul de urbanism

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : prin mutarea gradinitei de pe str.Aleea Trandafirilor in spatiul de pe str. Alexandru cel Bun , a ramas un spatiu liber care urmeaza a fi exploatat

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-16 voturi

Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Puinctul 19.Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de vanzare a spatiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotare

Dl. Casu : pe viitor cand vor mai exista asemenea situatii propune sa sa stabileasca in primul rand daca membrii comisiilor sunt platiti si apoi componenta comisiilor

Dl. Primar : comisia functioneaza din anul 2008 si a avut o activitate intensa pana in acest moment

Dl. Iordache : propune modificarea art. 1 in sesnsul: „ se aproba remunerarea comisiei constituite prin dispozitia primarul nr. 2583 din 10.09.2008 cu o indemnizatie de 18,08 lei/ora pentru activitatea depusa in afara orelor de program , in cadrul comisiei de vanzare a spatiilor medicale care fac obiectul OUG nr. 68/2008.”

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iordache

VOT : Da-13 voturi

Nu-2 voturi

Abt-5 voturi

Amendamentul a trecut

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul votat mai sus.

VOT : Da-15 voturi

Abt-5 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20 Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Suceava cu Consiliul Judetean Suceava , comuna Scheia , comuna Moara si Universitatea „ Stefan cel Mare” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : obiectul proiectului de hotarare il reprezinta dezvoltarea unor relatii reciproce pentru reprezentarea si sustinerea intereselor comune, dar si pentru promovarea si defasurarea unor programe si proiecte de interes local, regional , national si international.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 38 din 23.02.2006 privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia pentru Protectia animalelor „ PROANIMA” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : multumeste d-nei Cocris pentru implicarea in acest proiect si precizeaza ca s-a renegociat acest contract in care sunt stipulate clar atributiile partilor

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

D-na Cocris : subliniază si domnia sa ca a existat o buna colaborare intre Asociația „Proanima” , Direcția Generala a Domeniului Public si dl. viceprimar Lucian Harsovschi si anunța ca la acest proiect de hotarare nu va vota

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 22.Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice in Municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca este o reactualizare a Strategiei aprobata intr- o sedinta anterioara si cuprinde principalele servicii publice de alimentare cu apa , canalizare si epurare , colectarea canalizarea si epurarea apelor pluviale , salubrizare , alimentarea cu energie termica transportul public si iluminatul public . Monitorizarea semestriala va avea la baza cu raport intocmit care va fi inaintat atat Consiliului Judetean Suceava , Prefecturii , dar si la cei care solicita aceste rapoarte .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 23.Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din HCL nr. 49 din martie 2010 de aprobarea a programului special de salubrizare „ Toti pentru curatenia orasului”-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Harsovschi : din cauza faptului ca implicarea in acest proiect nu a fost pe masura asteptarilor s-a luat decizia ca locul I sa nu se acorde , astfel incat hotararea nr. 49/2010 trebuia modificata in acest sens

Dl. Primar : mentioneaza ca incepand de anul viitor in acest proiect se vor implica si persoanele fizice

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Dl. Casu : trebuie ca municipalitatea sa-si faca datoria , respectiv sa amplaseze containere de colectare selectiva a deseurilor ,dar si ca aceste deseuri sa fie ridicate de firma de salubritate mai des

Dl. Primar : apreciaza implicarea d-lui Casu in acesta problema si mentioneaza ca impreuna cu dl. viceprimar Harsovschi si impreuna cu reprezentantii asociatiilor de proprietari sa se faca o noua evaluare a amplasamentelor acestor containere .

Dl. Bosancu : remarca ocuparea locurilor fruntase obtinute de asociatiile de proprietari din cartierele Burdujeni si Obcini , dar in ceea ce priveste asociatia „IParc” , din zona centrala , considera ca implicarea municipalitatii trebuia sa se faca mai mult simtita

Dl. Dontu : ii solicita d-lui. viceprimar Harsovschi sa-i puna la dispozitie devizele privind gunoiul care a fost ridicat cu prilejul organizarii „Zilelor Sucevei” , cu sumele si cantitatile aferente pentru centrul orasului , dar si celelalte zone ale municipiului separat , pentru a corabora cu materialele video fimate in acest scop

Dl. Harsovschi : precizeaza ca actele solicitate sunt publice si vor fi puse la dispozitia d-lui Dontu .

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 24.Raport final la procedura de desfasurare a concursului „ Toti pentru curatenia municipiului Suceava „, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 20579 /21.06.2010

Se supune la vot raportul.

VOT : Da-20 voturi


Punctul 25.Cererea de concediu de odihna in perioada 14.07.2010-23.07.2010 , a domnului viceprimar al municipiului Suceava Lucian Harsovschi, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 82/3.06.2010

S-a luat la cunostinta.

Dl. Iordache : tinand cont de faptul ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava din luna mai , a fost aprobata vizita de lucru a d-lui viceprimar Harsovschi in Polonia , considera ca ar fi trebuit ca in acesta sedinta dl. viceprimar Harsovschi sa prezinte o informare cu privire la acesta deplasare

Dl. Primar : in perioada in care dl. Harsovschi ar fi trebuit sa se deplaseze in aceasta delegatie in Polonia erau inundatii catastrofale si s-a luat decizia de a nu mai participa

Dl. Harsovschi : precizeaza ca pe viitor cand se va deplasa intr-o delegatie oficiala , cu aprobarea Consiliului Local , va prezenta la intoarcere o informare scrisa cu privire la aceasta.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

Punctul 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajera -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : se spera ca pana la sfarsitul anului deseurile sa fie transportate la noua groapa ecologica de la Moara , dar pana atunci pentru ca depozitul de la Falticeni se va inchide , acestea vor fi transportate la Botosani . Precizeaza ca au fost luate masuri pentru ca transportul la Botosani sa nu depaseasca costurile aferente transportului gunoiului la Falticeni .Se intentioneaza sortarea deseurilor de tip menajer si a deseurilor reciclabile ,astfel incat costurile sortarii sa fie acoperite de valorificarea materialelor dupa sortare.In acest fel se vor duce mult mai putine deseuri la Botosani astfel incat sa nu se depaseasca suma aferenta transportului gunoaielor la Falticeni.

Dl. Dontu : este de parare ca suma de 1300 lei/cursa fara TVA este prea mare

Dl. Primar : acesta suma include si costurile de operare in rampa , iar transportul la Botosani se face cu masini de capacitate dubla fata de cele care operau la Falticeni.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Bosancu : propune ca reprezentantii municipiului impreuna cu cei de la S.C. Rosal S.A. sa verifice daca anumite cursuri de ape de pe raza municipiului sunt blocate in zona podetelor si acolo unde este necesar si sa se intervina .

Dl. Primar : canalul de la depoul de la Itcani si care este in administrarea CFR , reprezintă o problema in sensul ca se umple cu apa si nu este curatat . Urmeaza sa se trimita o adresa la CFR , proprietarul acestui canal in ideea gasiri unei solutii, fie de astupare sau de igienizare a acestuia.

Dl. Bosancu : promite ca se va interesa de aceasta problema si impreuna cu seful depoului si cu dl. Hostiuc , directorul Directiei de ecologizare vor incerca gasire unei solutii.

Dl. lordache : intreaba daca la suma propusa de 1300 lei /cursa se aplica TVA de 19 sau 24 % In situatia in care se aplica procentul de 24 % , diferenta inseamna 6.500 lei /cursa Dl.Primar : la momentul finalizarii discutiilor cu privire la pret era in vigoare TVA de 19% , iar solutia o reprezinta transportul a cat mai putine deseuri la Botosani .

Dl. lordache : propune ca pretul sa fie de 1547 lei/cursa cu TVA inclus

Dl. Primar : daca amendamentul propus de dl lordache va fi aprobat , proiectul nu va fi putea fi pus in aplicare si contractul va trebui renegociat

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. lordache , respectiv pretul /cursa sa fie de 1547 lei cu TVA inclus

VOT : Da-5 voturi

Nu-9 voturi

Abt-6 voturi

Amendamentul nu a trecut

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

VOT : Da-14 voturi Nu-2 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Dl. lordache : la data negocierii contractului reprezentantii S.C. Rosal S.A. si-au asumat pretul de 1300 lei / cursa fara TVA

Dl. Primar : subliniaza ca se va incerca pe cat posibil ca numarul curselor efectuate la botosani sa fie cat mai mic

Punctul 2. Proiect de hotarare privind repartizarea apartamentului nr. 1 si a apartamentului nr. 2 din blocul 140 situate pe str. Ghe. Doja nr. 156, bl. 140 , familiei Cojocaru Lucsa Danut si familiei lacob Veronica -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : cele 2 familii care fac obiectul acestui proiect de hotarare nu s-au incadrat in conditiile stabilite de Consiliul Local pentru obtinerea unei locuinte sociale.

Precizeaza ca este vorba despre 2 familii aflate in situatii critice , ambele cu cate 3 copii , incadrati in grad de handicap si ca urmare a mutarii gradinitelor de pe str. Ghe. Doja la Gradinita nr. 9 pe strada Tineretului , propune repartizarea celor 2 imobile ramase libere celor 2 familii.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da- 20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

DIVERSE

Dl. Primar : multumeste tuturor pentru sprijinul acordat in rezolvarea problemelor cauzate de inundațiile care au avut loc in ultimul timp si isi exprima speranta ca in cel mai scurt timp problemele cauzate de inundatii sa fie remediate.

D-na Cocris : solicita semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor care se executa pe strada Ghe. Doja Dl. Primar : urmeaza sa se execute lucrari de canalizare , in zonele unde s-a adunat apa si pana in toamna se se finalizeze lucrarile de reparatii pe strada Ghe. Doja

Dl. Dontu , președintele de sedinta , multumeste celor prezenti pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

DONTU OVIDIU LIVIU


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROMEGA DELIA