Proces verbal din 29.07.2010

Proces verbal ședință din 29 iulie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 29 iulie 2010

Dl. Donțu - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 1962/23.07.2010 pentru data de 29.07.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali iar dl. Mocanu este în concediu de odihnă.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu și protecția mediului, dl. Cerlincă - director Direcția generală tehnică și de investiții, dl. Iftimie Paul - șef Seviciul juridic, dl. Hostiuc Mihai - Director ecologizare, dl. Cusiac Gheorghe -șef Serviciu situații de urgență, d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica - consilier Compartimenul buget, d-na Carmen Corduș - șef Serviciu contabilitate, d-na Prelipceanu Cerasela - Director Direcția de urbanism, d-na Narcisa Marchitan - director Direcția de asistență socială, d-na Xenia Bodor - șef Serviciul Urbanism, d-na Mirela Dziubinschi - șef Serviciu resurse umane, d-na Elena Amariei - șef Serviciu autorizare corp control comercial, d-na Camelia Damian - șef Serviciu patrimoniu, d-na Bujorean Violeta - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco - Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Donțu ,președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

Se supune la vot ordinea de zi

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03.06.2010, a ședinței ordinare din data de 30.06.2010 și a ședinței extraordinare din data de 9.07.2010 a Consiliului Local.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii” pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 156/28.08.2008 privind componența comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea expertizării, proiectării și execuției în regim de urgență a lucrărilor privind „Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru susținerea conductelor de termoficare și alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Consolidare versant Dealul Mănăstirii - Teodoreni” din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ștefan cel Mare și bd. Ana Ipătescu din municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea corectării erorii prevăzută în PUG-ul municipiului Suceava -zona din UTR 21, în suprafață totală de 47.156 mp teren situat pe strada Parcului - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC COMPLEX ZIMBRU SRL - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC SUPER ELEGANT SRL - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

 • 14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010 și HCL nr.44 din 25.03.2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 16. Proiect de hotărâre privind închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municpiul Suceava, situat în Suceava, strada Aleea Trandafirilor nr.4 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioșc cu destinația service telefonie mobilă - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de tren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei rețele radio de transport și acces la clienții de tip WiMax - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnișoarei Paraschiva Victoria Batariuc - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 22. Proiect de hotărâre privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III-VI din O.U.G. nr.63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 23. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 24. Raport al comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziției de Primar nr.2819 din 17.10.2008

 • 25. Informare privind efectuarea concediului de odihnă a d-lui Primar în perioada 30.07-20.08.2010.

 • 26. Informarea nr.253.138/13.07.2010 privind activitatea Serviciului Protecție socială pe semestrul I -2010.

 • 27. Diverse.

Se supune șa vot ordinea de zi.

VOT : Da - 22 voturi

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03.06.2010, a ședinței ordinare din data de 30.06.2010 și a ședinței extraordinare din data de 9.07.2010 a Consiliului Local.

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da - 22 voturi

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

dl. Primar: Acest proiect de hotărâre se referă la rectificările impuse de O.U.G. 55/2010 care prevede diminuarea cheltuielilor în administrația locală, a cheltuielilor materiale în primul rând. Sunt 4 categorii importante de rectificări, în primul rând s-au rectificat unele sume din trimestrul III au fost duse în trimestrul IV prin adresa 61.014/01.07.2010 de la Direcția Generală de Finanțe. A doua rectificare se referă la reducerea cu 20% a cheltuielilor materiale aferente trimestrului III și IV, mai puțin cheltuielile cu medicamentele, serviciile medicale, materialele sanitare și cheltuielile de reparație și reabilitări pentru școli. La punctul al treilea este vorba de o solicitare din partea spitalului Județean de Urgență prin care solicită niște sume de la Primăria municipiului Suceava. Având în vedere că spitalul se află într-un proces amplu de modernizare și datorită vânzării spațiilor medicale avem aceste sume mi se pare corect să participăm, chiar dacă spitalul nu este în subordinea Primăriei totuși marea parte a pacienților din Spitalul Județean sunt din municipiul Suceava. La punctul patru sunt mai multe rectificări bugetare la capitolul de investiții, având în vedere faptul că ele se pot efectua începând cu data de 1 iulie. Am fost nevoiți să facem mai multe rectificări bugetare între capitole deoarece la unele nu ajung banii, la altele renunțăm pentru că nu mai putem asigura finanțarea până la sfârșitul anului. La ultimul capitol avem o suplimentare de fonduri pentru școli, fiind vorba de Colegiul Național „Petru Rareș” cu 2 miliarde, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” - 2 miliarde și Școala Generală nr.11 - 2 miliarde. Aceste rectificări sunt necesare pentru reparații capitale având în vedere faptul că sunt probleme destul de delicate la Colegiul Național „Petru Rareș” acoperișul este deteriorat și plouă efectiv în școală, la „Petru Mușat” există aceeași problemă iar la Școala Generală nr.11 cu clasele 1-8 este necesară reabilitarea băilor.

Având în vedere că între timp au venit niște modificări în sensul că la sumele duse din trimestrul III în trimestrul IV s-au dus în primă fază și sumele aferente Ordonanței 78/2002 care prevede „împrumuturile pe care le-au făcut cei de la Termoelectrica pentru modernizarea grupurilor de la ACET cu 15 milioane de euro”. Există rate aferente acestor sume și având în vedere că era rată scadentă, noi am făcut adresă la Ministerul de Finanțe și ni s-a răspuns că s-au adus înapoi sume din trimestrul IV în trimestrul III și ca atare fac o propunere de modificare.

Amendament 1 - Prin adresa nr.61171/27.07.2010 primită de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava s-a comunicat modificarea trimestrialității astfel:

 • - la venituri, în cadrul capitolului 11.02 «Sume defalcate din TVA » respectiv a subcapitolului 11.02.06 « Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » prin diminuarea trimestrului IV și majorarea trimestrului III cu suma de 851.000 lei, sumă alocată potrivit OUG nr.78/2002 pentru rambursarea creditelor aferente reabilitării grupurilor energetice .

 • - la cheltuieli, în cadrul capitolului 81.02 «Combustibil și energie», respectiv a subcapitolului 81.02.50 « Alte cheltuieli privind combustibilii și energia » , a articolului 55.01.18 « Alte transferuri curente interne », prin diminuarea trimestrului IV și majorarea trimestrului III cu suma de 851.000 lei, sumă alocată potrivit OUG nr.78/2002 pentru rambursarea creditelor aferente reabilitării grupurilor energetice .

Amendament 2. De asemeni ca urmare a notei de fundamentare nr. 45/26.07.2010 primită de la Serviciul Investiții prin care se aduce la cunoștință necesitatea refacerii urgente a acoperișului puternic degradat al Colegiului Național Petru Rareș, propunem introducerea în lista de investiții a unei noi poziții la capitolul 65.02 “ Învățământ ”:

 • - Cap 65.02.B “Lucrări noi ” - se introduce poziția 2 «Colegiul Național “Petru Rareș” - reabilitare acoperiș școală » cu suma 200.000 lei.

- la cheltuieli, în cadrul subcapitolului 65.02.04.02 “Învățământ secundar superior” vom rectifica în minus articolul 20.02 “Reparații curente” cu valoarea de 200.000 lei și vom rectifica în plus articolul 71.01.01 “Construcții” cu aceeași valoare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Tătăranu: La Spitalul Județean Suceava s-a mutat secția de dializă din clădirea veche în clădirea nouă care s-a făcut lângă biserică iar în locul ei se va muta ambulatoriul pt boli de nutriție și diabet. Sunt necesare niște sume de bani pentru amenajarea acelor spații. La ora actuală funcționează în secția de imagistică unde este foarte puțin spațiu și sunt 25.000 de bolnavi în județ care vin acolo pentru tratament ambulatoriu și pentru rețete. Aș dori să fac un amendament la rectificarea bugetară. Amendament dl. Tătăranu: Solicit suma de 100.000 lei pentru amenajarea secției de boli de nutriție și diabet

Dl. Primar: Așa cum v-am spus noi mai avem bani din vânzarea spațiilor medicale, mai sunt aproximativ 7 miliarde neangajate și aceste sume nu pot fi folosite decât în domeniul sănătății. Putem da banii la București dar cred că cel mai indicat ar fi să îi dăm la Spitalul din Suceava.

Amendament dl. lordache: Solicit acordarea sumei de 750 milioane lei vechi Colegiului Național „Spiru Haret” și pentru a nu duce bugetul primăriei „într-o stare de degradare” solicit ca de la fiecare școală din cele 3 menționate să luăm câte 250 milioane urmând ca diferența să o refacem printr-o nouă rectificare bugetară la începutul lunii septembrie.

Solicit acest lucru deoarece la licee și școli se derulează în acest moment lucrări de pregătire a anului școlar și pentru că la Colegiul Național de Informatică nu sunt prinse sume pentru reparații astfel încât anul școlar 2010-2011 să debuteze în condiții favorabile, aș solicita prinderea acestei sume pentru ca, conducerea școlii să poată contracta lucrări pentru începerea anului școlar.

Dl. Primar: Eu sunt de acord în principiu cu dumneavoastră, doar că nu cred că se poate lua de la aceste școli, cel puțin la Petru Rareș trebuie sume enorme de bani, și propun să luăm de la investiții de la capitolul anvelopări având în vedere că s-a modificat legea în acest an și nu se vor mai cheltui toți banii de acolo

Amendament dl. Vornicu: Aș dori dacă este posibil, las la latitudinea d-lui Primar, să luăm tot de la investiții anvelopări suma de 250-500 milioane pentru reparații la Școala Generală nr.3 având în vedere că instalația electrică este într-o stare proastă deoarece este foarte veche, nu face față și ar trebui schimbată. Sunt proiecte depuse de 3 ani de zile dar nu au fost bani pentru aceste lucrări. Există un proiect fundamentat în acest scop și suma se ridică la aproximativ 500 mil lei vechi. Ținând cont că s-a modificat legea în legătură cu anveloparea blocurilor poate găsim o soluție și pentru Școala Generală nr.3

dl. Primar: Este foarte greu cu bugetul având în vedere că s-au diminuat cheltuielile materiale din buget și ni s-au luat o parte din cotele de la Primărie. Eu nu vreau să vă refuz ca să nu fiu în discordanță „dar nu vreau să deschidem cutia pandorei” pentru că nu sunt bani. 250 milioane este o sumă modică însă la Școala Generală nr. 3 s-au făcut investiții în ultimii ani de minim 20 miliarde de lei, inclusiv bazinul de înnot, pe care ar fi mai bine să îl administreze Primăria. Sunt foarte multe neînțelegeri acolo și este totuși unul dintre cele mai moderne bazine din Moldova. Cred că bazinul poate aduce bani în plus pentru a finanța și alte proiecte ale școlii. În principiu sunt de acord cu dl. Vornicu însă nu putem să facem foarte multe amendamenete pentru că nu vom putea asigura finanțarea pentru toate.

Se supune la vot amendamentul dl-lui Tătăranu.

VOT: Da-22 voturi

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Iordache.

VOT: Da-22 voturi

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Vornicu.

VOT: Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Amendamentul a fost aprobat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Așa cum v-am spus urmează rectificări în toate bugetele, inclusiv a bugetului fondurilor externe nerambursabile datorată acestei reduceri de 20%.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii” pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : este vorba de aplicarea Ordonanței 55/2010 la capitolul de învățământ. Avem o problemă deorece chiar dacă se face precizare expresă că nu se vor face modificări la cheltuielile de reparații la școli cheltuielile materiale însemnă și utilitățile. Trebuie să reducem bugetele pentru utilități în condițiile în care vor crește prețurile la energie electrică, energie termică, gaz.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Cred că ar trebui ca de la municipiile importante ale acestei țări să pornească ideea ca tot ceea ce înseamnă cheltuială datorată de școală celor care furnizează servicii în speță ACET-ului și SC TERMICA, să fie degrevată de acești 20% pentru că există posibilitatea ca școlile să nu poată achita întreținerea și mai mult decât atât școlile vor înregistra penalități de neplată pentru că s-au tăiat 20% din sumele destinate acestor cheltuieli. Practic împovărăm școlile cu penalitățile care vor urma deoarece aceste penalități nu vor putea fi stinse decât în instanță prin hotărâre judecătorească. Deci vom împovăra școlile și cu cheltuielile ce vor decurge în urma proceselor. Din acest motiv eu vă rog să faceți tot ce va fi cu putință pentru ca O.U.G. să nu intre în vigoare cel puțin din punctul de vedere al cheltuielilor datorate de școli către furnizorii de servicii

Dl. Primar: Noi am pregătit o adresă către finanțe. Sper că vom rezolva problema până la sfârșitul anului deoarece toate școlile sunt în această situație. Deocamdată trebuie să aplicăm legea dar sper că se va reveni în ceea ce privește unitățile de învățământ.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este ultimul proiect care intră la rectificare potrivit reglementărilor O.U.G. 55/2010 și se referă la sumele înscrise în afara bugetului, respectiv cele cu privire la locuință de serviciu, dezvoltare publică și protecția mediului.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este ultima finanțare nerambursabilă din acest an. Așa cum ați solicitat și d-voastră sumele care nu au fost scoase la licitație până acum nu le vom mai scoate pentru că nu ne mai permite situația financiară în care se află economia românească și evident și Primăria municipiului Suceava. Această sumă era scoasă la licitație și din acest motiv proiectul trebuie finalizat. Ea va fi în corelație și cu stagiunea teatrală din toamnă ce va avea loc și în funcție de ce spectacole vor fi la Suceava vom acorda această finanțare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Aș vrea să mă lămuriți cu o problemă pe care nu am înțeles-o. M-am informat din presă și din intervenția unuia din vicepreședinții Consiliului Județean că ei nu vor mai putea susține Festivalul Medieval ce urmează a fi organizat în județul Suceava datorită situației în care se află județul în urma inundațiilor, acest lucru l-a confirmat și președintele Consiliului Județean. În condițiile în care Consiliul Județean nu mai poate susține financiar Festivalul Medieval cum poate avea loc acest festival doar cu finanațarea municipiului Suceava?

Dl. Primar: Noi am scos aceste sume la licitație însă decizia a fost luată la nivelul Complexului Muzeal care aparține de Consiliul Județean. Cei de la Complexul Muzeal Bucovina nu au mai depus proiectul, nu sunt calificați și nu vom acorda suma pentru festival, deci rămâne doar suma pentru teatru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 156/28.08.2008 privind componența comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: D-na Cristina Iordăchel din motive personale a demisionat din această comisie și conform legii trebuie să completăm comisia cu o persoană

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donțu: trebuie făcute propuneri pentru această comisie.

Dl. Tătăranu: Îl propun pe dl. Onofrei-Răileanu Gheorghe.

Dl. Onofrei-Răileanu Gheorghe: din motive personale nu pot să accept propunerea d-lui Tătăranu și îl propun pe dl. Ungureanu Daniel

Se supune la vot propunerea dl. Onofrei Răileanu Gheorghe ca dl. Ungureanu Daniel să facă parte din comisie:                           VOT : Da-22 voturi

Abț-1 vot

Propunerea a fost adoptată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea expertizării, proiectării și execuției în regim de urgență a lucrărilor privind „Refacerea estacadei peste râul Suceava pentru susținerea conductelor de termoficare și alimentare cu apă potabilă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum știți, în urma inundațiilor din această vară, s-a rupt podul tehnologic de peste râul Suceava care susține conductele de apă și agent termic a municipiului Suceava. Trebuie să refacem acest pod și soluția unui expert a fost una economică, de a veni cu o balustradă metalică pe ceilalți doi piloni rămași care corespund din punct de vedere tehnic. Ar fi fost mult mai dificil să refacem pilonul în totalitate deoarece ar fi trebuit făcute lucrări de amenajare pentru a putea lucra în albie. Aceasta este o soluție dată de expert, evaluarea făcută fiind în jurul a 5 miliarde 800 de mii, inclusiv proiectarea. În urma discuțiilor avute cu dl.director general Plăcintă de la SC TERMICA SA vrem să facem în regim de urgență acest pod pentru a putea repoziționa conducta de termoficare în luna august când sunt prevăzute reparațiile de vară la SC TERMICA iar cei de la ACET conductele de apă.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Dacă ați avansat o sumă nu știu ce rost mai are „expresia expertizării” în titlu din moment ce a fost cineva care a constatat cele menționate în proiect. Vreau să trag un semnal de alarmă asupra podului de peste râul Suceava. Pe partea stângă pe sensul de circulație dinspre Suceava spre bazar are o abatere de la planietatea normală. Cred că ar trebui făcută și aici o expertiză pentru că în cazul unui nou val de inundații nu aș dori ca singura legătură dintre Suceava și Burdujeni pe linia aceasta să nu mai existe.

Dl. Primar: Am reținut ideea dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru că am fost împreună la fața locului. Deocamdată discutăm de acest pod tehnologic despre care expertul a menționat că îl putem repara în acest mod. Sperăm să nu mai fie ploi dar vom face o expertiză și pentru pod.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Consolidare versant Dealul Mănăstirii -Teodoreni” din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Și în acest caz ca urmare a ploilor din această vară s-au accentuat alunecările de teren pe Dealul Teodoreni și Zamca. S-a făcut studiu de fezabilitate și suma este destul de mare: 57 miliarde din care 48 miliarde construcții și montaj. Lucrările sunt propuse pentru o perioadă de 2 ani de zile. În acest an încercăm să demarăm lucrări la un număr de 3 familii din totalul celor 9. Am făcut solicitări și la Guvern și sper să primim bani și de acolo. Avem niște sume modice în buget, câte un miliard pentru acești versanți. De asemenea, ne-am adresat celor de la EON Electrica Moldova care au o stație de 110 kilovolți în zonă și normal ar fi să participe și ei la aceste lucrări de consolidare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Bosancu: Despre consolidarea versantului Dealul Mănăstirii-Teodoreni se vorbește de foarte multă vreme și sper ca de această dată întradevăr se vor efectua lucrările necesare. Avem siguranța că le vom face?

Dl. Primar: Cunosc situația deoarece am fost de multe ori la fața locului. Vorbim de 3-4 luni de zile despre dealul Teodoreni. Acum am făcut documentația, studiu de fezabilitate cu indicatori, aceste lucruri neputând fi făcute într-un timp foarte scurt. Noi vom face tot ce se poate iar pentru restul investiției așteptăm bani de la Guvern fiind depășite posibilitățile Primăriei. Așa cum se știe pe strada Mihail Sadoveanu acolo unde s-a făcut consolidarea am cheltuit 40 miliarde lei vechi și în acest caz fiind sprijiniți cu bani de la Guvern. În cazul în care nu vom primi sprijin de la Guvern nu vom reuși să facem toate lucrările.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare conducte de apă potabilă pe amplasamentul bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Ștefan cel Mare și bd. Ana Ipătescu din municipiul Suceava” -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum se știe unul din proiectele aprobate în Consiliul Local se referă la realizarea reabilitării bulevardului principal de la intrarea în municipiul Suceava dinspre Fălticeni până la ieșirea spre Botoșani. Din păcate în prima etapă a proiectului ISPA nu au fost cuprinse toate conductele de reabilitat pe artera principală. Sunt șanse de a fi prinse în etapa a 2-a pe posturile de mediu, însă acest proiect va fi demarat anul viitor. Noi în acest an dorim să demarăm proiectul de reabilitare a străzilor și ca atare este necesară o intervenție din partea Primăriei pentru a face anumite lucrări pe bulevardul principal în zona 1 Mai, Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu, lucrări estimate la suma de 2,8 miliarde lei vechi, care vor fi efectuate împreună cu cei de la ACET.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea corectării erorii prevăzută în PUG-ul municipiului Suceava - zona din UTR 21, în suprafață totală de 47.156 mp teren situat pe strada Parcului - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar: Este o problemă pe care noi am mai discutat-o în Consiliul Local. Este vorba despre acei oameni care au cumpărat terenul de la RAPPS în zona Parcului. Sunt 2 vecini care ca și teren au aceleași condiții însă unul poate să construiască și celălalt nu deoarece în PUG apărea că se pot construi locuințe iar în cealaltă parte era titlul de păduri amenajate. În urma unei expertize care s-a făcut la fața locului de către Agenția de Protecția Mediului aprobată în comisia tehnică care a avut loc la Primărie s-a constatat că este o eroare în PUG iar acum o corectăm în așa fel încât să poată construi toți din acea zonă. Acolo oamenii sunt de bună credință, au cumpărat acele terenuri și practic nu există păduri amenajate și s-a făcut această corectură pentru a putea construi și aceștia.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC COMPLEX ZIMBRU SRL - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar: În sală sunt și câțiva cetățeni de pe Aleea Nucului. Noi am mai avut în discuție acest obiectiv pentru realizarea unui plan urbanistic de detaliu în Consiliul Local însă a fost respins deoarece se dorea construirea unui bloc cu 8 etaje. Având în vedere că nu erau îndeplinite condițiile din PUZ și din PUG s-a propus ca soluție tehnică modificarea documentației și s-a ajuns de la 8 etaje la 4 etaje. „Cunoaștem nemulțumirile oamenilor din zonă, însă eu ca Primar și dumneavoastră ca și consilieri locali trebuie să fim primarul și consilierii tuturor, și a celor care au proprietăți și a celor care locuiesc în zonă, deci ca atare eu ca Primar nu am cum să refuz să promovez o asemenea documentație în măsura în care ea a fost aprobată în comisia tehnică . Oamenii de specialitate au zis că se respectă toate condițiile pe linie urbanistică ca acea clădire să fie construită pe acel amplasament și ca atare riscăm să fim acuzați de abuz în serviciu. Am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect și Consiliul Local va decide.”

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii aviz favorabil.

Reprezentant cetățeni Aleea Nucului - d-na Camelia Rănceanu: În măsura în care ni se permite am dori să prezentăm o schiță pe videoproiector în care este prezentat planul urbanistic de detaliu făcut de proiectantul ADIM PROIECT și să punctăm câteva lucruri care nu sunt legate de moralitate ci de legalitate. Pun în discuție un ordin, emis de Ministerul Sănătății în 1997, privind mediul de viață al populației care punctează câteva lucruri legate de înălțimea clădirilor, legate de gradul de umbrire pe care o înălțime necorespunzătoare îl poate produce asupra clădirilor din imediata vecinătate, o serie de lucruri legate de spațiile de parcare pe care imobilul din proiect nu reușește să le asigure într-un procent satisfăcător, legat de depozitarea gunoiului menajer nefiind prevăzut nimic în proiect vizavi de acest lucru, legat de spații verzi unde mi se pare o neconcordanță clară între schița pe care o vedeți și pe care cei de la urbanism pot să o certifice că este un document autentic. În proiect este menționat un spațiu verde în suprafață de 200 mp pe care însă dacă dumneavoastră îl puteți localiza pe schiță meritați o recompensă pentru acest lucru.

Numele meu este Camelia Răceanu și sunt unul din semnatarii unei adrese înaintate Consiliului Local în luna mai la care am primit răspunsul ieri incomplet.

Un alt obiectiv care este vizat în mod direct de acest proiect este Creșa nr.1, aceasta fiind singura din municipiu unde pot să fie găzduiți copiii până în vârstă de până la 3 ani și se află la o distanță de 8 m de construcție. Proiectul așa cum este prevăzut în structura lui presupune o construcție cu demisol, parter și 4 etaje. O construcție cu o structură de această anvergură nu poate să aibă o înălțime mai mică de 15 m și mă întreb în ce fel această construcție aflată la o distanță de 8 m de creșă nu ar produce umbrire.

Îmi pare rău dacă devin pătimașă dar este un subiect care ne incită pe toți cei care suntem acolo și am vrea să se rezolve în modul cel mai constructiv cu putință și participarea noastră aici o iau ca pe un exercițiu de democtrație, un exercițiu prin care sperăm ca autoritatea locală va stimula participarea consultativă a cetățenilor din comunitatea noastră. Contăm pe faptul că ceea ce Uniunea Europenă încearcă să ne învețe să fim niște cetățeni democratici putem să o facem încet cu pași mici și siguri și să ajungem să avem încredere că ceea ce se decide și care vizează interesul comunității se decide în contextul unei participări consultative a celor care sunt direct vizați de decizia respectivă.

Am pus în discuție înălțimea unui imobil care este format din demisol, parter și 4 etaje. Dacă poate cineva de la urbanism să răspundă ce înălțime va avea clădirea.

D-na Cerasela Prelipceanu: Înălțimea clădirii va fi de 16,24 m.

Reprezentant locuitori Aleea Nucului: Ordinul 536/1997 stipulează că distanța dintre obiectivul existent trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea obiectivul care urmează se se construiască.. Dacă până acum poate s-a construit puțin mai neatent din această persepectivă de ce să lăsăm lucrurile să curgă în același fel? Gândiți-vă că este vorba despre singurul obiectiv în care părinții își lasă cu încredere copiii cu vârste de până la 3 ani să crească în niște condiții de lumină.

Legat de înălțime este studiul de umbrire pe care l-a făcut SC ADIM PROIECT. Este nelegal ca proiectantul să își facă studiul de umbrire. În ce fel putem să avem certitudinea că acesta a fost făcut cu toată competența? Nu mai punem în discuție faptul că studiul era disponibil în perioada august-noiembrie 2009 când legea prevede ca studiul să se facă în perioada de iarnă în zi cu solstițiu de iarnă. Deci 22 decembrie ar fi trebuit să fie ziua de reper când se verifică dacă toate încăperile spațiilor care sunt locuite beneficiază cel puțin o oră și jumătate de lumină naturală. În ce fel a reușit ADIM PROIECT să facă studiul de însorire în lunile august?

Dl. Tătăranu: Studiul de umbrire se poate face în orice perioadă a anului

Reprezentant locuitori Aleea Nucului: Trec la un alt aspect legat de spațiile de parcare și spațiile verzi. În proiect sunt prevăzute 23 de locuri de parcare și aș dori să știu câte locuințe vor fi în acest imobil

D-na Săndulescu: Vor fi 27 de apartamente

Reprezentant locuitori Aleea Nucului: La 27 de apartamente sunt doar 22 de locuri de parcare, nu 23 cum este prevăzut în proiect, deci deja va fi o supra aglomerare în condițiile în care unii pot avea chiar și două mașini. Există spații comerciale unde cei care lucrează ar trebui să aibă posibilitatea să vină cu mașina la serviciu. Acele spații comerciale urmează să fie aprovizionate, lucru ce presupune existența unor autovehicule de capacitate mai mare în zonă pe niște alei care au 4 m respectiv 6 m. Deci este vorba de o infrastructură care în momentul de față, fără existența acestui imobil, nu satisface nevoile pe care le au cetățenii care locuiesc acolo. În ce fel am putea noi să stăm liniștiți că un surplus de populație, colegi pe care i-am dori oricând să trăiască lângă noi dar să împărțim în mod civilizat un spațiu comun am putea să facem față după ce va fi aprobat să se construiască un astfel de imobil?

Proiectul nu are menționat nici un spațiu de joacă al copiilor, lucru ce ar presupune o supraaglomerare a spațiilor din zonă care și așa sunt destul de sărăcăcioase.

În proiect nu este prevăzut nici un spațiu pentru gestionarea gunoiului menajer. Acesta este un alt aspect care ar pune probleme destul de serioase în zona Aleea Nucului.

Înțelegem că un investitor a făcut o investiție și a făcut-o cu bani grei și în mod sigur vrea să valorifice acel teren pe care l-a achiziționat. Ceea ce ne dorim este să găsim împreună o soluție. Cel care inițiază proiectul și noi cei care locuim acolo și suntem afectați de impactul unui astfel de proiect în zonă să găsim soluția cea mai armonioasă pentru toți. Ne-am fi dorit să fie prezent și proiectantul aici și să ne explice aceste probleme. Am stat și am consultat legislația și nu este o invenție. Este un ordin care există și care trebuie să fie respectat. Ne-am fi dorit să vedem astăzi la întâlnire reprezentanți ai SC ZIMBRU SA în ideea de a găsi împreună o soluție care să ne satisfacă și pe noi și pe ei.

Dl. Donțu: Concretizând dumeavoastră ridicați probleme de legalitate referitor la regimul de înălțime, umbrire, numărul locurilor de parcare insuficient, spațiu verde nu este suficient conform legii, spațiu de joacă pentru copii și spațiu pentru gestionarea gunoiului.

Am înțeles că proiectantul se află în sală și cred că înainte de toate proiectantul ar putea să răspundă acestor întrebări și din această dezbatere, noi consilierii, să ne luăm informația în așa fel încât să acordăm un vot corect.

Proiectant: Inițial a fost vorba de o construcție foarte înaltă la care s-a renunțat deoarece era în lucru Planul Urbanistic al zonei centrale a municipiului. De la un procent de ocupare a terenului mai mare de 60-70% s-a ajuns la un procent de 50%. Regimul de înălțime în zonă fiind majoritar pentru toată zona, P+4 fiind cel mai mare. Pe str. Alexandru Ienceanu sunt blocurile vechi toate fiind P+1 dar, din câte știu eu, toată zona care merge spre Casa de Cultură sunt blocuri P+4.

Regimul de înălțime a fost adus la P+4 gradul de ocupare fiind undeva între 50-51%. Din acest considerent am încercat prin poziționarea în parcelă a blocului să ne apropiem cât mai mult de cele 2 blocuri P+4 pentru a nu crea probleme de umbrire. La limita cu creșa este o lizieră de copaci ceea ce nu permite să treacă foarte multă lumină. Doamna ar avea dreptate că studiul de umbrire trebuie făcut iarna însă aceste studii se fac cu niște programe speciale dându-se latitudinea și longitudinea locului unde se calculează iar programul dă umbrirea la echinoxiu și la solstițiu umbrirea pentru volumele pe care le pui în zona respectivă. Aceste lucruri se fac automat de program și orice expert poate să vină să facă un studiu de umbrire la blocurile respective după volumul proiectului nostru. Nu este nici un fel de problemă din acest punct de vedere.

Referitor la problemele legate de locurile de parcare la nivelul Municipiului Suceava acoperirea acestora trebuie să fie în procent de 75% față de numărul de apartamente. Noi avem 22 de locuri de parcare la 27 de apartamente deci suntem în regulă.

În legătură cu spațiul verde pe care d-na nu poate să îl identifice îl putem deduce din calcule la nivelul municipiului Suceava fiind 2m/locuitor de spațiu verde în blocuri de locuințe. Noi dacă avem 200 mp suntem la 2,8m/locuitor.

În legătura cu problema legată de spațiul dejoacă vă pot spune că nu am găsit posibilitatea de a amplasa spațiu de joacă pe un astfel de teren. Legea nu obligă la acest lucru.

Cât despre punctele de colectare a gunoiului în urma avizului pe care l-am obținut de la mediu problema s-a pus în felul următor: se vor pune europubele pe proprietate sau va fi modernizat și mărit punctul de colectare a gunoiului din zonă. Acest lucru va fi stabilit în urma discuțiilor viitoare și a avizelor pe care le vom scoate pentru autorizație urmând să se hotărască una din cele două variante Dl. Donțu: Vă mulțumesc pentru răspunsuri și domnii consilieri își vor putea lua informații de la ambele luări de cuvânt. Acum îl rog pe dl. secretar să precizeze legalitatea în ansamblu a acestui proiect de hotărâre cu toată documentația în anexă.

Dl. Secretar: Pentru problemele tehnice trebuie să răspundă specialiștii pentru că eu din punctul meu de vedere în baza calculelor și a prezentării făcute de specialiști atât proiectanții cât și experții din cadrul Primăriei, consider că este legal. În ceea ce privește amănuntele de calcul privind suprafața, studiul de umbrire, înălțimea și toate celelate probleme răspund specialiștii care au verificat până la mine proiectul de hotărâre

Dl. Donțu: Deci vă mențineți avizul de legalitate dat pe acet proiect de hotărâre

Dl. Secretar: În condițiile în care specialiștii care au verificat înaintea mea își susțin proiectul din punct de vedere tehnic

Dl. Tătăranu: noi avem un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui plan urbanistic de detaliu. Discuțiile care s-au generat aici de către oamenii care au venit din zonă nu au legătură cu proiectul nostru de hotărâre. Dar legat de problemele semnalate de d-na Răceanu vreau să fac următoarele precizări:

- Ordinul 536 al Ministerului Sănătății din 1996 se numește „ Aprobarea normelor orientative”. Deci d-na invocă Ordinul 536 dar acestea nu sunt norme obligatorii. Sunt doar norme orientative de igienă și sănătate a populației. Referitor la studiul de umbrire în regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. 525/1996 scrie că dacă se respectă distanțele prevăzute de Codul Civil preluate de regulamentul general de urbanism să asigure și însorirea clădirilor respective. Studiul de umbrire scrie că trebuie să se facă în timpul anului dar la solstițiu de iarnă trebuie să asigure o oră jumătate de lumină naturală. Fac aceste precizări pentru că personal nu aș face un bloc acolo dacă aș deține acel teren pentru că este o oază însă noi trebuie să judecăm după lege și nu putem să ne jucăm cu dreptul omului. Acolo este o proprietate privată a unui cetățean care se identifică în planul urbanistic general ca parcela de construcții și curți. Cu respectarea legalității nu putem să îl împiedicăm pe acel cetățean să construiască. Chiar dacă construiește un bloc de locuințe care nu convine celorlalți, el nu este obligat prin lege să le ceară acordul. El trebuie să respecte prevederile legale urbanistice. La ora actuală avem în calcul un proiect de hotărâre care se referă la planul urbanistic de detaliu care este o reglementare specifică legată de amplasare, accese și volumetrie.

D-na face o altă referire la blocurile cu două nivele. Tot legea spune că se poate construi cu cel mult două nivele peste. Dacă luăm în calcul blocurile de pe str. Pinului care au numai P+2 se încadrează cu P+4 iar dacă le luau în considerare pe cele cu P+4 putea să construiască P+6.

Referitor la creșa pentru copiii configurația actuală oferă mai puțină lumină din cauza perdelei de copaci care există acolo. Probabil că pentru acest obiectiv acea perdea de brazi va fi desființată și va fi mai multă lumină.

În legătură cu problema spațiilor de parcare deocamdată nu vorbim de procedura de autorizare. Când se va ajunge la emiterea autorizației de construire în mod cert serviciul de urbanism al Primăriei va pune condiții prin certificatul de urbanism pentru respectarea indicatorilor urbanistici. Pentru locurile de parcare sunt condiții impuse de poliția rutieră. Este normal să se invoce necesitatea unui număr mai mare dar legea nu obligă la asta pe proiectant. Este prevăzut tot în 525 o suprafață de 2 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor din construcția respectivă și mai este și o suprafață pentru spațiu decorativ. Calculând că procentul de ocupare a construcției este de aproximativ 50% înseamnă că rămân peste 500 de metri din care se asigură locurile de parcare necesare și spațiul verde.

Conform normelor europene trebuie să avem și spațiu de joacă dar legislația noastră în vigoare nu impune stabilirea unui loc de joacă pentru copii. Este un loc de joacă puțin mai la vest de parcela respectivă.

În legătură cu colectarea gunoiului nici eu la bloc nu am un loc pentru depozitarea gunoiului. Este un loc stabilit de către administrația locală unde se colectează gunoiul pentru mai multe blocuri.

Eu supun atenției dumneavoastră partea de legalitate a proiectului pe care îl avem. Nu suntem în procedură de autorizare, nu putem judeca cu sufletul chiar dacă este drept că nimănui nu-i convine să îi ia vederea un pic dar suntem obligați să judecăm după lege. Din acest punct de vedere eu cred că proiectul de hotărâre nu are legătură cu discuția noastră de astăzi. Dacă era planul urbanistic zonal pe care noi l-am respins cândva pentru că se supusese atenției un bloc cu 9 nivele și care schimba datele problemei atunci am fi discutat aceste lucruri însă acum e un plan urbanistic de detaliu care stabilește niște norme specifice și care se încadrează în lege.

Dl. Dranca-locuitor Aleea Nucului: Îmi pare rău că mă adresez din nou Consiliului Local cu aceeași problemă. Eu consider că pe suprafața de 1000 mp nu se poate face o construcție cu 4 nivele fără spațiu verde deloc. Terenul va fi ocupat în totalitate de construție și cu siguranță când se va face organizare de șantier se va distruge spațiul verde dintre proprietate și blocul S2 unde locuiesc la parter de mulți ani și nu am avut soare din cauza brazilor iar acum ne construiți un bloc. Mie mi se pare că noi nu mai existăm ca oameni, ca cetățeni ai Sucevei și pur și simplu ne băgați în pușcărie. În cazul în care ne forțați vom căuta și alte căi legale de a ne cere dreptatea. Distanța de la intrarea în bloc așa cum este prevăzut până la delimitarea cu creșa este de 1,5 m. Desființați creșa și mutați-o în altă parte pentru că s-au făcut foarte multe construcții în Suceava.

Amendament dl. Bosancu: aceste discuții pot continua la infinit și propun ca acest proiect de hotărâre să fie amânat pentru o ședință ulterioară pentru a ne documenta mai bine toți cei care votăm

Dl. Seredenciuc: Am discutat cu câțiva locuitori din zona respectivă și nu ar avea nimic împotrivă chiar din contră este un lucru bun deoarece apare un spațiu comercial și acolo nu este nimic în zonă, cetățenii fiind nevoiți să meargă spre Piața Mare pentru cumpărături. În al doilea rând ați pus problema parcărilor în blocul în care locuiesc părinții mei nici unul nu are mașină deci nu cred că o să fie probleme cu locurile de parcare

Reprezentant cetățeni Aleea Nucului: Sunt sigură că cei care vor veni acolo vor fi proprietari de autovehicule. Dacă ați discutat cu cei care locuiesc în zonă nu știu dacă v-ați adresat celor care locuiesc în zona 0, proprietarii apartamentelor din blocurile S1, S2 și str.Sublocotenent Alexandru Ienceanu nr. 10, 12, Aleea Nucului nr.8 și 10. Aș dori să știu ce destinație vor avea spațiile comerciale care vor fi acolo ca să înțelegem necesitatea lor.

Proiectant: Se vor comercializa produse industriale iar aprovizionarea se va face prin spate

Se supune la vot amendamentul d-lui Bosancu.

VOT : Da-5 voturi

Abț-10 voturi

Nu-7 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-18 voturi

Abț-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: SC SUPER ELEGANT SRL - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar: Este vorba de solicitarea unui comerciant din Piața Mică de a se alinia în arhitectura din zonă la 2 etaje cu chioșcul pe care îl deține.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum reiese din titlu se completează HCL nr.3/26.01.2006 așa cum este prevăzut în anexă

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.


VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010 și HCL nr.44 din 25.03.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: acest proiect se referă la modificarea HCL nr.66/29.04.2010 și HCL nr.44/25.03.2010 cu privire la perioada de plată a unor concesiuni. Persoanele care au concesionat, datorită crizei economico-financiare, solicită eșalonarea plății neavând posibilitatea să plătească ratele așa cum a fost stabilit

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abț-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municpiul Suceava, situat în Suceava, strada Aleea Trandafirilor nr.4 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este un proiect de hotărâre care se referă la închirierea către partidul PDL a spațiului din Aleea Trandafirilor nr.4 care a fost eliberat ca urmare a modernizării Grădiniții Așchiuță. Partidul PDL este singurul partid parlamentar la Suceava care nu are un sediu. Acest sediu este liber și am vrut să facem Direcția de cultură a municipalității acolo însă acest lucru nu se mai poate din două motive în primul rând pentru că se desființează Direcția de cultură și rămâne doar un compartiment. Lucrul cel mai important este că la Suceava se construiește Centrul Cultural Bucovina. La sediul actualului Cinematograf Modern va avea loc licitația pe data de 13 august, deci acolo vom desfășura și activitatea culturală. De când sunt Primar am acordat sedii la diverse partide și deci este legal și moral să acordăm și PDL-ului. Nu se vinde spațiul doar se inchiriază pe termen de 1 an de zile cu posibilitatea de prelungire.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Vornicu: Ca reprezentant al PNL aș dori să exprim poziția PNL filiala Suceava privind dezacordul cu închirierea acestui spațiu de către partidul PDL.

Dl. Tătăranu: Eu nu cred că este corect cum a pus problema dl. Vornicu. Aici suntem consilieri aleși de comunitate și dezbatem problemele ce se ivesc la administrația publică locală.

Dl. lordache: Vreau să fac un apel către Primărie pentru a face câteva demersuri în vederea creșterii numărului de locuri din grădinițe. Vreau să vă spun că în momentul acesta în municipiul Suceava există un deficit de aproximativ 650 de locuri în grădinițe și peste 60 de grupe lucrează cu un număr aproximativ dublu de copii grupa având un număr de 30-35 iar normele prevăd un număr de 20.

În Suceava încă există un spor natural pozitiv și trebuie să folosim acest lucru și să creem condiții pentru ca viitorul acestei țări să fie asigurat din punctul de vedere al forței umane.

Dl. Primar: Așa cum știți în aceste două mandate am dat în folosință 3 grădinițe noi, altele au fost extinse, sunt insuficiente dar sper să mai putem promova și alte investiții.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi

Nu-2 voturi

Abț-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioșc cu destinația service telefonie mobilă - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Prezintă proiectul de hotărâre

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Sunt mai multe solicitări de la persoane fizice și persoanejuridice care doresc să își extindă spațiile comerciale în așa fel încât să își poată desfășura activitatea la un volum mai mare. Unele din ele sunt pentru extinderea apartamentelor cu balcoane și ca atare le-am supus dezbaterii Consiliului Local.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament dl. lordache: Solicit scoaterea art.1 de pe ordinea de zi. Mi se pare prea mult deja, am fost împotriva construirii acelei clădiri care este total inestetică și strică aspectul zonei centrale din Burdujeni iar extinderea acelei clădiri ar degrada complet arhitectura zonei. Nu sunt împotriva dezvoltării inițiativei private dar trebuie să avem foarte mare grijă de ceea ce a mai rămas din municipiul Suceava.

Dl. Vornicu: Având în vedere faptul că sunt articole cu mare diversitate de probleme propun să votăm acest proiect de hotărâre pe articole

Dl. Secretar: Acest proiect de hotărâre se votează de drept pe articole

Dl. Tătăranu: Referitor la amendamentul d-lui lordache propun retragerea articolului 1 de pe ordinea de zi

Dl. Secretar: Retragerea unui articol sau proiect de pe ordinea de zi o poate face doar inițiatorul

Se supune la vot articolul 1 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-12 voturi

Nu-5 voturi

Abț-5 voturi

Articolul 1 a fost respins.

Se supune la vot articolul 2 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Abț-1 vot

Articolul 2 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 3 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Nu-1 vot

Articolul 3 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 4 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Articolul 4 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 5 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot Articolul 5 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 6 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot Articolul 6 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 7 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Articolul 7 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 8 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Nu-1 vot

Articolul 8 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 9 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi Abt-2 voturi Articolul 9 a fost adoptat.

Se supune la vot articolul 10 din proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Articolul 10 a fost adoptat.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de tren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de solicitarea unui grup de cetățeni de pe strada Mihai Viteazu pentru un număr de 6 apartamente în vederea extinderii la parter, etajul 1, etajul 2 cu o suprafață de 40 mp și se respectă o strategie unitară de urbanism

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Crîngului fn, în vederea construirii unui turn metalic suport antene, pentru instalarea unei rețele radio de transport și acces la clienții de tip WiMax - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Acest proiect de hotărâre a mai fost prezentat o dată și în ședița trecută, am înțeles că lucrurile s-au clarificat și în măsura în care totul este în ordine este bine să ajutăm cetățenii din Burdujeni sat să beneficieze de aceste facilități.

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Abt- 2 voturi

9


Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnișoarei Paraschiva Victoria Batariuc - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este o propunere de a acorda titlul de „cetățean de Onoare” d-rei Paraschiva Victoria Batariuc. Domnișoara Batariuc este o specialistă care și-a dedicat întreaga viață Sucevei, Complexului Muzeal Bucovina, istoriei, Cetății de Scaun și a contribuit cu diverse lucrări la îmbogățirea istoriei orașului nostru.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22. Proiect de hotărâre privind măsurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul municipiului Suceava, în vederea încadrării în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. III-VI din O.U.G. nr.63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum știți conform O.U.G. nr.63/2010 pentru stabilirea unor măsuri financiare s-a stabilit la nivel guvernamental și s-a transmis prin Prefectură un număr de 733 de posturi la nivelul municipiului Suceava scăzând posturile din Asistența Socială și de la activitatea medicală care sunt în număr de 100. Noi am avut 143 de posturi vacante și trebuie să facem disponibilizări efective la Poliția Comunitară un nr. de 33 de persoane și 4 persoane la Evidența Populației unde sunt posturi fixe raportate la numărul populației. De asemenea mai suntem obligați în conformitate cu legislația în vigoare cu modificarea Legii 50/1997 privind Urbanismul să înființăm funcția de arhitect șef. Ca atare modificările importante în organigramă se referă la înființarea funcției de arhitect șef cu următoarele compartimente în subordine: Direcția de Urbanism care la rândul ei are Serviciul de urbanism, Biroul de protecția mediului, Compartimentul de regularizare taxe, autorizații de construire, Biroul disciplina în construcții, Biroul strategii urbane.

De asemeanea având în vedere că Primăria municipiului Suceava are proiecte europene de peste 30 milioane euro beneficiază de un bonus de 10 posturi contractuale pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene acest compartiment fiind în subordinea directă a Primarului și sunt posturi care se pot ocupa pe perioadă determinată de timp, adică pe perioada implementării acestor proiecte.

Având în vedere că s-a redus numărul de angajați la Direcția municipală de evidență a persoanelor aceasta se restructurează în Serviciul municipal de evidență a persoanelor cu trei compartimente distincte: Compartimentul de stare civilă, Compartimentul de evidență a persoanelor, Compartimentul de secretariat arhivă.

De asemenea se reduce numărul de personal la Poliția comunitară, în conformitate cu normele în vigoare, de la 160 de posturi la 107. Se reduce numărul de personal de la Direcția Generală a Domeniului public cu 11 posturi vacante, se reduce numărul de personal la Direcția administrația piețelor cu 6 posturi vacante precum și la Direcția de ecologizare se reduc 2 posturi vacante.

Așa cum am spus Direcția de cultură care nu era funcțională datorită faptului că nu mai putem face angajări din păcate s-a desființat de la 32 de posturi au mai rămas doar 5 posturi, cele aferente Cinematografului Modern. Deasemenea am înființat un Compartiment de cultură cu 2 persoane care se va afla în subordinea directă a Primarului și totodată am mărit numărul personalului de la audit de la 2 persoane la 3 persoane.

Aceasta este o organigramă impusă, în conformitate cu prevederile O.U.G. 63/2010, urmează să fie aprobată iar persoanele care vor fi disponibilizate vor primi preaviz și se va respecta legea.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donțu: Nu reiese de nicăieri în baza căror criterii se vor face concedierile și cred că trebuie să fie transparente pentru că sunt și situații în care sunt 2 angajați din aceeași familie și ar fi bine de luat în calcul acest criteriu, precum și altele. Cred că aveți aici responsabilitatea ca primar să creați niște criterii.

Dl. Primar: Am inițiat deja aceste criterii și așa cum v-am spus noi trebuie să dăm efectiv afară 33 de polițiști comunitari pentru că la ceilalți 4 agenți de la Evidența populației le vom oferi posturi vacante cum prevede ordonanța. Pentru cei 33 de polițiști s-a dat o dispoziție de Primar prin care s-a stabilit o comisie precum și niște criterii, în primul rând fiind vorba de criterii profesionale. Nu avem la Poliția Comunitară cazuri în care să lucreze soț și soție deci vor fi doar criterii profesionale. S-au făcut săptămâna trecută chestionări profesionale și în acest caz responsabilitatea o are șeful Poliției comunitare care trebuie să facă performanță cu un număr mai redus de oameni. Este o comisie condusă de dl. Secretar la nivelul aparatului executiv care a coordonat și a stabilit criteriile pentru disponibilizările care se fac la Poliția comunitară.

Dl. Cașu: Proiectul de hotărâre este bine documentat, de mult nu am mai văzut atâtea documente anexă la proiectul de hotărâre. Nu îmi permit să fac eu o analiză a compartimentelor însă aș dori să subliniez un singur lucru și dacă este posibil să revenim asupra acestuia. Este vorba de art. 3 privind Direcția municipiului de evidență a persoanelor și din câte constat aici se reduc aproape jumătate din posturi adică 14 posturi din 30. Nu cred că deranjează dacă din direcție se transformă în serviciu dar cel puțin toți cei care suntem prezenți aici știm ce întâmpinăm cel puțin în perioada de alegeri când încă mai apar pe liste persoane decedate de aproximativ 2 ani de zile, încă apar cei care au plecat din municipiu, și-au schimbat domiciliul, locul de muncă și acele liste nu sunt aduse la zi. Părerea mea nu este că nu își fac datoria ci numărul de personal este prea mic și dacă mai și reducem din acest personal înseamnă că o să ne confruntăm cu aceste probleme în continuarea. Din acest motiv aș dori dacă este posibil să revenim.

Dl. Primar: Și eu sunt de acord cu dumneavoastră aici fiind vorba și de o altă problemă de care legiuitorii nu au ținut cont și anume populația statistică și cea deservită. Noi mai deservim și o serie de comune din jurul municipiului Suceava. Ne-am adresat în scris și am fost și personal la Ministerul Administrației și Internelor dar din păcate situația nu s-a modificat pentru că noi deservim o populație mai numeroasă decât cea statistică luată în calcul la nivelul municipiului Suceava. Ca atare sunt niște posturi fixe și nu putem menține mai mult de 16 posturi și așa cum v-am spus o parte din persoanele care ar fi trebuit demise vor ocupa funcții în Serviciul de stare civilă. Deocamdată sunt niște instrucțiuni fixe pe Direcția de evidență a populației și nu putem interveni pentru că la fel ca și la Poliția comunitară numărul se raportează direct la populația statistică a municipiului Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi

Nu- 3 voturi

Abț- 2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 23. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Retrag acest punct de pe ordinea de zi. Inițial am înțeles că se aplică și aici O.U.G. nr.63/2010 însă această ordonanță nu face referire și la Direcția de asistență socială și ca atare nu suntem obligați să reorganizăm.

Punctul 24. Raport al comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziției de Primar nr.2819 din 17.10.2008

Dl. Primar: Este vorba de un raport de evaluare la niște concesiuni aprobate în Consiliul Local de către dumneavoastră.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot raportul.

VOT : Da-20 voturi

Nu - 1 vot

Raportul a fost aprobat.

Punctul 25. Informare privind efectuarea concediului de odihnă a d-lui Primar în perioada 30.07-20.08.2010.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 26. Informarea nr.253.138/13.07.2010 privind activitatea Serviciului Protecție socială pe semestrul I -2010.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 27. Diverse

Dl. Iordache: Vreau să ridic o problemă. Modul în care se plombează gropile în municipiul Suceava lasă mult de dorit. Pe str. Bistriței se întâmplă exact ca la Iași. Întâi se scot pavelele din gropile care erau în primăvară, se curăță fiecare groapă, se merge și pe sensul celălalt timp în care mașinile circulă prin tot ceea ce înseamnă groapă lăsată în urmă. Astăzi două mașini de școală au rămas suspendate în gropile respective. Practic firmele acestea fac gropi dar nu le mai astupă. Cred că trebuie să vorbiți cu domnii care conduc aceste firme și trebuie luate măsuri ca cei care au câștigat această licitație să își facă și treaba, adică în momentul în care curăță o groapă să o și astupe pentru a evita astfel de situații. Dl.Primar: Aveți dreptate și chiar astăzi am avut o discuție cu cele 2 firme care au câștigat licitația, am stabilit o modalitate de lucru și cred că va mai dura o perioadă până când aceste firme care lucrează la proiectul ISPA vor termina lucrările. Spre sfârșitul lunii septembrie sper să se apropie de final și am stabilit cu cele 2 firme care au câștigat licitația la asfaltare să lucreze cât mai profesional pentru a putea schimba fața orașului.

Dl. Harșovschi: Ținând cont de faptul că expiră mandatul de președinte de ședință a dl. Donțu propun pentru perioada următoare pe dl. Tcaciuc.

Se supune la vot propunerea d-lui Harșovschi ca dl. Tcaciuc să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

VOT : Da-20 voturi

Abț- 1 vot

Propunerea a fost aprobată.

Dl. Donțu, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DONȚU OVIDIU LIVIU ’


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA