Proces verbal din 29.04.2010

Proces verbal ședință din 29 aprilie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 29 aprilie 2010

Dl. Seredenciuc - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 1213/23.04.2010 pentru data de 29.04.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți toti consilierii locali .

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Narcisa Marchitan -director Directia de Asistenta Sociala, d-na Cerasela Prelipceanu- director Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl Mihai Jitariuc -director Directia Patrimoniu , dl. Florin Cerlincă- director Directia Generala Tehnica si de Investitii, d-na Xenia Bondor -sef Serviciu urbanism,d-na Bujorean Violeta-sef Serviciu acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , dl. Paul Iftimie-sef Serviciu contencios , administrativ, juridic din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou și d-ra Oana Slemco - Evenimentul de Iasi

Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei .

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.03.2010;

 • 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Suceava , prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Reabilitare strazi, pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in Municipiul Suceava „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Reabilitare strazi , pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ împrejmuire Curtea Domneasca „-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Indicatoare intrari in municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 7.  Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele produse prin executarea lucrarilor din proiectul ISPA-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 8.  Proiect de hotarare privind vanzarea apartamantului nr.5 si apartamentului nr.3 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Grigore Alexandru Ghica nr.14, apartamentul nr. 1 si apartamentul nr.2 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Cernauti nr.80, apartamentul nr. 1 si apartamentul nr.2 din imobilul situat in municipiul Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.51, apartamentul nr. 1A din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , Aleea Dumbravii nr.1, precum si a parcelelor de teren aferente constructiilor, aflate in proprietatea municipiului, catre titularii contractelor de inchiriere -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuințelor ANL, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 ani, conform art.62 alin.4 lit.”a” din Legea nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri-Legea 15/2003 , zona Tatarasi , municipiul Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 11. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu de depozitare marfuri industriale, construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava -solicitant Mariciuc Mihai- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii prin licitatie publica a retelei de fibra optica aeriana montata pe stalpii de iluminat public proprietate publica a municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirieii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu, in vederea amplasarii unei structuri gonflabile in Piata 22 Decembrie-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti - constructii si gradini catre proprietarii constructiilor - case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 30 mp, situat in str. Universitarii fn, ce apartine domeniului public al municipiului Suceava , pentru amplasare post de transformare nou PTCP 140-Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren in municipiul Suceava Zona Cartodrom si strada Ion Neculce fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii cabinetului de cosmetica si coafura-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea amenajarii unor alei de acces la spatii existente-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului contractului de asociere intre municipiul Suceava si Ordinul Arhitectilor din Romania -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, a terenului proprietate a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.17, aferent spatiului comercial proprietate a S.C. Taylan Exim SRL-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii de mijloace publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 25. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in municipiul suceava , str. Calea Unirii fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Scoala Crestina Filadelfia Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 3000 mp in vederea amenjarii unei baze sportive-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 28. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a unei locuinte sociale -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Suceava -initiator primarul municipiului Suceava

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 34. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea, in conditiile legii, a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 36. Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14632/22.04.2010

 • 37. Cererea S.C. General Construct S.R.L. , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 18/10.02.2010

 • 38. Cererea d-nei VASILIU ANAMARIA inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14586/22.04.2010

 • 39. Diverse.

VOT : Da-23 voturi

Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta , propune alegerea unui alt presedinte de sedinta , pentru perioada mai-iulie 2010

Dl. Onofrei il propune pe dl. Viceprimar Harsovschi

Dl. Dontu , apreciaza ca fiind” periculoasa „ conducerea sedintelor Consiliului Local de catre viceprimari , intrucat forul deliberativ are un rol foarte important si ar trebui sa se manifeste si in controlul legalitatii asupra executivului, inclusiv asupra viceprimarilor

Dl. Primar : propune ca un reprezentant al opozitiei sa fie nominalizat pentru a conduce sedintele Consiliului Local in perioada mai-iulie

Dl. Dontu il propune pe dl. Cretu

Dl. Cretu il propune pe dl. Dontu

Dl. Cretu si dl. Harsovschi se retrag .

Se supune la vot candidatura d-lui Dontu .

Da-20 voturi Abt-3 voturi

Dl. Dontu a fost ales presedinte de sedinta pentru perioada mai-iulie.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara

 • 1.  Proiect de hotarare privind probarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Crestearea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul suceava prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ -initiator Primarul municipiului Suceava

VOT : Da-22 voturi Abt-1 vot

Punctul .lAprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.03.2010;

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-23 voturi

Punctul 2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Creșterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Suceava , prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca sunt cateva diferente nesemnificative ce au rezultat intre studiul de prefezabilitate si proiectul tehnic si in calitate de initiator propune modificarea valorilor din proiect astfel :

-la valoarea totala a proiectului , in loc de 2.467.162,55 lei sa fie trecuta suma de 2.467.161,55 lei -la valoarea neeligibila a proiectului -in loc de 1.738.509,00 lei sa fie modificata la valoarea de 1.738.510,00 lei

-la contributia proprie ce revine municipiului Suceava in loc de 34.770,20 lei sa fie trecuta valoarea de 34.770,18 lei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile propuse de initiator

VOT : Da-22 voturi

Nu-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Suceava , prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da- 23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Reabilitare strazi , pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ împrejmuire Curtea Domneasca „-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca si in cursul anului trecut s-au purtat discutii cu privire la imprejmuirea Curtii Domnesti prin gasirea unei strategii din fonduri structurale. Se spera in promovarea unui proiect realizat in colaborare cu Consiliul Judetean prin Ministerul Cultelor si Artelor , prin Planul National de Restaurare.Suma de 99,897 lei este pentru inlocuirea organizarii de santier din acest moment cu un gard cu soclu de piatra si fier forjat ca cel de vis-a-vis , respectiv Biserica Domnitelor Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl.îordache : aminteste ca un proiect de acest gen a fost propus spre dezbatere si in mandatul trecut si la acea data s-a motivat ca nu poate fi supus dezbaterii intrucat nu se cunostea proprietarul terenului Dl. Primar : precizeaza ca era o conventie intre Consiliul Judetean si Ministerul Culturii care nu producea efecte la acea data, dar intre timp situatia a fost clarificata .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ îndicatoare intrari in municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : acest proiect de hotarare a mai fost pus in discutie dar a fost respins din cauza costurilor considerate mult prea ridicate . Domnia sa precizeaza ca aceste indicatoare au o inaltime de aproximativ 6 m , mai mult de 1m3 de beton ce vine turnat in pamant , la care se adauga pavajele de pe partea exterioara . Considera ca se vor obtine preturi mai mici la adjudecarea licitatiei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Dontu : propune amanarea acestui proiect de hotarare pana la iesirea Romaniei din criza economica in care se afla, pentru ca desi le considera utile , momentul ales nu este unul oportun si bugetul existent ar trebui orientat spre actiuni sociale , continuarea lucrarilor incepute si cofinantari la proiectele europene.

Dl. Primar :chiar daca va fi realizata licitatia nu vor fi realizate decat indicatoarele de la intrarile in municipiu, cea dinspre Falticeni si cea dinspre Radauti

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu , respectiv amanarea proiectului de hotarare

VOT : Da -13 voturi Nu-8 voturi Abt-2 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

VOT : Da-16 voturi Abt-7 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele produse prin executarea lucrarilor din proiectul ISPA-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind vanzarea apartamantului nr.5 si apartamentului nr.3 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Grigore Alexandru Ghica nr.14, apartamentul nr.1 si apartamentul nr.2 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Cernauti nr.80, apartamentul nr.1 si apartamentul nr.2 din imobilul situat in municipiul Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.51, apartamentul nr.1A din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , Aleea Dumbravii nr.1, precum si a parcelelor de teren aferente constructiilor, aflate in proprietatea municipiului, catre titularii contractelor de inchiriere -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 ani, conform art.62 alin.4 lit.”a” din Legea nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -anunta retragerea proiectului de pe ordinea de zi ca urmare a sesizarilor facute de unii chiriasi care au reclamat neconcordante intre suprafetele pe care le detin si cele care au fost luate in calcul la plata chiriei. Astfel se va proceda la masurarea efectiva a apartamentelor si la calculul chiriei in functie de masuratorile obtinute .

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri-Legea 15/2003 , zona Tatarasi , municipiul Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Comisia de tineret, sport , turism -discuții in plen , celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Mocanu : precizeaza ca versantul Tatarasi este plin de izvoare si de ape de suprafata si din aceste motive solicita sa se mentioneze in certificatele de urbanism si in autorizatiile de construire efecutare lucrarilor de drenare a acestor ape .

Dl. Primar : mentioneaza ca se cunosc aceste aspecte, fapt pentru care s-a si renuntat la o parte din suprafata de teren de 8 ha si precizeaza ca aceste parcele nu vor fi alocate pana cand studiile geo tehnice nu vor fi intocmite si nu vor fi realizate proiectele pentru retelele de apa , canalizare si drumuri de acces si solicita executivului sa se tina cont de aspectele sesizate de dl. Mocanu.

Comisia de tineret -discutii in plen, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Puntul ll.Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu de depozitare marfuri industriale, construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava -solicitant Mariciuc Mihai- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Comisia de tineret -discutii in plen, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil

Dl. Casu : acest proiect a mai fost pus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din luna februarie a acestui an si mentioneaza ca in raportul de specialitate al acestui proiect se precizeaza ca

„ oportunitatea acestui proiect consta in crearea unui spatiu de desfacere marfuri industriale intr-o zona predominant rezidentiala Considera ca fiind o exagerare incadrarea strazii Privighetorii intr-o zona rezidentiala

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Nu-2 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii prin licitatie publica a retelei de fibra optica aeriana montata pe stalpii de iluminat public proprietate publica a municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -ca urmarea a modificarii legislatiei survenite dupa inscrierea proiectul de hotarare pe ordinea de zi , domnia sa anunta retragerea proiectului

Punctul 13.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirieii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu, in vederea amplasarii unei structuri gonflabile in Piata 22 Decembrie-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : intreaba ca reprezintă structura gonflabila?

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre un tobogan gonflabil pentru copii

Dl. lordache : este de parare ca sintagma „ structura gonflabila” ar trebui inlocuita Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost aprobata.

Punctul 14.Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Dl. Casu : solicita ca la redactarea hotararii sa se corecteze numarul parcelei cadastrale, respectiv p.c. nr.7129/310

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti - constructii si gradini catre proprietarii constructiilor - case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 30 mp, situat in str. Universitatii fn, ce apartine domeniului public al municipiului Suceava , pentru amplasare post de transformare nou PTCP 140-Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren in municipiul Suceava Zona Cartodrom si strada Ion Neculce fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii cabinetului de cosmetica si coafura-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 19.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea amenajarii unor alei de acces la spatii existente-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarrae.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20.Proiect de hotarare privind aprobarea continutului contractului de asociere intre municipiul Suceava si Ordinul Arhitectilor din Romania -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da- 23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21.Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 22.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, a terenului proprietate a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.17, aferent spatiului comercial proprietate a S.C. Taylan Exim SRL-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se fac propuneri pentru nominalizarea in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestări servicii ce fac obiectul Legii nr.550/2002

Dl. Casu il propune pe dl. lordache Virginel

Dl. Ungurian il propune pe dl. Harsovschi

Dl. Vornicu il propune pe dl. Mocanu

Se fac propuneri si pentru membrii supleanti in aceasta comisie

Dl. Onofrei il propune pe dl. Cretu

Dl. Seredenciuc il propune pe dl. Dragoi

Se supune la vot nominalizarea d-lui lordache in aceasta comisie VOT : 20 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Harsovschi in aceasta comisie

VOT : Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abt-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mocanu in aceasta comisiei VOT : Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Cretu in comisie

VOT : Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Dragoi in comisie

VOT : Da-21 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu comisia votata mai sus.

VOT : Da-22 voturi Abt-1 vot Hotararea a fost adoptata.

Punctul 23.Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 24.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii de mijloace publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 25.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in municipiul Suceava , str. Calea Unirii fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : solicita informatii cu privire la amplasamentul exact al acestei suprafete de teren

Dl. Secretar : aceste schite au fost anexate la proiectul de hotarare privind concesionarea din sedinta trecuta

Dl. Dontu : propune amanarea pana la stabilirea exacta a amplasametului

Intrucat la sedinta trecuta dl. Dontu a lipsit , dl. Jitariuc ii prezinta schita ce a constituit anexa la proiectul privind concesionarea parcelei de teren pusa in discutie

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 26.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Scoala Crestina Filadelfia Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 3000 mp in vederea amenjarii unei baze sportive-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : nu este de acord cu alocarea a inca 3000 mp, reprezentantii scolii motivand ca nu au putut amenaja acest teren din cauza alunecarilor . In acest context propune ca cei 3000 mp care sunt predispusi la alunecare sa fie trecuti in administrarea primariei

Dl. Primar : la aceasta data nu se cunoaste suprafata exacta ce este predispusa la alunecare

Dl Iordache : propune introducerea art.2 care sa aiba urmatorul continut : „ baza sportiva realizata va fi pusa la dispozitia publicului „

Dl. Primar : deocamdata se doreste ingradirea terenului de sport , intrucat la aceasta data orele de educatie fizica se desfasoara in parcarea institutiei

Dl. Iordache : precizeaza ca toate terenurile de sport de la toate scolile din Suceava sunt folosite de toti copii din cartierele respective si tocmai de aceea nici in aceasta situatie nu crede ca se pot pune interdictii

Dl. Tataranu : nu este de acord cu cele mentionate de dl. Iordache , intrucat copii care invata la Scoala Filadelfia platesc taxe de scolarizare

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Iordache , respectiv art. 2 si va avea urmatorul continut :„ baza sportiva realizata va fi pusa la dispozitia tineretului „

VOT : Da-10 voturi

Nu-4 voturi

Abt-9 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

VOT : Da-16 voturi

Nu-1 vot

Abt-6 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 27.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat fravorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

D-na Iordachel este invoita.

Punctul 28.Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 30.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 31.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a unei locuinte sociale -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : in blocurile construite pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate au ramas 12 apartamente si in crieriile stabilite prin proiectul de hotarare s-a tinut cont ca persoanele ce vor beneficia de aceste locuinte sa-si poate plati chiria si utilitatile . Ca atare in conformitate cu Legea nr. 114/1996 , una din cerinte se refera la venituri , iar venitul salarial mediu net/persoana /economie realizat in ultimele 12 luni sub nivelul castigului salarial mediu net lunar/economie, care este de aproximativ 1.400 lei , dar nu mai mic decat nivelul salariului minim pe economie. Comparativ cu criteriile stabilite pentru obtinerea locuintelor ANL , nu a fost punctat nivelul studiilor .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Dontu : propune ca la pct.2 „ numar de copii ai familiei solicitantului „ , la pct „e” - >de 3 copii-4 pct .+1 pct. indiferent de numarul de copii , sa se acorde cate 1 pct pentru fiecare copil provenit dintr-o familie cu 3 copii

Dl. Primar : prin acest proiect s-a incercat sa se faca niste limitari , dar fara ca cineva sa fie exclus . Domnia sa precizeaza ca din situatiile intalnite exista familii numeroase care au obtinut astfel de apartamente si care nu-si pot achita obligatiile financiare nici catre primarie si nici catre asociatiile de locatari

Dl.Dontu : al doilea amendament propus de domnia sa se refera la acordarea a 2 puncte pentru persoanele necasatorite si ultimul amendament propus se refera la acordarea a cate 1 punct pentru vechime pentru fiecare an implinit pentru cererile care au mai mult de 2 ani vechime .

Dl. Tataranu : toate criteriile reprezinta departajari foarte strans legate intre ele , de cate un punct , iar la punctul 1 departajarile sunt foarte clar punctate de suprafata pe mp aferenta fiecarui membru al familiei solicitantului

Dl. Vornicu : este de parere ca aceste criterii sunt echilibrate

Se supune la vot primul amendament propus de dl. Dontu , respectiv la art.2 sa se completaeze cate 1 pct pentru fiecare copil

VOT : Da-5 voturi Nu-13 voturi Abt-4 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot al doilea amendament propus de dl. Dontu , respectiv acordarea de 2 puncte pentru persoanele necasatorite

VOT : Da-7 voturi

Nu-11 voturi

Abt-4 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot ultimul amendament propus de dl. Dontu , respectiv acordarea de cate 1 punct pentru fiecare an de vechime a cererii

VOT : Da-5 voturi

Nu-14 voturi

Abt-3 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata.

VOT Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 32.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Suceava -initiator primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : solicita ca periodic sa se prezinte , in cadrul sedintelor Consiliului Local o informare cu privire la Planurile de analiza si acoperire a riscurilor pentru municipiul Suceava

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 33.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 34.Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 35.Proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea, in conditiile legii, a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : din documentele anexate la acest proiect nu se intelege ce rol are schimbarea intre cele 2 posturi

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre acordarea unui spor salarial

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da- 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 36.Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14632/22.04.2010

Dl. Primar : fata de informarea prezentata ,domnia sa face urmatoarea precizare : „ locuintele ramase vacante pe perioada exploatarii acestora in regim de inchiriere se vor repartiza solicitantilor in ordinea stabilita conform HCL nr. 341/29.12.2009.

Toate comisiile au avizat favorabil aceasta informare.

Dl. Secretar : precizeaza ca nefiind vorba de locuinte noi acestea se repartizeaza in conformitate cu prevederile HCL nr. 341/2009

Se supune la vot

VOT : Da-18 voturi

Abt-4 voturi

Punctul 37.Cererea S.C. General Construct S.R.L. , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 18/10.02.2010

Dl. Primar : precizeaza ca este o problema mai veche dicutata in Consiliul local in mandatul trecut, ce are ca obiect punctul termic modernizat situat in spatele Liceului „ Stefan cel Mare „ , care se afla partial pe terenul aflat in proprietatea S.C. General Construct S.R.L. , teren dobandit prin cumaparare de la o persoana fizica . In anul 2007 in cadrul unei sedinte a Consiliului Local s-a hotarat infiintarea unei comisii de negociere , dar la acea data nu s-a ajuns la nicio concluzie. De aceea acum acestia solicita stabilirea unei chirii pentru aceasta suprafata de teren , pana la clarificarea acestei probleme, prin acordarea unei suprafete de teren in alta parte sau in alta modalitate.

Se supune la vot punctul de vedere exprimat in raportul serviciului de specialitate.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Punctul 38.Cererea d-nei VASILIU ANAMARIA inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14586/22.04.2010

Toate comisiile au avizat favorabil punctul de vederea exprimat in raportul serviciului de specialitate Dl. Casu : sesizeaza ca numele difera in raportul serviciului de specialitate fata de numele din cerere si de nicaieri nu rezulta ca sunt casatoriti

Se supune la vot punctul de vedere exprimat in raportul serviciului de specialitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA.

Punctul I.Proiect de hotarare privind probarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Iordache : intreaba daca este normal ca din fonduri publice sa se plateasca sportivi ce vor fi vanduti la cluburi private si considera ca in aceasta situatie normal ar fi sa aiba prioritate cofinantatorul

Dl. Primar : este de parere ca municipiu are multe alte atributii , mai importante decat gestionarea unor cluburi sportive

Dl. Vornicu : in situatia in care municipiul ar avea echipa si o baza materiala care sa asigure generatiilor de copii un minim decent de pregatire situatia ar fi alta , iar copii nu s-ar orienta spre cluburi private . Daca in vara s-ar constitui o echipa a municipiului ar trebui ca in proiectul de buget al anului viitor sa fie prevazut un capitol separat pentru acestia

Dl. Iordache : elevii de la Liceul Sportiv beneficiaza de o finantare dubla , de la statul roman si de la Consiliul Local , si ei figureaza in comunitatea sportiva de la Falticeni , chiar daca Consiliul Local Falticeni nu se implica deloc din punct de vedere financiar la formarea lor . in dosarul pe care ar trebui sa-l depuna asociatia respectiva in scopul finantari ar trebui sa fie o clauza ca , jucatorii care au o anumita performanta intr-un domeniu sa aiba drept „ de preemtiune” asupra acestora Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Crestearea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul suceava prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Dl. Seredenciuc, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA VIOREL SEREDENCIUC


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


INTOCMIT

ROMEGA DELIA