Proces verbal din 28.10.2010

Proces verbal ședință din 28 octombrie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 28 octombrie 2010

Dl. Tcaciuc- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 2821/2010, pentru data de 28.10.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 consilieri locali , din totalul de 23. Lipsesc motivat de la sedinta , consilierii locali : Dontu Ovidiu, Iordachel Cristina si Vornicu Corneliu. Dl. Bosancu Niculaie , intarzie.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi ,directori: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na Cerasela Prelipceanu , d-na Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. Horodenciuc V, dl.Paul Iftimie Serviciul administrativ contencios juridic, d-na Violeta Bujorean - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na Xenia Bodor- șef Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, d-ra Camelia Damian - șef Serviciu patrimoniu, d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou

In deschiderea sedintei dl. secretar Ioan Ciutac , reaminteste ca pana pe data de 4 noiembrie 2010 , consilierii locali au obligatia de a depune declaratiile de avere si de interese .

Dl. Tcaciuc, presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi :

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 30 septembrie 2010 si 18 octombrie 2010.

 • 2.  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind „ Rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii”pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de Parteneriat intre municipiul Suceava din Romania si orasul Laval din Franta - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Suceava la finantarea Proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 7. Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectati de lucrarile executate prin proiectul I.S.P.A.-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea intrării in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 9.  Proiect de hotarare privind stingerea unor creante bugetare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui apartament necontractat din blocul de locuinte nr.21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent din str. Baladei fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava str. Horia , Closca si Crisan fn, in vederea amplasarii unui generator electric pentru rezerva energie electrica-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotatare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. 6 Noiembrie fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii a patru panouri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei d-nei Saghin Doina Lidia constand in parcela de teren in suprafata de 12 mp situata in Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.13-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Banca Nationala a Romaniei-Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 743 mp, identic cu parcela de cladire nr.181/3 situata in Suceava , str. Ana Ipatescu nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii si a numarului de personal pentru Cresa nr. 1 Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 33216/22.10.2010

 • 23. Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava , inregistrata la nr. 172336/08.10.2010

 • 24. Informarea d-lui primar Ion Lungu privind efectuarea a cinci zile din concediul de odihna , in perioada 17-23.XI.2010, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava , la nr. 151/22.10.2010.

 • 25. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei .

VOT : Da-19 voturi

Punctul 1Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 30 septembrie 2010 si 18 octombrie 2010.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-19 voturi

Punctul 2.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : in conformitate cu H.G. nr. 1033/2010 a fost repartizata pentru colegiile „Petru Rares „ si „Stefan cel Mare” suma de 550.000 lei .

Conform HG nr. 977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2010 , s-a aprobat pentru municipiul Suceava suma de 46.000 lei , suma care va fi utilizata pentru extinderea retelei de apa si canalizare in sistem centralizat in cartierul Itcani , str. Grigore Al. Ghica si str.Biruintei.

Alte sume de bani au fost alocate Colegiului „Spiru Haret” , respectiv 110.000 lei necesare efectuarii de reparatii la grupurile sanitare din incinta scolii si din internat , inlocuirea tamplariei la cantina si izolarea termica a acesteia .

Si Colegiul de arta „ Ciprian Porumbescu „ solicita majorarea bugetului alocal cu 20.000 lei pentru efectuarea de reaparatii urgente la invelitoarea de tabla a acoperisului de la Cprpul B al colegiului .

Colegiul National „Stefan cel Mare” solicita majoarea cu suma de 100.000 lei a bugetului pentru „Bunuri si Servicii”.

Proiectul face referire si la capitolul investitii unde sunt rectificari in plus si in minus pentru finalizarea unor lucrari de investitii precum si alocarea unei sume pentru Spitalul Judetean Suceava pentru amenajarea unui spatiu in care isi desfasoara activitatea Centru Antidiabetic Suceava .

Din economiile proiectelor cu finantare nerambursabila propune alocarea sumei de 100.000 lei , pentru centrul social de noapte realizat in parteneriat cu Primaria mun. Suceava la Biserica „ Sfinta Vineri” .

Propune completarea proiectului ca urmare a doua modificari aparute in ultimul moment , respectiv 50.000 lei pentru ajutoare sociale si in acelasi timp sumele propuse spre modificare la prima pozitie, pentru cele doua colegii „Petru Rares „ si „ Stefan cel Mare”, vor fi alocati direct prin Inspectoratul scolar la colegiile respective , fara ca aceasta operatiune sa se deruleze prin Primarie .Ca urmare a acestui fapt propune rectificarea in minus a sumei de 550.000 lei aferenta celor doua colegii , respectiv „Petru Rares „ si „ Stefan cel Mare”.

A venit dl. Bosancu

Toate comisiile au avizat favoravil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind „ Rectificarea bugetului instituțiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii”pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de Parteneriat intre municipiul Suceava din Romania si orasul Laval din Franta - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Dl. Primar : dl. viceprimar Viorel Seredenciuc a fost in vizita in luna iulie in Laval , iar reprezentantii orasului Laval au fost in municipiul Suceava cu ocazia desfasurarii manifestărilor dedicate „Zilelor Sucevei” si au propus semnarea unui parteneriat pe urmatoarele obiecte de activitate : economie si comert, educatie si formare, cultural, turistic si sportiv, mediul inconjurator, sanatate si asistenta sociala si administratie publica locala.

Avand in vedere faptul ca municipiul Suceava este infratit cu orase situate in estul Europei , considera binevenit acordul de parteneriat cu orasul Laval din Franta .Domnia sa precizeaza ca orasul Laval are o populatie de 60.000 de locuitori , dar functioneaza ca o zona metropolitana , in jurul sau fiind arondate inca 4 localitati , insumand in total aproximativ 100.000 de locuitori . In masura in care acest proiect de hotarare va fi aprobat dl. primar precizeaza ca pe data de 20 noiembrie se va deplasa la Laval in vederea semnarii acestui parteneriat .Totodata domnia sa precizeaza ca acesta deplasare va fi efectuata in perioada concediului de odihna (pusa in discutie la punctul 24 de pe ordinea de zi ) , iar cheltuielile de deplasare vor fi suportate pe cont propriu.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Dl. Primar isi exprima speranța ca odata cu depasirea crizei economice in care ne aflam , va merge o delegație mai mare din partea municipiului , dar si ca va invita o delegație mai numeroasa din partea orasului Laval.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Suceava la finantarea Proiectului „ Sistem de management integrat al deșeurilor in jud. Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : precizeaza ca sunt mari probleme in ceea ce priveste gestionarea deseurilor in municipiu si nu doar din vina primariei . Fiecare localitate trebuie sa contribuie la realizarea cu sume nerambursabile finantarea realizarii acestor gropi ecologice . In ceea ce priveste municipiul Suceava , avand in vedere faptul ca municipiul are populatia cea mai numeroasa , raportata la nivelul judetului si suma calculata pe numarul de locuitori este consitenta, respectiv 4.543.144 lei , defalcata pe trei ani .Astfel in anul 2011 suma de plata este de 1.885.405 lei , pentru anul 2012 suma este de 1.976.268 lei , iar pentru anul 2013 suma este de 681.471 lei . Se lucreaza in prezent la un proiect de hotarare cu privire la modificarea modului de calcul a taxei de salubritate, intrucat aproximativ 20.000 de locuitori ai municipiului nu se regasesc nicaieri la plata taxei de salubritate, invocand fel si fel de motive . Va intra in discutie publica acest proiect de hotarare privind plata taxei de salubritate pe suprafata.

Avand in vedere faptul ca in momentul de fata transportul deseurilor ecologice la Botosani costa foarte mult este de dorit ca depozitul de la Moara sa fie finalizat , astfel incat sa se reduca cat mai mult cheltuielile de salubritate la nivelul Consiliului Local .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : propune sa se ia in calcul multiplicarea punctelor de colectare pentru deseurile din plastic si hartie , iar o alta propunere a domniei sale se refera la impunerea unor masuri pentru societatile de constructii , respectiv plata unei taxe de salubritate , iar in situatia in care acestia dupa terminarea lucrarilor vor aduce suprafetele afectate la starea initiala , acesta taxa sa fie restituita.

Dl. Primar : referitor la punctele de colectare a deseurilor , in conformitate cu prevedrile legale in acest an trebuie sa se atinga un procent de 15 % , iar la momentul actual procentul de colectare selectiva este de 8,8 % , dar nu este suficient ca societatea de salubrizare sa instaleze aceste containere , trebuie ca si cetatenii sa constientizeze acest lucru .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : mentioneaza ca in luna septembrie cei de la S.C. T.P.L. S.A. au solicitat majorarea pretului unei calatorii de la 1,5 lei la 2 lei motivat de faptul ca lucreaza in pierdere . La momentul respectiv acest lucru nu a fost acceptat , solutia fiind aceea ca in conformitate cu prevederile legale , respectiv autoritatile locale au posibilitatea sa preia pierderile de la societatile de transport public local si sa le suporte din costuri proprii . Dar s-a primit o atentionare de la Consiliul Concurentei ca aceasta situatie este incadrata ca si ajutor de stat si trebuie notificata la Bruxelles , ceea ce e destul de complicat . In acesta situatie s-a mers pe varianta sa se compenseze aceste sume cu subventia pentru persoanele cu handicap , respectiv S.C.T.P.L.S.A. primeste aceeasi suma de bani sub o alta forma.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectati de lucrarile executate prin proiectul I.S.P.A.-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Dl. Primar : Proprietarul terenului afectat de lucrarile de reabilitare executate prin proiectul ISPA a solicitat suma de 15.000 euro , dar in urma negocierilor suma convenita de ambele parti este de 1.500 lei

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Vot : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind stingerea unor creante bugetare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi Nu-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui apartament necontractat din blocul de locuinte nr.21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre un apartament situat in blocul 21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB, pentru care municipalitatea a cheltuit bani si pe care spera sa-i recupereze din vanzarea acestuia

Se fac propuneri pentru desemnarea a doi membri in comisia de licitatie precum si in comisia de solutionarea a contestatiilor

Dl. Ungurianu il propune pe dl. Harsovschi .

Dl. Harsovschi ii propune pe dl. Ungurianu, dl. Mindrila, dl. Onofrei si dl. Mocanu

Dl. Onofrei refuza propunerea

Se supune la vot prima propunere respectiv nominalizarea d-lui Harsovschi in comisia de licitatie.

VOT : Da-19 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Ungurianu in comisia de licitatie.

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mindrila ca membru supleant in comisia de licitatie

Da-19 voturi Abt-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mocanu ca membru comisia de solutionare a contestatiilor.

VOT : Da- 18 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea comisiilor , cu membrii votati mai sus.

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11.Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent din str. Baladei fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava str. Horia , Closca si Crisan fn, in vederea amplasarii unui generator electric pentru rezerva energie electrica-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Casu : este de parere ca raportul serviciului de specialitate trebuia semnat si de dl. Jitariuc in calitate de director executiv al directiei de patrimoniu , iar in situatia in care acesta este in concediu , raportul trebuie semnat de persona care il inlocuiste pe perioada efectuarii concediului

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-16 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14.Proiect de hotatare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. 6 Noiembrie fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii a patru panouri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl.Primar : este vorba despre concesionarea a 4 parcele de teren in suprafata de 1,5 mp fiecare in vederea amplasarii a 4 panouri publicitare pentru S.C. LIDL Romania SCS, chiar daca terenul pe care se realizeaza constructia este situat in loc. Scheia , dar un numar mare de suceveni isi vor gasi un loc de munca la acest centru comercial .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotarare privind stabilirea prețului pentru concesionarea fara licitație publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi Abt-lvot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei d-nei Saghin Doina Lidia constand in parcela de teren in suprafata de 12 mp situata in Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.13-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : este vorba despre o suprafata de teren de 12 mp situata in strada Aurel Vlaicu nr.13 , care reprezinta o portiune de drum . D-na Saghin , persona care face aceasta donatie solicita ca acesta portiune de drum sa fie amenajat si intretinut dar, primaria nu poate face acest lucru atat timp cat nu este proprietar pe aceasta suprafata si ca urmare a acestui fapt au consimtit la aceasta donatie.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 19.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Banca Nationala a Romaniei-Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 743 mp, identic cu parcela de cladire nr.181/3 situata in Suceava , str. Ana Ipatescu nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : Banca nationala a Romaniei -Sucursala Suceava , solicita atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 743 mp, identic cu parcela de cladire nr. 181/3 situata in str. Ana Ipatescu nr. 2 .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20.Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21.Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii si a numarului de personal pentru Cresa nr. 1 Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : este o solicitare din partea Cresei nr.1 , care se afla in subordinea primariei si care solicita transformarea a doua posturi , precum si suplimentarea numarului de personal cu un post de infirmiera

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 22.Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 33216/22.10.2010

Dl.Primar : este o informare a Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit cu privire la eliberarea unei garsoniere ANL din ansamblul Privighetorii .Dl. Primar precizeaza ca aceasta va fi repartizata in ordinea stabilita conform HCL nr. 341/2009 .

Punctul 23.Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava , inregistrata la nr. 172336/08.10.2010

Dl.Primar : precizeaza ca incepand cu 1 ianuarie 2011 va intra in vigoare Legea Politiei Locale , care va influenta si structura de organizare a Politiei Comunitare si transformarea ei in Politie Locala.

Punctul 24.Informarea d-lui primar Ion Lungu privind efectuarea a cinci zile din concediul de odihna , in perioada 17-23.XI.2010, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava , la nr. 151/22.10.2010.

S-a luat la cunostinta.

DIVERSE

Dl. Iordache : in conformitate cu Legea educației si cu ultimele reglementari in domeniul educatiei Consiliul Local impreuna cu primarul trebuie sa desemneze un reprezentat al primarului cat si al Consiliului Local, in Consiliul de Administratie din cadrul unitatilor scolare . In acest sens solicita ca in sedinta ordinara a lunii noiembrie sa fie initiat un astfel de proiect de hotarare .

Dl. Primar : precizeaza ca nu s-a pus in aplicare aceasta Ordonanta care deocamdata e contestata .Precizeaza ca s-a dorit o alt fel de lege a educatiei in care „ noi suntem responsabili din punct de vedere administrativ si chiar mai mult in ceea ce priveste invatamantul preuniversitar dar, practic nu avem niciun cuvant de spus pentru ca suntem minoritari . Chiar cu reprezentantul primarului si al Consiliului Local si al parintilor , din partea scolii sunt minim 4 responsabili”. In masura in care Legea educatiei va fi asumata in sedinta ordinara a lunii noiembrie va fi pus in discutie un proiect de hotare in acest sens.

Dl. Iordache : precizeaza ca acesta solicitare a fost formulata intruct o mare parte din scoli trebui acreditate , iar hotararea cu componenta Consiliului de Administratie este parte a dosarul de acreditare.

Dl. Secretar : precizeaza ca hotararea Consiliului Local adoptata in anul 2008 este valabila pentru cei care sunt in C.A.

Dl: Iordache : mai sunt situatii in care acesta hotarare nu mai este valabila , domnia sa fiind in aceasta situatie

Intrucat perioada pentru care a fost ales presedinte de sedinta dl. Tcaciuc s-a incheiat, se fac propuneri pentru alegerea unui alt presedinte de sedinta pentru intervalul noiembrie 2010-ianuarie 2011.

Dl. Tataranu il propune pe dl. Harsovschi .

Se supune la vot acesta propunere .

VOT : Da-20 voturi

Dl. Tcaciuc , presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR MUNICIPIU

TCACIUC NELU VASILE

JR. CIUTAC IOAN


INTOCMIT

ROMEGA DELIA