Proces verbal din 28.01.2010

Proces verbal ședință din 28 ianuarie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 28 ianuarie 2010

Dl. Mocanu - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 144/22.01.2010 pentru data de 28.01.2010, ora 12,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 consilieri locali, dl. Donțu, dl. Barbă și d-na Cocriș au anunțat că întârzie iar d-na Iordăchel lipsește motivat.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, dl. Andronache - director Direcția generală a domeniului public, dl. Horodenciuc Viorel - director Poliția Comunitară, d-na Cerasela Prelipceanu - director Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului , dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu și protecția mediului, d-na Xenia Bondor - șef Serviciu urbanism, dl. Hostiuc Mihai - director Direcția de ecologizare, d-na Narcisa Marchitan - sef Serviciu asistenta sociala, d-na Loreana Mureșan - șef Serviciu evidența și administrarea imobilelor de locuit, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios, administrativ, juridic, dl. Dan Dura - șef Serviciu integrarea europeană și strategii de dezvoltare, d-na Amariei Ileana - șef Serviciu autorizarea, corp control comercial, d-na Bujorean Violeta - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco - Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Mocanu ,președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 16.12.2009, 22.12.2009 și 29.12.2009.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE - Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr.68/28.05.2008 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.246/24.09.2009 privind trecerea locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind preluarea și schimbarea destinației a două spații situate în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl. 140, sc. A, ap. 1-2, în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program normal nr.13 „Neghiniță” din spații cu altă destinație în locuințe sociale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a locurilor publice și prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor și a spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate a municipiului Suceava situate în piețe și bazar pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii și modernizării chioșcului existent - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit și amenajarea unor alei de acces - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava și serviciile publice de subordonare locală precum și a organigramei Direcției Generale a Domeniului Public - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 14. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială pe anul 2009.

 • 15. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Comunitară a municipiului Suceava în anul 2009.

 • 16. Raport de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi .

 • 17. Diverse.

Suplimentar se va supune la vot fișa de evaluare a dl. loan Ciutac - Secretar Municipiu și se va face informarea cu privire la cererea de concediu a dl.Primar Ion Lungu.

Se supune la vot ordinea de zi

VOT : Da - 19 voturi

Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 16.12.2009, 22.12.2009 și 29.12.2009.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-19 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE - Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar : este vorba de un proiect co-finanțat din fonduri europene „Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa”. În cadrul acestui proiect Primăria municipiului Suceava contribuie cu suma de 2500 de Euro. Este indicat să luăm parte la acest proiect pentru că nu se știe viitorul transportului public în municipiul Suceava. În această primăvară la primele autobuze facem jumătate din norma de funcționare. Așa cum se știe noi nu am dezafectat structura de troleibuze pentru că putem reveni la acest sistem de transport. În acest proiect este vorba despre transport ecologic, transport electric și este bine să fim parteneri în desfășurarea acestui proiect.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Suceava, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, în care funcționează unități medicale precum și a celor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor OUG nr.68/28.05.2008 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de aprobarea vânzării unor spații medicale și sperăm să finalizăm cât mai repede această acțiune de vânzare a tuturor spațiilor medicale. Au mai rămas cele de la Policlinica Industrială și sper să se clarifice lucrurile și acolo să putem finaliza această activitate.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.246/24.09.2009 privind trecerea locuințelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului și pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de o modificare a HCL 246/24.09.2009 cu referire la trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor pe care sunt construite blocurile ANL, mai exact blocurile care pot fi vândute deoarece au 5 ani de la darea în folosință, din cartierul Burdujeni și din cartierul Obcini. Am mai dat o hotărâre în acest sens însă cei de la ANL ne-au cerut să o corectăm. S-au făcut evaluări pentru apartamentele care pot fi cumpărate. Comform legislației în vigoare asceste evaluări sunt făcute de către Primăria municipiului Suceava, au o medie în jur de 40.000 Euro/apartament. S-au făcut evaluările dar nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare. Deci venim în întâmpinarea politicii Guvernului de a vinde apartamentele care sunt date în folosință de peste 5 ani de zile.

Dl. Mocanu: Anunță prezența dl. Barbă, a d-nei Cocriș și a dl. Donțu.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.


Abt-1 vot 9

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de o completare a HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu bunuri care au suferit modificări.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind preluarea și schimbarea destinației a două spații situate în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl. 140, sc. A, ap.1-2, în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program normal nr.13 „Neghiniță” din spații cu altă destinație în locuințe sociale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de constatarea eliberării a două locuințe în care a funcționat gradinița „Neghiniță” în strada Gheorghe Doja nr. 156 apartamentele 1 și 2. La ora actuală acestă grădiniță își desfășoară activitatea în grădinița de pe strada Tineretului. Constatăm astăzi că sunt libere aceste apartamente, și așa cum am spus și în ședința trecută avem de repartizat un număr de 12 locuințe sociale la care se adaugă și acestea două și vom intra în luna februarie cu repartizarea lor conform criteriilor pentru locuințele sociale.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare a locurilor publice și prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor și a spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietate a municipiului Suceava situate în piețe și bazar pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Se referă la închirierea spațiilor din bazar, prelungirea în mod special a contractelor pe anul 2010, cei care doresc prelungirea contractelor trebuie să se adreseze primăriei până la data de 31.12.2010.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament dl. Cașu: Doresc să fac o propunere ca la art.2 să introducem subpunctul nr.3 care să aibă următorul conținut : „Terenurile rămase libere se vor reînchiria altor solicitanți numai prin licitație în baza legislației în vigoare”, fiind posibil ca unii să nu mai dorească să le închirieze Dl.Primar: Sunt de acord cu dumneavoastră dar la ceilalți chiriași din bazar nu s-a făcut prin licitație ci pe bază de solicitare și pentru nu a complica lucrurile chioșcurile care rămân libere se vor închiria în conformitate cu legislația în vigoare, altfel ar trebui să facem licitație pentru toate chioșcurile. Există persoane care au închiriarte chioșcurile în bazar de peste 10 ani de zile și doar l-au prelungit de la un an la altul.

Dl. Cașu: cele care sunt închiriate rămân așa dar cele care nu se mai închiriază să fie reînchiriate prin licitație

Dl. Secretar: Dacă nu se închiriază să se organizeze licitație pentru cele rămase

Se supune la vot amendamentul dl. Cașu:

VOT : Da-8 voturi Nu-6 voturi Abt- 8 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi Abt-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii și modernizării chioșcului existent - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de închirierea unei suprafețe de 5,60 mp pentru a extinde și a moderniza un chioșc existent

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Nu-1 vot Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit și amenajarea unor alei de acces - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de concesionarea unor suprafețe de teren de până în 10 m, așa cum am stabilit, pentru extinderea unor balcoane și a unor apartamente

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de aprobarea unor rapoarte de evaluare a unor terenuri care au fost aprobate pentru concesionare în ședințele trecute

Comisia sport, turism discuții în plen, celelate comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi Abț-3 voturi Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.289/2008 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Prin acest proiect încercăm să dăm mai multe atribuții Poliției Comunitare, deși din păcate descentralizarea Poliției Locale nu s-a produs iar „cetățenii ne reproșează fel de fel de lucruri la care noi nu putem interveni”.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Dl. lordache: Unele prevederi ale acestei HCL mi se par hilare. Vă dau ca exemplu art.14 pct.2 se modifică în următorul sens „deținerea animalelor și păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente, cu excepția animalelor de companie ce posedă carnet veterinar de sănătate, dar nu mai mult de două exemplare adulte din aceeași specie”. Aș dori ca cei care concep aceste proiecte „să facă o treabă serioasă” nu să limiteze numărul de papagali pe care pot să îi crescă cetățenii în apartament

Dl. Primar: 2 papagali pot să crească dar dacă fac crescătorie de 100 de papagali pentru a fi vânduți nu este corect. La fel și cu câinii de companie, pentru că există persoane care stau în apartament și cresc 10 câini. E bine să ne impunem. Acest proiect nu este perfect ci perfectibil, a plecat de la faptul că un cetățean crește 10 câini în apartament care latră la prima oră iar ceilalți locatari nu se pot odihni iar dacă nu limităm numărul de animale noi ca autoritate locală nu putem face nimic.

Dl. lordache: Dacă am ajuns să numărăm păsările oamenilor din apartamente am ajuns jos. Dacă un cetățean are 2 căței în casă și fac pui, ce facem cu ei, îi omorâm?

Dl. Primar: Nu îi omorîm, îi ducem la vecini sau la țară. Această actualizare a atribuțiilor Poliției Comunitare s-a făcut din necesitate deoarece vin cetățenii în audiență și se reclamă unul pe altul. Nu mergem noi să numărăm câini în casă dar cetățenii fac reclamație că vecinii au crescătorie de câini. Noi ar trebui să mergem acolo să îl amendăm pentru că are mai mulți câini.

Amendament dl. lordache: Să se scoată modificarea art.14 pct.2

D-na Cocriș: dl. Primar are dreptate dar până la un punct. Totuși această hotărâre de Consiliu este inaplicabilă. Nu va putea fi aplicată pentru că în primul rând se încalcă dreptul de proprietate, și chiar drepturile omului. Cunosc aceste probleme în toată complexitatea lor și dl. Primar știe deoarece am colaborat cu dumnealui. Dacă noi lăsăm să treacă această hotărâre de Consiliu acele reclamații vor fi mult mai multe întrucât în acest mod punem o parte a populației împotriva celeilalte părți și nu va mai face față nici Domeniul Public. Este o situație grea și aș fi vrut ca, dl. Primar și noi ca și consilieri, să ne gândim să accesăm fonduri europene pentru a construi un adăpost, acest lucru putând fi făcut numai în colaborare cu Primăria și numai dacă suntem proprietarii terenului. În proiect este prevăzut că se pedepsesc cetățenii care ascund câinii dar nu mai avem unde să mai ducem acești câini. Ar trebui să reducem numărul de câini din adăpost la jumătate deoarece condițiile de acolo sunt inacceptabile. Dacă aveți curiozitatea mergeți să vedeți ce se întâmplă acolo și în ce condiții lucrează chiar oamenii primăriei și cei de la PROANIMA. Problema aceasta trebuie să o rezolvăm noi nu Poliția, nu trebuie să devenim o primărie polițienească.

Eu propun retragerea acestui proiect și să încercăm să îl concepem în alt mod, și să încercăm să rezolvăm problema în esența ei. Așa cum a început să se lucrează la proiectul de sterilizare a câinilor și „încet, încet reușim să rezolvăm problema” pentru că altfel ne vom întâlni cu situații mai grave în care cetățenii nu vor crește 10 câini ci chiar 30 de câini. Cunosc situații în care oamenii au mai mult de acest număr de câini în casă și nu vom rezolva problema în acest mod.

Mai este în proiect un art. în care se prevede că nu se doarme pe bănci. Eu vreau să vă întreb dacă nu funcționează acele adăposturi pe lângă biserici așa cum știu că noi am aprobat finanțare, pentru că am și eu la balcon o persoană care doarme de 1 an și jumătate și nu mă îndur să îl alung.

O altă problemă este cu parcarea din Burdujeni unde locatarii își lasă mașinile peste iarnă, deci oricum acel marcaj și extinderea șoselei nu a rezolvat problema unei parcări conjuncturale de care populația are nevoie și nu avem ce face deoarece oamenii acolo locuiesc. Eu cred că trebuie regândită această situație și doresc ca această problemă să nu fie lăsată pe mâna Poliției Comunitare.

Dl. Primar: Vorbim de lucruri diferite. Sunt oameni care cresc câini de rasă în apartament pentru a-i vinde, nu au de a face cu câinii comunitari despre care vorbiți dumneavoastră. Putem să facem o sută de adăposturi cele mai moderne din Europa pentru că aceste persoane tot vor crește câini de rasă pentru a-i vinde. Noi ca autoritate locală nu putem lua măsuri pentru că de asta există Poliția care poate să verifice cu mandat persoanele reclamate.

În legătură cu adăposturile de noapte acestea există și le punem în funcțiune dar găsim rezolvare cazurilor din municipiul Suceava. În aceste zile s-a făcut patrulare iar persoanele care nu erau din municipiul Suceava au fost urcate în tren și trimise în orașele de reședință deoarece nu ne putem permite să asigurăm adăpost tuturor persoanelor care umblă prin țară ci doar celor care au domiciliul în municipiul Suceava.

Revenind la proiectul nostru eu cred că nu a fost înțeleasă problema pentru că noi nu facem pe Poliția dar sunt cazuri concrete în care oamenii cresc la bloc câini de rasă pentru a-i vinde. Dacă îi crește la țară nu e nici o problemă, dar ce facem cu cei care îi cresc în apartamente, îi lăsăm așa?

D-na Cocriș: Trebuie anunțată Asociația Chinologică și să vedem ce putem face. Știu că sunt persoane care cresc și câini agresivi care se plimbă pe stradă fără botniță iar Poliția Comunitară nu a intervenit niciodată în această problemă și se organizează chiar și lupte de câini

Dl. Primar: Dacă cetățenii vin și fac reclamație că au vecini care cresc câini pentru a-i vinde eu cum pot să le spun că nu pot lua nici o măsură?

Dl. Harșovschi: D-na Cocriș are până la un punct dreptatea dar acestă hotărâre de Consiliu Local este inițiată ca urmare a cerințelor cetățenilor din municipiul Suceava. Particip la foarte multe ședințe a Adunării Generale a Asociațiilor de proprietari și marea majoritate de acolo se plâng de astfel de cazuri cu animale în casă. Eu sper că nu se va ajunge ca Primăria să amendeze cetățenii pentru așa ceva deoarece, până la urmă acest lucru va fi de competența Asociațiilor de Proprietari. În momentul de față sunt Asociații de Proprietari care au pus taxă pe animalele de companie, astfel că de la al doilea animal plătesc taxe exact ca pentru un om, iar în Burdujeni a existat un caz în care o familie care avea 10 câini în casă a păstrat unul iar pe ceilalți 9 i-a lăsat în stradă. Prin urmare cred că o hotărâre de Consiliu Local în acest sens este binevenită deoarece noi când primim o reclamație mai întâi o îndrumăm către Asociația de Proprietari și în cazul în care ei nu rezolvă problema trebuie să intervenim noi pentru a evita crearea altor probleme.

Dl. Primar: Eu am fost constructiv totdeauna și nu renunț la acest proiect definitiv. Îl retrag azi dar în luna februarie va reintra în ședință cu amendamentele necesare deoarece trebuie să luăm măsuri ca autoritate pentru că nu se poate să spunem cetățenilor care vin în audiență că noi, Primăria, nu putem face nimic.

Dl. lordache: Dl. Primar are dreptate, și mai aduc în discuție încă o propoziție care este scrisă la art. 6 pentru ca cei care vor lucra să se uite cu foarte mare atenție. Cu prima parte a acestei modificări sunt de acord, după virgulă urmează „ori lăsarea liberă prin curte a câinelui și/sau noaptea”. Nu am spus că nu este util acest proiect dar trebuie perfecționat.

Dl. Primar: Am retras acest proiect și avem timp o lună de zile să îl modificăm dar vom da niște atribuții sporite Poliției pentru că nu putem sta impasibili față de aceste probleme

Dl. Mocanu: Conform procedurilor inițiatorul proiectului are dreptul să îl retragă, dl. Primar a retras proiectul, îl vom relua, dar cred că este util să lucrăm în faza de elaborare a proiectului pentru a putea lua o decizie.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Primar: Este vorba de solicitări de autorizații taxi. Ele se înscriu în numărul aprobat de Consiliul Local, deci nu mărim acel număr, este conform cu acordul asociațiilor profesionale fiind vorda de un număr de 19 autorizații care sunt vacante.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20voturi

Abt-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Suceava și serviciile publice de subordonare locală precum și a organigramei Direcției Generale a Domeniului Public - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de actualizarea statelor de funcții, denumirilor din statul de funcții în conformitate cu Legea 330/2009 privind salarizarea unitară. S-au schimbat anumite denumiri a funcțiilor, la director executiv devenind director, la secretar de municipiu reședință de județ și altele. Urmează să actualizăm și sistemul de salarizare conform normelor ce vor apărea.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială pe anul 2009.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 15. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Comunitară a municipiului Suceava în anul 2009.

S-a luat la cunoștință.

Dl. Primar: Sper să se aprobe Legea Poliției Locale. Noi avem o mare problemă la Poliția Comunitară deoarece avem un deficit de 40 de persoane care sunt aprobați în schemă dar nu îi putem angaja. În funcție de personalul care a fost angajat acolo și în funcție de salariile acordate și-au „cât de cît datoria”. Eu aș propune să avem o dezbatere mai amplă pe tema reorganizării Poliției Comunitare pentru a avea eficiență. În momentul de față nu avem eficiență deoarece avem un deficit de oameni deoarece lipsesc 40 de oameni care ar trebui să patruleze în teritoriu.

Dl. Cașu: așa cum analizăm alte activități propun ca și activitatea Poliției Comunitare să fie analizată într-o ședință separată, punct cu punct, și nu să trecem peste ea doar citind raportul și cu luarea la cunoștință.

Dl. Primar: Nu am nimic împotrivă dar eficiența muncii deocamdată este afectată de lipsa acestui persoanl pe care noi l-am aprobat în organigramă .

Punctul 16. Raport de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi .

Se supune la vot raportul de evaluare.

VOT : Da-20 voturi Abț-2 voturi

Punctul 16 Diverse.

Se supune la vot raportul de evaluarea a dl. loan Ciutac - Secretar municipiu.

VOT : Da-22 voturi

Raportul de evaluare a fost aprobat.

Se aduce la cunoștință cererea de concediu a dl. Primar Ion Lungu în perioana 29 ianuarie - 6 februarie.

Dl. Mocanu: Mulțumește pentru colaborare și se fac propuneri pentru un nou președinte de ședință.

Dl. Primar anunță că bugetul nu va mai fi discutat pe data de 6 februarie cum era programat inițial deoarece promulgarea lui a întârziat cu o săptămână iar calendaristic trebuie să treacă minim 17 zile de la aceasta, deci nu putem să îl aprobăm mai repede de data de 12 februarie. Așadar pe 12 februarie va avea loc o ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului pe anul 2010, iar pe data de 10 februarie va fi dezbatere publică la proiectul de buget pe anul 2010.

Dl. Secretar: Mulțumește pentru calificativul acordat și solicită consilierilor, dacă au propuneri pentru modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local să le aducă la cunoștință.

Dl. Harșovschi: Propune pe dl. Seredenciuc ca președinte de ședință a Consiliului Local pentru următoarele 3 luni.

Se supune la vot propunerea dl. Harșovschi.

VOT : Da-22 voturi

Dl. Seredenciuc este ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

Dl. Mocanu, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MOCANU VASILE ’


SECRETAR MUNICIPIU JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA