Proces verbal din 27.05.2010

Proces verbal ședință din 27 mai 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 27 mai 2010

Dl. Ciutac - secretar municipiu, declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza dispozițiiei Primarului nr.1448/21.05.2010 pentru data de 27.05.2010, ora 14.00 , în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, informează că președintele de ședință, dl. Donțu, lipsește motivat și propune să se aleagă un alt președinte pentru ședința din 27.05.2010.

Dl. Harșovschi: propune ca dl Seredenciuc să conducă această ședință ținând cont că el a fost președinte pentru ultimele 3 ședințe, urmând ca la următoarele ședințe să revină dl. Donțu.

Se supune la vot propunerea ca dl. Seredenciuc să conducă ședința Consiliului Local

VOT: Da - 21 voturi

Dl. Seredenciuc este ales președinte de ședință.

Dl. Seredenciuc - președinte de ședință mulțumește pentru încrederea acordată de către consilieri, mulțumește angajaților primăriei pentru prezență, precum și presei și informează că sunt prezenți 21 consilieri locali, dl. Donțu lipsește din motive medicale și d-na Iordăchel lipsește motivat. De asemeni informează că dl. Primar Ion Lungu nu participipă la ședință datorită unor probleme care au necesitat deplasarea la București.

La ședintă participă: dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu și protecția mediului, dl. Hostiuc Mihai - director Direcția de ecologizare, d-na Narcisa Marchitan - director Direcția de asistență socială, d-na Damian Camelia șef Serviciu Patrimoniu, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios, administrativ, juridic, dl. Hostiuc - director Direcția de Ecologizare, dl. Andronache Marian - director Direcția generală a domeniului public, d-na Xenia Bondor șef Serviciu Urbanism, d-na Corduș Carmen - șef Serviciu Contabilitate, Mureșan Lorena - șef Serviciu Locativ, dl. Dan Dura - șef Serviciu integrare europeană, d-na Bujorean Violeta - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco -Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Seredenciuc, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 29.04.2010.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2009 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” și a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Art.5 - Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, referitoare la contribuția partenerilor pentru co-finanțarea proiectului, din Acordul de parteneriat nr.26.396/28.08.2009 încheiat între municipiul Suceava și județul Suceava pentru implementarea proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 10. Proiect de hotărâre privind preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 42 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 51 de familii - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării accesului din exterior la librăria creștină -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii și modernizării chioșcului existent - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Traian Vuia fn în vederea amplasării unui totem publicitar - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unui chioșc de vânzare legume fructe -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 16. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea, precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare de către operatorul S.C. ACET S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 18. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare și eficientizare a S.C. Termica S.A. prin atragerea capitalului privat - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile -inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Lungu Gabriela - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea Atestatului de Administrator de imobil - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Lucian Harșovschi..

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei din HCL nr.80/29.04.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită, precum și a listei cuprinzând familiile de chiriași evacuați din casele naționalizate ce urmează să primească o locuință socială - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare a municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirului „Pacea” - inițiator Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condițiile legii, a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcția municipală de evidență a Persoanelor și Poliția Comunitară a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 29. Sesizările înregistrate la Consiliul Local cu nr.44/16.04.2010, 59/10.05.2010, 13.959/16.04.2010, 16.466/10.05.2010 și 16.473/10.05.2010 a locatarilor din str. Aleea Nucului și Alexandru lenceanu.

 • 30. Informarea d-lui Viceprimar Viorel Seredenciuc înregistrată cu nr.17.430/19.05.2010.

 • 31. Informarea d-lui Viceprimar Lucian Harșovschi înregistrată cu nr.17.431/19.05.2010.

 • 32. Informarea Serviciului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată cu nr.17.463/20.05.2010.

 • 33. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi

VOT : Da - 21 voturi

Dl Seredenciuc, propune supunerea la vot a ordinii de zi suplimentară.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava”- Deviere rețele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de lângă fântâna arteziană - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere rețele de apă rece în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi” -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea și optimizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și modernizare a stației de epurare” prin reclamă și publicitate pe mijloacele de transport folosite de către SC TPL SA Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară

VOT: Da - 21 voturi

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 29.04.2010.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-21 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2009 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc : este vorba de un proiect privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2009. O rog pe d-na director Văideanu să ne prezinte proiectul.

D-na Văideanu, director executiv: Așa cum prevede Legea nr.273/2006 privind finanțele locale, ordonatorii principali de credite au obligația de a întocmi și prezenta spre aprobare autorităților deliberative situațiile financiare anuale și conturile anuale de execuție ale bugetelor. Conturile de execuție bugetare se întocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare și creditoare ale conturilor de finanțare și de disponibil care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise la Trezorerie sau la bancă, după caz. Având ca temei legea bugetului de stat pe 2009, Legea nr.18, bugetul municipiului Suceava pe 2009 a fost stabilit inițial la suma de 399.415.533 lei din care 286.957.307 lei venituri proprii și 112.458.226 lei prelevări de la bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și subvențiilor și a transferurilor voluntare. Prelevările de la bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată au avut următoarele destinații: sumele din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate repartizate municipiului Suceava au fost de 84.320.532 din care 77.756.600 lei pentru cheltuieli de personal din învățământul preuniversitar de stat, iar restul de 6.563.932 lei pentru burse și obiecte de inventar tot pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap, ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței, precum și pentru servicii publice comunitare de evidență a persoanelor și ajutoarele de stat regionale. Mă opresc și asupra execuției veniturilor pe anul 2009 unde aș vrea să remarc faptul că există procente de execuție care depășesc 50% și precum și sub acest procent, având în vedere că gradul de realizare a bugetului local a fost de de 53,80%. Sunt câteva categorii de venituri, cu sume nu foarte mari dar cu procente de realizare mici cum ar fi: alte taxe și impozite pe proprietate, la această categorie fiind colectate taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru mijloacele de transport mai mari de 3,5 tone care tranzitează municipiul Suceava, taxe pentru folosirea terenului proprietate privată a statului, la impozitul pe spectacole, precum și la venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului. La fundamentarea ultimei categorii de venituri s-a avut în vedere tranzacția care urma să se facă prin vânzarea terenurilor către Termica, venituri din vânzarea apartamentelor din blocurile 20, 21, 22, vânzări terenuri, curți, construcții și vânzări de cabinete medicale. Deoarece la sfârșitul anului 2009 s-a decis diminuarea capitalului social la SC Termica cu valoarea de 70.000.000 lei care a permis reglementarea situației patrimoniale și financiare, vânzarea terenurilor nu a mai avut loc și drept urmare procentul de realizare la această categorie de venituri este foarte mic.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 16 voturi Abț - 5 voturi Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Este vorba de o rectificare bugetară datorită faptului că au venit niște bani pentru cadrele didactice din învățământ

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

dl. Cașu: Cu toții am observat că este vorba de 2 cifre, așa cum a-ți precizat și dumneavoastră, respectiv cheltuielile salariale pe trimestrul III și pe trimestrul IV. De ce s-a multiplicat întreaga anexă 1, nu era suficient să votăm cele 2 cifre și repartizarea lor?

D-na Văideanu: Din totdeauna când a fost vorba de o rectificare bugetară s-a procedat în acest mod Dl Cașu: Nu totdeauna, au fost și cazuri în care am votat doar rectificarea bugetară propriu zis

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Următoarele 5 proiecte se referă la modificarea unor indicatori tehnico-economici pentru unele proiecte europene. Studiile de fezabilitate au avut o serie de indicatori iar după efectuarea proiectelor tehnice indicatorii s-au modificat, nu foarte mult, dar legislația europeană prevede că trebuie modificați. Primul se referă la Centrul pentru susținerea tradițiilor bucovinene.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abț - 1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” și a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: prezintă proiectul de hotărâre

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abț - 1 vot Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Art.5 - Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, referitoare la contribuția partenerilor pentru co-finanțarea proiectului, din Acordul de parteneriat nr.26.396/28.08.2009 încheiat între municipiul Suceava și județul Suceava pentru implementarea proiectului „Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Acest proiect se referă tot la Centru de tradiții bucovinene. Acesta se face în parteneriat cu Consiliul Județean, 75% reprezentând contribuția Primăriei și 25% contribuția Consiliului Județean și trebuie votat procentul strict cu care contribuie Primăria.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.


VOT : Da - 20 voturi Abt - 1 vot Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Au avut loc mici modificări ca urmare a unor discuții la ADR Nord-Est la care a participat dl. Dan Dura. La valoarea totală a proiectului va fi 11.234.850,52, la valoarea eligibilă a proiectului 9.462.261,4 și la TVA 1.772.589,12, contribuția de 2% în valoare de 189.245,23 iar la contribuția ce revine municipiului Suceava 1.772.589,12.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Este vorba tot de proiectul Modernizare iluminat public, doar că se aprobă indicatorii tehnico-economici

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere conductă și branșament gaze naturale presiune redusă în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Este vorba de reabilitarea zonei centrale fiind nevoie de o serie de lucrări suplimentare, în special devierea unor conducte de gaz, de termoficare și de apă. Acest proiect se referă la devierea conductei de gaz.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 42 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: După cum se știe pentru reabilitarea termică a blocurilor, printr-o hotărâre de consiliu, am hotărât să reducem cheltuielile unor persoane fizice care nu pot asigura acea cotă de 20%, și în acest caz proporțional cu veniturile pe care le obțin am redus contribuția lor cu 25%, 50%, 75% sau 100%. Având în vedere cererile depuse și în urma anchetelor sociale efectuate de către angajații Primăriei au rămas 42 de familii pentru care propunem reducerea între 25% și 100%.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 51 de familii - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: Proiectul se referă la anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termica pentru 51 de familii care și-au achitat restanțele rămânând doar cu penalitățile. În urma anchetelor sociale efectuate venim cu propunerea ca aceste penalități să fie anulate.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Cașu: Aș dori să clarific un lucru, și anume la ce referă aceste sume, deoarece în expunerea de motive este trecut 2008-2009 iar în raport este trecut anul 2007.

Dl. Harșovschi: Este o greșeală de scriere deoarece în proiect este vorba de 2008-2009.

Dl. Cașu: Aceste penalități au fost calculate și de către Termica și transmise asociațiilor de proprietari. Aș dori să știu dacă ei își acoperă aceste penalități și cum contabilizează această operațiune?

Dl. Seredenciuc: „Părerea mea de nespecialist este că Termica a avut de ales între a încasa niște bani și a nu încasa”

Dl. Tătăranu: Aceste scutiri de la penalități sunt niște pierderi pentru Termica pentru că Primăria nu le plătește

Dl. lordache: Propun ca toate scutirile de penalități aprobate de Consiliul Local să se constituie ca datorie față de Termica, pentru că nu este normal ca Termica să plătească. Nu o să rentabilizăm Termica în acest mod.

Dl. Seredenciuc: Puteți veni cu un proiect de hotărâre în acest sens

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 19 voturi

Abț - 2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării accesului din exterior la librăria creștină - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: este vorba de concesionarea unei parcele de teren de 8,20 mp pentru amenajarea unui acces la o librărie.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii și modernizării chioșcului existent - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Este vorba de închirierea fără licitație publică a 6 mp pentru extinderea unui chioșc

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la modul în care se dezvoltă urbanismul în Suceava. Este de-a dreptul revoltător deoarece sunt construcții pentru care nu știu dacă există autorizație pentru extindere chioșc. Sunt cazuri în care există autorizație pentru extindere chioșc dar deasupra acestora s-au realizat locuințe. Aș dori să merg împreună cu dumneavoastră și să vă arăt locuințe construite deasupra chioșcurilor pe care noi le-am aprobat ca și extindere

Dl. Seredenciuc: Asta nu înseamnă că au și autorizație de construcție pentru respectiva construcție

Dl. lordache: Înseamnă că cineva din Primărie nu își face datoria

Dl. Seredenciuc: Avem doar 2 persoane la Disciplina în construcție pentru un oraș întreg. Acceptăm orice sesizare și trimitem imediat pe cei de la Disciplina în construcție să verifice. Am dat foarte multe amenzi iar în cazul în care se construiește pe domeniul public se trece și la măsurile următoare, inclusiv demolarea, cu respectarea termenelor date de instanță și nu am ocolit absolut pe nimeni, și chiar vă rog să veniți dacă aveți cazuri concrete și mergem împreună să le verificăm și luăm măsurile care se impun

Dl. Tătăranu: Aspectul este real și sunt foarte multe astfel de construcții dar nu sunt ilegale. Au concesionat 3 garaje pe durata a 49 de ani, s-a dat autorizație de funcționare pentru supraetajere și au făcut locuință.

Dl. Seredenciuc: Garajele ca și titulatură sunt construcții provizorii. Nu cunosc cazul, dar cum am mai spus, sunt dispus oricând să mergem la fața locului și să luăm măsurile legale care se impun. Și pe mine mă interesează ca orașul să se dezvolte așa cum trebuie

Dl. Tătăranu: Inspectoratul în construcție a dat acordul pentru intervenție la clădirile vechi

Dl. lordache: Eu mă refeream la chioșcuri și poate și la garaje. Chioșcul pe care noi l-am aprobat să fie extins în scopul alinierii la normele Uniunii Europene, deasupra s-a făcut casă cu două nivele. Vreau să mergem împreună cu dl. Viceprimar să verificăm.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 17 voturi

Abț - 4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Traian Vuia fn în vederea amplasării unui totem publicitar - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Seredenciuc: Este vorba de 1 mp de teren pentru amplasarea unui totem publicitar pe str. Traian Vuia

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unui chioșc de vânzare legume fructe - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Seredenciuc: Este vorba de închirierea prin licitație publică a unei parcele de tren de 12 mp în vederea amplasării unui chioșc de vânzare legume fructe.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 16 voturi

Abț - 5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea, precum și eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Seredenciu: prezintă proiectul de hotărâre

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abț - 1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare de către operatorul S.C. ACET S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Se referă la aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare de către operatorul SC ACET Suceava. După cum știți municipiul Suceava a absorbit și v-a absorbi în continuare fonduri comunitare pentru infrastructura de apă și canalizare și pentru stația de epurare. Pentru acest lucru a fost necesar să facem câțiva pași împreună cu Consiliul Județean pentru etapa a II-a de absorbție a fondurilor europene, cea pe post mediu, și aici mă refer la constituirea Asociației Județene de Apă și Canal, delegarea de gestiune către un operator unic, acesta fiind ACET Suceava și întocmirea unui MASTER PLAN. Aceste etape au fost deja realizate și urmează alte etape, respectiv proiecte tehnice și lucrări de execuție. Una din condiții pentru a accesa aceste fonduri este cea de a avea un tarif unic la apă. Pentru mai multe amănunte îl invit pe dl. Groza, director la SC ACET SA, să ne explice și să răspundă întrebărilor d-voastră.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Tătăranu: Raționamentul pentru care este adus în dezbatere acest proiect este clar, trebuie să ne aliniem. Întrebarea mea este pentru dl. Groza. În cazul în care locuiesc la casă și consum 100 m cubi de apă pe irigatul grădinii, tariful pentru apă este corelat cu canalizarea sau nu în cazul de față având în vedere că nu duc apa respectivă la canal? Care este tariful în acest caz 2,65 lei sau 4,40 lei?

Dl. Groza - director SC ACET SA: Nu are legătură cu proiectul acesta. Apa pe care noi o furnizăm este apă potabilă și nu apă pentru irigat grădina. Răspund concret la întrebarea d-voastră se plătește apă plus canal.

Dl. Drăgoi: Care este costul de transport, cu cheltuielile, costul brut pe metru cub de apă?

Dl. Groza: Este greu să vă dau un răspuns acum. Dacă doriți mai multe detalii vi le pot da având în vedere că este o procedură și o formulă care cuprinde toate elementele de preț, de cost și depinde ce vreți să spuneți prin cheltuieli de transport. Pobabil vă referiți la cheltuieli materiale care reprezintă energia electrică consumată pentru pompare, cheltuielile cu mentenanța, cu întreținerea rețelelor și cheltuielile cu prelevarea apelor din sursa de adâncime sau din ape de suprafață pe care le percep Apele Române și care reprezintă venituri la Administrația Națională a Apelor Române. Pot să vă spun care sunt tarifele le înmulțim cu cantitățile care le prelevăm de la d-voastră și vedem care este costul. Trebui să intrăm în amănunt în formula și în structura de tarif.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 16 voturi Abt - 5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare și eficientizare a S.C. Termica S.A. prin atragerea capitalului privat - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Seredenciuc: După cum se știe în mai multe ședințe de Consiliu Local am avut diferite dezbateri pe tema atragerii capitalului privat pentru Termica. Au fost și două licitații în cursul primăverii 2009 la care nu a participat nimeni. Cert este că nu mai putem întreține Termica în condițiile actuale, costurile sunt foarte mari și vor fi și mai mari de acum încolo și în aceste condiții propunerea AGA de la TERMICA, care a elaborat și și-au însușit această strategie, este de a funcționa în această iarnă cu TERMICA în condițiile actuale având în vedere că mai avem și unele facilități de la Guvern printr-o bonificație de 140 lei/mega wat și astfel ne mai scade un pic din efortul financiar și până atunci să stabilim o strategie cu care să mergem în următoarele ierni. Ideal ar fi să găsim un investitor care să construiască o altă centrală în curtea SC TERMICA, să atribuim prin concesiune sau sub altă formă terenul, să îi asigurăm serviciul de furnizare a energiei termice către populație, iar din următorii ani să putem funcționa cu o nouă TERMICA, cu o generare de înaltă eficiență, astfel încât prețul gica caloriei să fie acceptabil pentru populație. De la oprirea TERMICA din sezonul următor și până la finalizarea construcției noii centrale avem intenția de a lucra pe acele CAF-uri adică centrala termică pe hidrocarburi care necesită câteva investiții nu foarte mari dar se va putea livra energie termică către populație. De asemenea există posibilitatea ca un alt investitor să cumpere CET-ul pe cărbune și să se orienteze astfel spre producerea de energie electrică.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Cașu: Aș dori să port o discuție cu dl. director general Plăcintă. Din câte îmi amintesc eu prin 2003 TERMICA a comandat la institutul de la București un studiu privind rentabilizarea TERMICA Suceava . În acel studiu care a fost efectuat, și a fost plătit cu câteva sute de milioane de lei la vremea respectivă, erau 3 soluții. Toate cele 3 soluții se potriveau la ceea ce dorea municipiul Suceava, după care a venit campania electorală din 2004 și s-a abandonat acel studiu. Aș vrea să îmi spuneți dacă din cele 3 soluții nici una nu mai este viabilă în acest moment sau de ce timp de aproape 8 ani s-a renunțat?

Dl. Plăcintă, director general Sc Termica SA: Studiul a fost făcut de ISP București. Concluzia principală a studiului este că strategia de viitor pentru termoficare în municipiul Suceava este în sistem centralizat și în zona de sursă de energie se propuneau câteva „subposibilități de funcționare”. Din 2003 până acum realitățile pe piața energetică s-au modificat în primul rând datorită apariției unor capacități sumplimentare care nu se cunoșteau la momentul respectiv pe nuclear, datorită scăderii consumului de energie electrică precum și datorită variațiilor pe piața combustibilului. În această situație de la încărcarea de 36 - 37% funcționare pe capacitate disponibilă a centralei am scăzut continuu și practic vom funcționa în această iarnă cu o încărcare de 12 - 14%. Deci răspunsul pentru dl. consilier este acela că studiul rămâne valabil în continuare privind menținerea în continuare a sistemului centralizat dar termocentrala pe huilă și-a pierdut încet din 2003 cea mai importantă piață care era și sigură, piața de energie electrică. În această situație cu toate eforturile noastre de a rentabiliza centrala nu mai putem să o ținem în funcție fără investiții suplimentare. Aceste investiții nu sunt în zona de interes a Consiliului Local și sunt și foarte scumpe. La o estimare pe un plan de-al nostru, aceste investiții ar începe de la 50.000.000-60.000.000 euro spre 200.000.000 euro. În această situație s-a hotărât ca termocentrala să-și găsească un viitor în zona de condensație, deci de energie electrică iar pentru producerea energiei termice să se construiască o nouă centrală cu tehnologie avansată sperând într-o creștere de randament de peste 30%. Din păcate lucrurile au evoluat în altă direcției decât ceea ce gândeau specialiștii cei mai buni din țară în domeniului proiectării în anul 2003. Dl. Cașu: Voiam să știu de ce a trebuit să treacă așa de mult timp?

Dl. Plăcintă: A fost o evoluție lentă

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abt - 1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: Printre inițiatorii acestui proiect este și dl. viceprimar Lucian Harșovschi și îi dau cuvântul

Dl. Harșovschi: Acest proiect vine ca și completare a regulamentului pentru taximetriști. Are în principal două modificări. Una este prevăzută la art.8 și se referă la amenda pentru cei care nu respectă stațiile și parchează în jurul cluburilor sau în alte zone decât cele marcate, iar cea de a doua modificare și cea mai importantă este aceea că am convenit împreună cu cele două asociații profesionale din Suceava, CNTR - Camera Națională a Taximetriștilor și ANPOTRT - Agenția Națională a Operatorilor de Transport Rutier de Taxi, ca de la 1 ianuarie 2011 toate taxiurile din municipiul Suceava care se vor înlocui, ele având deja licență și autorizație, să fie în totalitate galbene. În urma studiilor s-a stabilit că culoarea galbenă este cea mai evidentă. După ce dumneavoastră veți acorda votul comisiilor voi avea un amendament, deoarece în urma discuțiilor avute cu un reprezentant al taximetriștilor, au un amenadamnet și anume să scoatem paragraful prin care obligăm ca taxiurile să fie în totalitate galbene din 2011 dar nu mai târziu de 2013. Acest amendament îl voi supune la vot Consiliului Local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament dl. Harșovschi: aș dori să fac un amdendament prin care să scoatem, art.23 pct.1 -„Începând cu 01 ianuarie 2013 toate autovehiculele taxi vor avea în totalitate culoarea galbenă, în scopul personalizării acestora în trafic”.

Dl. lordache: Aș dori să fac două precizări și un comentariu. Încep cu comentariul: „ la același flux luminos, culoarea care impresionează cel mai mult este culoarea verde”. Eu solicit scoaterea art.23 dat fiind faptul că trăim niște momente mai puțin faste, și din informațiile pe care le am eu de la cetățenii care dețin funcția de taximetrist încasările au scăzut dramatic, și eu cred că o condiție suplimentară impusă de Consiliul Local însemnă cheltuieli în plus, eforturi financiare din partea acestor oameni și cred că nu este foarte importantă culoarea taxiurilor ci modul în care concetățenii își fac datoria. Eu susțin retragerea art .23 și vreau să pun și o întrebare. Dăm foarte multe reglementări în Consiliul Local, și aș vrea să știu cine aplică aceste amenzi pentru că mie la un momendat mi se par anormale. Nu mi se pare corect ca taximetriștii să nu poată parca în fața unei discoteci fără să încurce circulația. Este foarte restrictivă această regulă. Cei care au taxi trebuie să se supună regulilor de circulație, să oprească acolo unde au voie, dar nu putem printr-o hotărâre de Consiliu Local să interzic să oprească în anumite locuri. Sunt împotriva restricționării opririlor, în afara regulilor de circulație, deoarece este o piață concurențială și fiecare în limita legilor României trebuie să oprească acolo unde crede că este bine

Dl. Seredenciuc: Și în acest caz pentru ce mai facem stații de taxi

Dl. lordache: Este datoria comunității față de taximetrist deoarece este plătitor de taxe, de impozit, de impozit pe venitul pe care îl realizează

Dl. Seredenciuc: Nu vă dau dreptate. Vă dau un exemplu, pe strada Universității este un restaurant și toate taxiurile parchează pe spațiul verde deoarece de pe zona carosabilă au fost alungați de Poliția Comunitară, distrugând în acest mod florile și iarba. S-au dat amenzi în acest sens

Dl. lordache: Noi facem legi dar nu verifică nimeni dacă acestea se respectă sau nu.

Amendamente dl. lordache: Scoaterea art.23, în care se prevede obligarea taximetriștilor de a-și vopsi mașinile în galben, să rămână așa cum sunt pentru a evita cheltuieli suplimentare. Și al doilea amendament propun scoaterea art. 8

Dl. Harșovschi: În Legea 92/2007 se spune clar că autoritățile publice locale trebui să stabiliească stații pentru autoturismele taxi cu avizul Poliției Rutiere. Am introdus acest amendament pentru că nu avem o restricție în ceea ce privește parcările în alte locuri decât stațiile pentru taxi și nimeni nu a fost împotrivă. Este opinia d-voastră pe care o vom vota dar în lege trebuie să avem o ordine, nu putem să lăsăm să parcheze fiecare unde vrea. Retrag amendamentul meu si să ramână doar al dl. Iordache.

Reprezentant taximetriști, Tănase Viorel- vicepreședintele Camerei Taximetriștilor: Consider că este un efort financiar foarte mare de a vopsi mașina din culoarea pe care o are în culoarea galbenă. Nu este reprezentativ acest lucru, sunt multe alte probleme cu taximetrele și este un efort care nu se justifică la timp. Noii suntem împotriva adopdării acestei hotărâri.

Dl. Harșovschi: Referitor la culoarea galbenă a taximetrelor, aceste discuții le purtăm din 2008 cu Asociațiile Profesionale. Inițial am avut acordul pentru că nu vreau să fac ceva împotriva taximetriștilor, facem foarte multe eforturi să vă ajutăm, marcăm stațiile, verificăm mașinile pentru a putea identifica „pirații”. Vă dau și un exemplu, chiar ieri datorită modificării legii, s-au ridicat împreună cu Poliția Rutieră primele plăcuțe de înmatriculare a unei mașini care transporta persoane ilegal, prin urmare acea mașină nu vă va mai deranja cel puțin 6 luni. Deci facem demersuri ca d-voastră dacă plătiți taxe să aveți și beneficii. Totodată, culoarea galbenă este o personalizare a mașinilor pentru a fi mai vizibile în trafic, și în acest mod putem vedea în trafic care sunt mașinile licențiate. Eu îmi susțin punctul de vedere cu privire la această hotărâre și este vorba de mașinile care se înlocuiesc de către d-voastră, acestea vor fi neapărat galbene și deci o veți cumpăra vopsită galben astfel nefiind un efort în plus, iar până în 2013 v-a trebui să faceți mașina galbenă. Nu este un cost extraordinar, știu că este o perioadă de criză dar dacă nu impunem acest termen final 2013 riscăm, conform statisticilor, ca în 2020, 360 de mașini să fie galbene și 10 să rămână de altă culoare.

Se supune la vot amendamentul dl. Iordache privind eliminarea Art.II pct.23:

VOT: Da - 6 voturi

Nu - 5 voturi

Abt - 10 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot amendamentul dl. Iordache privind eliminarea Art.I pct.8:

VOT: Da - 4 voturi Nu - 5 voturi Abt - 11 voturi

Amendamentul a fost respins.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 13 voturi Abt - 8 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Barbă: Am o recomandare pentru dl. Lucian Harșovschi dar și pentru reprezentanții firmelor de taxi, și anume ca seria confruntărilor pe acestă hotărâre să continue și în felul acesta să se ajungă la un punct comun. Așa văd eu rezolvarea acestei probleme.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl.Seredenciuc: Prezintă proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi: În momentul de față sunt 2 autorizații la care s-a renunțat: La Primăria Municipiului Suceava sunt peste 70 de cereri pentru eliberarea de noi autorizații în condițiile în care Camera Națională a taximetriștilor nu solicită mărirea numărului de taxi, prin urmare nu mărim numărul de taxiuri dar pentru a nu mai fi probleme de fiecare dată când se eliberează o autorizație o vom scoate din nou pentru ca tot timpul să avem 360 de mașini de taxi în trafic.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Lungu Gabriela - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: Doamna Lungu Gabriela, în calitatea ei de administrator, a avut mai multe probleme financiare privind facturi neînregistrate sau înregistrate dublu, modificări, însă dl Viceprimar Lucian Harșovschi ne poate spune mai multe.

Dl. Harșovschi: Din păcate la o Asociație de Proprietari foarte mică de doar 36 de apartamente s-a descoperit o lipsă în casă de aproximativ 120.000.000 lei vechi. Oricum doamna a fost deja schimbată de Adunarea Generală însă Consiliul Local trebuie să retragă acest Atestat.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea Atestatului de Administrator de imobil - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei a organizat cursuri pentru atestarea calității de administrator de imobil, s-a susținut și un examen, iar în urma examenului 36 de persoane care au fost înscrise au obținut rezultatul de „admis”. Este vorba de lista cu cele 36 de persoane care trebuie supusă votului consiliului.

Dl. Harșovschi: Aș dori să se consemneze că mă voi abține de la vot la acest proiect. Dacă la punctul trecut am retras un atestat, tot timpul școlarizăm persoane astfel încât să fie persoane care pot fi angajate la Asociațiile de Proprietari, și poate că după 2012 și eu mă voi angaja la o astfel de asociație.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Aș dori să știu cine a făcut parte din această comisie.

Dl. Harșovschi: Președinte de comisie a fost dl. Secretar Ioan Ciutac și membri din cadrul Serviciului Asociații de Poprietari - Dl. Hanceriuc, Serviciul Juridic - d-na Anca Vasiliu.

Dl. lordache: Există incompatibilitate între calitatea de Viceprimar și cea de Administrator de Imobil. Pentru a face o comparație este ca și cum aș da eu bacalaureatul și aș fi președinte de comisie.

Dl. Seredenciuc: Dl. Viceprimar nu exercită funcția de administrator de imobil a făcut doar cursul pentru această funcție.

Dl. lordache: mi se pare imoral ca d-voastră să susțineți examen cu subalternii d-voastră

Dl. Harșovschi: Dl. Secretar nu îmi este subordonat mie, la fel și Serviciul Juridic. Acest atestat pentru care am dat examen mi s-a părut normal să îl am datorită faptului că eu verific Asociațiile de Proprietari și mi se părea normal ca și eu să fac acest curs, după ce am impus tuturor din serviciu să aibă acest atestat, pentru că verificăm administratorii în municipiul Suceava și trebuie să știu despre ce este vorba. Nu știu dacă voi folosi vreodată acest atestat, este o diplomă obținută însă mi s-a părut moral să îl am pentru că eu îi verific pe acești administratori.

Dl. Mocanu: Suntem în fața unei „metode la limita legii” și aș vrea să le transmit reprezentanților presei rugămintea „să verifice apartenența politică a celor 36 pentru că suntem în fața unei mișcări prin care puterea vremelnică încearcă să își atribuie rolul de administrator de imobil și să pătrundă în toate casele cu reprezentanții lor, pentru că dacă veți verifica această listă veți vedea ce număr de carnet de partid au”.

Dl. lordache: Ca o recomandare pentru dl. Harșovschi „sunteți mult prea tânăr iar metodele pe care le folosiți sunt ilegale”. De ce până acum, timp de doi ani ați putut verifica Asociațiile de Proprietari fără să aveți acest atestat iar acum vă trebuie. D-voastră, în calitate de Viceprimar, nu trebuie să dovediți calități manageriale deosebite, verificați Asociațiile doar din punct de vedere al respectării legii iar pentru asta nu vă trebuie atestat.

Dl. Harșovschi: Nu am cerut carnetele de partid nimănui când au venit la acest examen și chiar dacă sunt administratori de imobil, nu Primăria municipiului Suceava, nu Primarul îi angajează ci cetățenii în Adunarea Generală, deci nu putem fi acuzați de politică. Sunt cursuri libere, s-a plătit o taxă pentru ele și poate să vină oricine, dar Adunarea Generală decide pe cine să angajeze.

Dl. lordache: Poate fi ales ca Președinte de asociație o persoană care nu are atestatul?

Dl. Harșovschi: Da. Președintele Asociației de Proprietari este ales de către oameni și nu are nevoie de studii, Administratorul este persoană angajată tot de către Asociația de proprietari. În lege este precizat clar că Administratorul trebuie să aibă acest atestat, Președinte de asociație poate să fie oricine din cadrul Asociației de proprietari. Vă rog să verificați de 2 ani de zile câți administratori au fost schimbați de către Asociațiile de proprietari.

Amendament dl. lordache: Propun retragerea acestui proiect până la revenirea dl. Primar, și împreună cu dumnealui să rezolvați această problemă

Dl. Harșovschi: Nu mi se pare normal ca 36 de persoane să sufere din cauza mea și mă retrag eu de pe această listă.

Dl. Vornicu: Dl. Viceprimar chiar mă convinsese să votez acest proiect atingând o coardă sensibilă pentru a-i putea asigura o slujbă din 2012 în colo.

Dl. Secretar: Dl. Viceprimar Lucian Harșovschi ca inițiator al proiectului îl poate modifica eliminând de pe listă poziția 17. Lucian Harșovschi. Este valabilă și propunerea dl. lordache de a se amâna proiectul.

Dl. Harșovschi: Ca inițiator retrag poziția 17 de pe listă și propun d-lui Iordache să facă parte din următoarea comisie și voi da examenul din nou.

Se supune la vot proiectul de hotărâre fără poziția 17.

VOT : Da - 20

Hotărârea a fost adoptată.


Abt - 1 vot 9

Punctul 23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei din HCL nr.80/29.04.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: acest proiect se referă la regulamentul pe care l-am făcut pentru distribuirea locuințelor sociale. În regulament a fost introdusă o condiție care contravenea legii. Era precizat că este vorba de venitul lunar pe persoană majoră, în lege nefiind specificat nicăieri de persoană majoră, deci venitul lunar se împarte la toate persoanele dintr-o familie și în aceste condiții vă propun modificarea HCL nr.80 din 29.04.2010 prin excluderea cuvântului „majoră”.

Comisia economică - nu se propunță, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abț - 1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită, precum și a listei cuprinzând familiile de chiriași evacuați din casele naționalizate ce urmează să primească o locuință socială - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: După cum se știe au fost construite 40 de locuințe pentru chiriașii evacuați cu sprijinul Guvernului. Din cele 40 de locuințe au fost reținute 28 pentru chiriașii evacuați deoarece acesta este numărul de dosare pe rol, iar 12 locuințe, cu acordul constructorului, le putem folosi ca și locuințe sociale. Pe baza regulamentului pe care l-am votat și cu modificarea de la proiectul de hotărâre nr. 23 a fost întocmită această listă de priorități, astfel încât în funcție de numărul de apartamente repartizate se va lua în ordine și vor primi locuințe sociale. După cum vă spuneam, în momentul de față sunt 12 locuințe sociale, dar din informațiile noastre din cele 28 de dosare care sunt pe rol pentru chiriașii evacuați, o parte din chiriași s-ar putea să rămână în locuințe în care locuiesc în momentul de față și în cazul acesta numărul de locuințe sociale va crește și următorii cetățeni din această listă de priorități vor primi locuință socială. De asemenea avem 3 chiriași evacuați care au primit hotărârea definitivă și irevocabilă de evacuare și care vor trebui să primească locuință.

Comisia economică - nu se propunță, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Abț - 1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare a municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Seredenciuc: Acest proiect se referă la aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare a municipiului Suceava pentru că, între timp, au apărut niște modificări ale Legii nr.215/2001 care se referea și la acordarea titlului de cetățean de onoare. Ne-am conformat acestor modificări și supunem la vot noul regulament.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Amendament dl. lordache: La art.4 pentru a corela cu art.3 se spune nu se acordă persoanelor care se găsesc în una din următoarele situații și art.a) să aibă următoarea formulare „ care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, cu excepția situațiilor prevăzute la art.3 lit. d) și e)”, pentru că pot fi bravi generali și deținuți politici care au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă și care nu mai pot primi titlul de cetățean de onoare.

Dl. Cașu: Am să propun câteva modificări. La art.3 pct.l.lit.a) unor înalte personalități politice, științifice, culturale și aș vrea să adăgăm și sportive iar personalitățile politice să fie trecute la sfârșit. În continuare la lit. a) este prevăzut care prin activitatea lor socio-profesională au contribuit la realizarea unor noi legături. Propun să scoatem cuvântul „noi” deoarece aceste legături pot să fie și mai vechi, nu neapărat noi legături.

Lit. h) nu cred că are rost „celor care au trecut în eternitate dar prin prestigioasa lor activitate au promovat” deoarece mai jos scrie că titlul se acordă și post-mortem.

La alte categorii ar trebui nominalizați și ar trebui trecuți, deoarece nicăieri nu apar menționați, profesorii și elevii cu rezultate de excepție distinși în concursuri naționale și internaționale, mai ales că este menționat că se acordă indiferent de vârstă.

Dl. Seredenciuc: Se vor supune la vot toate aceste amendamente însă părerea mea este că olimpiade se câștigă în fiecare an, sunt 10-15 copii care câștigă, și dacă îi facem pe toți cetățeni de onoare nu o să mai existe acea emoție deosebită că este cetățean de onoare în orașul respectiv.

Dl. Cașu: Eu vorbesc de elevii care din clasa a 5-a până în clasa a 12-a obțin titluri atât la concursuri naționale cât și internaționale și atunci când termină clasa a 12-a îi putem acorda titlul de cetățean de onoare.

La cap.III art.11 să fie trecut și acordarea unei legitimații și a unei insigne.

Dl. Barbă: Toate aceste avantaje materiale nu contează, pentru cetățean diploma este suficient. Sunt de acord cu dl. Cașu prin introducerea altor categorii care ar putea beneficia de acest titlu dar cred că nu este potrivit să redactăm un regulament și să fie aprobat în Consiliul Local un document în care la alte categorii să apară categoriile pe care le-a prezentat dl. Cașu. Din acest motiv propun să facem un punct distinct pentru această categorie și să lăsăm acest punct „alte categorii” așa cum este.

Dl.Seredenciuc: În orice caz acordarea titlului de cetățean de onoare va fi supusă spre aprobare Consiliului Local.

Dl. Tătăranu: La art.4 aș vrea să vă propun să se adauge un punct în care să trecem trecem să nu se acorde titlul de cetățean de onoare „persoanelor care au fost dovedite că au făcut poliție politică”

Se supune la vot amendamentul dl. lordache.

VOT: Da - 18 voturi Abt - 3 voturi Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul dl. Cașu prin modificarea art.1 pct.a) care va avea următorul conținut: „unor înalte personalități științifice, culturale, sportive și politice care, prin activitatea lor socio-profesională, au contribuit la realizarea unor legături științifice, culturale sau economice cu efecte favorabile municipiului Suceava”.

VOT: Da - 18 voturi Abt - 3 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul dl. Cașu: Se înlocuiește lit.h) de la art.3 cu următoarea formulare: „profesori și elevi laureați ai premiilor internaționale mai mulți ani”

VOT: Da - 20 voturi

Abt - 1 vot

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendamentul d-lui Cașu art.11 lit.b) va avea următorul conținut: „Conferirea diplomei de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, a unei legitimații și a unei insigne”.

VOT: Da - 18 voturi

Nu - 1 vot

Abț - 2 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot amendametul d-lui Tătăranu, la art.4 să introducem lit.f) și care să aibă următorul conținut „persoanelor care au fost dovedite de instanță că au făcut poliție politică”.

VOT: Da - 21 voturi

Amendamentul a fost adoptat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Seredenciuc: Dl. consilier Iordache dorește să se învoiască.

Se supune la vot învoirea d-lui Iordache

VOT: Da - 21 voturi

Punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirului „Pacea” - inițiator Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Harșovschi: Acest regulament nu a suferit foarte multe modificări, însă trebuiau făcute aceste modificări deoarece erau probleme cu care ne confruntam în viața de zi cu zi. Vă dau un exemplu de acest gen: în vechiul regulament era specificat că o persoană poate să dețină un singur loc de veci și în cazul în care moștenea un loc de veci, noi, nu puteam să îi facem acte pe locul respectiv iar prin modificarea regulamentului vom putea să îi dăm și al doilea spațiu dobândit prin moștenire. Un alt exemplu ar fi acela că sunt persoane care moștenesc un cavou și ei doresc să fie împărțit în 6, 8, dorind să le facem titlu de proprietate pe cotă indiviză acest lucru nefiind posibil și rămâne să fie un singur proprietar pe cavou.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Barbă: Aș dori să știu dacă poate fi evaluat modul în care a fost respectat regulamentul care este în funcțiune cu privire de administrarea cimitirului în acest moment. Propun ca în limita în care este posibil să fie prezentat, de către un serviciu specializat al Primăriei, un raport cu privire la modul de administrare a celor două cimitire într-o ședință viitoare, în special a celui privat.

Dl. Mândrilă: La art.55 pct.2, se interzice introducerea în cimitir a oricăror animale sau lăsarea lor în libertate în perimetrul cimitirului. Aș dori să știu cine verifică acest lucru pentru că de multe ori mă duc acolo și trebuie să fii foarte atent deoarece este plin de câini. Eu nu am nimic cu animalele dar de multe ori este o problemă să intri.

Dl. Secretar: Avem administrator care se ocupă cu administrarea cimitirului

Dl. Seredenciuc: Soluția este să îi ducem de acolo în adăpostul care este plin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: prezintă proiectul de hotărâre.

Comisi sport, turim - discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Cașu: Din câte știu eu s-au blocat funcțiile, s-au blocat salariile, unele chiar s-au și redus, însă văd aici o rubrică cu numărul maxim de funcții care vor fi înființate în anul 2010. În acest caz este valabilă hotărârea de Guvern și pentru noi sau înființăm funcții? Nu este scris nicăieri că trec dintr-o categorie în alta, că este vorba de promovări.

Dl. Seredenciuc: Vă pot spune că nu se fac angajări în Primărie

Dl. Harșovschi: Din ceea ce știu eu așa este formularul tip deoarece momentan în Primăria Municipiului Suceava nu se fac angajări și nu se vor face, din potrivă trebuie să facem restructurări.

Dl. Seredenciuc: Din ceea ce am aflat este doar un formular care a fost completat, scrie clar în expunerea de motive că nu se pot face angajări, deci nu se încalcă legea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 12 voturi

Nu - 5 voturi

Abt - 3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 28. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condițiile legii, a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcția municipală de evidență a Persoanelor și Poliția Comunitară a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 12 voturi

Nu - 5 voturi

Abț - 3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 29. Sesizările înregistrate la Consiliul Local cu nr.44/16.04.2010, 59/10.05.2010, 13.959/16.04.2010, 16.466/10.05.2010 și 16.473/10.05.2010 a locatarilor din str. Aleea Nucului și Alexandru lenceanu.

Dl. Seredenciuc: Este vorba de sesizările mai multor cetățeni din zona centrală cu privire la construcția unui bloc S+P+4 etaje pe Aleea Nucului nr. 7A, în zona casei de protocol. Părerea serviciului de urbanism a fost că în zona respectivă nu s-a respectat în totalitate PUZ-ul iar pentru a se aproba construcția respectivă trebuie întocmit un PUD după expirarea unui an de la întocmirea PUZ-ului. Acel an a rexpirat, deci în certificatul de urbanism respectivei firme i s-a pus condiția să întocmească un PUD care v-a veni în Consiliul Local spre a fi discutat și supus aprobării. Este soluția legală pe care am aplicat-o în acest caz. De asemenea comisia tehnică de urbanism a amânat discutarea acestui caz.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 30. Informarea d-lui Viceprimar Viorel Seredenciuc înregistrată cu nr.17.430/19.05.2010.

Dl. Seredenciuc: Avem mai multe invitații din partea Primăriei Laval din regiunea Mayen din Franța. Ei au fost anul trecut în Suceava, județul nostru fiind înfrățit cu regiunea Mayen și ne-au propus d-nealor să ne înfrățim și ca orașe. Orașul Laval este cel mai mare din regiunea respectivă și au propus să se înfrățească cu municipiul Suceava. Au trimis o invitație oficială ca cineva din partea Primăriei să participe la sărbătoarea zilele Franței iar acolo să se discute acordul unui parteneriat. Dl. Primar a hotărât să mă deplasez eu, nu voi solicita cheltuieli de la Primărie, masa și cazarea fiind asigurate de către cei din Franța iar eu voi suporta cheltuielile cu transportul.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 31. Informarea d-lui Viceprimar Lucian Harșovschi înregistrată cu nr.17.431/19.05.2010.

Dl. Harșovschi: Este vorba de o deplasare într-un oraș cu care suntem înfrățiți, orașul Sosnowiec, în perioada 4-6 iunie, costurile fiind suportate de către mine la transport, cazarea fiind asigurată de ei.

S-a luat la cunoștință.

Punctul 32. Informarea Serviciului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată cu nr.17.463/20.05.2010.

Dl. Seredenciuc: Este vorba de o informsre privind eliberarea unui apartament din ansamblul ANL de pe str. Putna, datorită faptului că una din familii și-a achiziționat o proprietate personală. Locuința v-a fi repartizată prin hotărâre de Consiliul Local.

S-a luat la cunoștință.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea zonei centrale din Municipiul Suceava”- Deviere rețele termice subterane din zona parcajului propus pe esplanada de lângă fântâna arteziană - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Acest proiect se referă la devierea rețelelor termice din zona centrală a municipiului, inclusiv indicatorii tehnico-economici respectivi.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere rețele de apă rece în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea și optimizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și modernizare a stației de epurare” prin reclamă și publicitate pe mijloacele de transport folosite de către SC TPL SA Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Seredenciuc: Am o completare la acest proiect, în calitate de inițiator deoarece am delegare de la dl. Primar pentru această ședință. La art.1 se va trece „promovarea gratuită” în loc de „ promovarea” proiectului de „reabilitare și optimizare a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și modernizare a stației de epurare” prin reclamă și publicitate pe mijloacele de transport folosite de către SC TPL SA Suceava pe o perioadă de 6 luni. Deci la art.1 după promovare va fi introdus cuvântul „gratuită”.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Drăgoi: Cine suportă costurile acestei promovări?

Dl. Seredenciuc: Reclama se face cu autocolant și este o condiție impusă de Uniunea Europeană pentru promovarea programului ISPA, acest lucru fiind obligatoriu. Anul trecut a funcționat la fel 5 luni de zile prin reclamă pe autobuze și nu s-a întâmplat nimic, nu am primit nici o reclamație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da - 20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Diverse.

Dl. Tătăranu: Rog toți colegii din Consiliu să fie de acord cu solicitarea pe care o fac serviciului de specialitate din cadrul Primăriei să prezinte în Consiliul Local un raport privind stadiul rezolvării solicitărilor de retrocedare a terenurilor în baza reconstituirilor, hotărârilor judecătorești la Legea nr.18, modificată și completată.

Dl. Secretar: Nu este de competența Consiliului Local.

Dl. Tătăranu: Sunt foarte mulți oameni care adresează întrebări cu privire la această problemă.Eu vă solicit acest lucru în numele Consiliului.

Dl. Secretar: Cereți acest lucru d-lui primar ca președinte al comisiei deoarece nu intră în competența Consiliului Local acest lucru. Nu există un serviciu în Primărie care rezolvă problemele proprietății. Este o comisie în care dl. Primar este președinte.

Dl. Cașu: De câteva zile în cartierul George Enescu, mai exact în zona stadionului Școlii sportive, a început o lucrare destul de mare, se bagă niște conducte care nu știu dacă erau necesare și nu știm exact ce se face acolo.

Dl. Seredenciuc: Strada Lalelelor nu a fost cuprinsă în proiectul inițial ISPA. La sesizările multor cetățeni ACET-ul a constatat că a fost o prăbușire a conductei de canalizare iar acum s-a remediat ceastă problemă

Dl. Cașu: Nu este vorba despre aceste lucrări. În zona respectivă sunt doar garaje iar unii cetățenii sunt speriați că se vor demola garajele și se vor construi blocuri.

Dl. Seredenciuc: Voi verifica și vă voi da un răspuns.

Dl. Drăgoi: Am votat ședința trecută un proiect privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 3000 mp școlii Philadelfia pentru a construi un teren de sport. A fost o propunere ca terenul să fie public, am discutat cu conducerea școlii și ar fi de acord cu această propunere cu condiția ca Primăria să se ocupe de autorizarea bazei sportive.

Dl. Secretar: Nu se poate acest lucru din moment ce l-am dat școlii.

Dl. Seredenciuc, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     SECRETAR MUNICIPIU

SEREDENCIUC VIOREL                        JR. CIUTAC IOAN

ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA