Proces verbal din 26.08.2010

Proces verbal ședință din 26 august 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 26 august 2010

Dl. Tcaciuc- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 2188/2010, pentru data de 26.08.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 18 consilieri locali , din totalul de 23. Lipsesc motivat de la sedinta , consilierii locali dna Enea Livia, d-na Iordachel Cristina ,dl. Dragoi Daniel, dl. Iordache Virginel si dl. Mocanu Vasile.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi ,directori: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na Cerasela Prelipceanu , d-na Narcisa Marchitan, dl Mihail Jitariuc și dl. Florin Cerlincă, dl. Horodenciuc V, dl.Paul Iftimie Serviciul administrativ contencios juridic, d-na Violeta Bujorean - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na Xenia Bodor- șef Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, d-ra Camelia Damian - șef Serviciu patrimoniu, d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou

Dl. Tcaciuc, presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi :

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 29 iulie 2010.

 • 2.  Proiect de hotarare privind rectificarea „ Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii” pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea unor virari de credite si modificarea listei de investitii a bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii expertizarii, proiectarii si executiei in regim de urgenta a lucrarilor privind „ Refacerea estacadei peste raul Suceava pentru sustinerea conductelor de termoficare si alimentare cu apa potabila in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „ Canalizare pluviala si menajera , Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II, Municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente reabilitarii imobilelor pentru un numar de 6 familii/persoane singure aflate in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 7.  Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 43 familii - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii aportului de capital al Municipiului Suceava la S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 127/30.06.2010 privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Cultul Crestin dupa Evanghelie Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 1380 mp in vederea amenajarii unei parcari de interes public -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Suceava str. Aleea Saturn nr.4-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava , str. Tineretului fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Cringului fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului Serviciului cu apa si de canalizare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava , sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 231/2008 -„ Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu , in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum „ -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 22. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi-functii publice in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect de hotarare privind transformarea , in condițiile legii, a unui post in statul de funcții al Directiei Administratia Pietelor-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 24. Plangere prealabila privind revocarea HCL nr. 159/29.07.2010 formulata de locatarii domiciliati pe strada Aleea Nucului, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 113/09.08.2010

 • 25. Diverse

Dl. Casu : propune ca punctul 11 de pe ordinea de zi sa se discute inaintea punctului 9

Se supune la vot amendamentul propus de dl Casu .

VOT : Da-13 voturi

Nu-3 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot ordinea de zi cu amendamentul d-lui Casu

VOT : Da-18 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

 • 1.  Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava “a terenului pentru reabilitare si extindere camp de puturi Berchisesti; zona de protectie sanitara pentru sursa de apa Berchisesti ; reabilitare statie de tratare a apei Mihoveni-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotarare privind modificare H.C.L. nr. 257/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “ Program de imbunatatire a calitatii mediului in zona Obcini , Areni, -municipiul Suceava “ si proiect de finantare nerambursabila -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.6 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 169/29.07.2010 privind masurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava , in vederea incadrarii in numarul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , precum si stabilirea unor masuri financiare-initiator Primarul municipiului Suceava

VOT : Da-17 voturi

Abt-1 vot

Punctul l.Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 29 iulie 2010.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-18 voturi

Punctul 2.Proiect de hotarare privind rectificarea „ Bugetului instituțiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii” pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : in conformitate cu OUG nr. 55 in sedinta din luna iulie s-a omis reducerea cu 20 % si pentru invatamantul postliceal , motiv pentru care a fost intocmit acest proiect

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind rectificarea „ Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii” pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : ca urmare a expertizei tehnice efectuate , pentru podul tehnologic de pe raul Suceava , afectat de inundatiile din acest an , s-a constatat ca au aparut lucrari suplimentare ce trebuie remediate cat mai curand , astfel incat pe data de 6 septembrie sa inceapa furnizarea apei calde in municipiu.

Proiectul mai contine o solicitare de 22 mii lei pentru studiu de fezabilitate ca urmare a cresterii TVA-ului pentru proiectele europene

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii expertizarii, proiectarii si executiei in regim de urgenta a lucrarilor privind „ Refacerea estacadei peste raul Suceava pentru sustinerea conductelor de termoficare si alimentare cu apa potabila in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Dl. Tataranu : solicita ca aparatul de specialitate al primariei care urmareste executia acestei lucrari sa supravegheze foarte atent acesta lucrare , intrucat firma care realizeaza acasta lucrare impune acest lucru

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „ Canalizare pluviala si menajera , Cartier DN 29, Burdujeni, Etapa II, Municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6 Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente reabilitarii imobilelor pentru un numar de 6 familii/persoane singure aflate in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Dl. Casu : intreaba daca cele 6 familii se regasesc si in anexa HCL nr. 95 anexata la proiectul de hotarare prezentat

Dl. Hanceriuc : precizeaza ca sunt alte 6 persoane

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a afost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 43 familii - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : precizeaza ca de saptamana trecuta a intrat in vigoare Legea nr.175/2010 care prevede scutirea acestor penalitati , dar ale carei prevederi nu sunt foarte clare, si pana la aplicarea acesteia , cele 43 de familii au avut depuse la primarie documentatiile necesare pentru anularea penalitatilor , pana la data intrarii in vigoare a acestei legi.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Harsovschi : solicita modificarea proiectului de hotarare in sensul adaugarii unei persoane care intre timp si-a finalizat dosarul -doamna Paicu Alina Eleonora , cu suma de 5430 lei .

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarea propusa de dl. Harsovschi

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii aportului de capital al Municipiului Suceava la S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul ll.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Cultul Crestin dupa Evanghelie Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 1380 mp in vederea amenajarii unei parcari de interes public -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : suprafata de teren solicitata de Cultul Crestin dupa Evanghelie este situata pe strada Mirauti , intr-o zona insalubra , terenul fiind accidentat si pentru realizarea acestei parcari terenul trebuie nivelat

Dl. Casu : intreaba daca parcarea este a bisericii sau este de interes public

Dl. Primar : precizeaza ca atat biserica cat si parcarea sunt de interes public

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-13 voturi Abt-5 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 10.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 127/30.06.2010 privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu exceptia ultimei pozitii din anexa , respectiv terenul de pe strada Mirauti in suprafata de 1380 mp .

Vot : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Suceava str. Aleea Saturn nr.4-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situata in municipiul Suceava , str. Tineretului fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Cringului fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Abt- 1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : obiectul proiectului de hotarare il constituie modificarea denumirii proiectului din „modernizarea „ in „ extinderea si reabilitarea......”

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru aprobarea Regulamentului Serviciului cu apa si de canalizare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizează ca acest proiect dar si cel de la următorul punct fac parte din Etapa a II de a proiectului de alimentare cu apa si de canalizare , care va fi promovat pe posturile de mediu ,in valoare de 120.000.000 euro din care municipiul Suceava va beneficia de aproximativ 34 milioane euro

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proeictul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 19.Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava , sa voteze in Adunarea generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20.Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : ca urmare a calamitatilor din ultima perioada se propune reorganizarea Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pe mai multe grupuri de lucru pentru a se putea interveni eficient in situatiile critice

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 231/2008 -„ Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu , in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum „ -initiatori

Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : in conformitate cu Ordinul ANRSC nr.343 /13.07.2010 se actualizeaza Regulamentul privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum . Precizeaza ca aceasta masura este corecta , dar lucrurile au luat o alta intorsatura la inceputul anilor 1990 cand au inceput debransarile de la sistemul centralizat , iar cetatenii debransati au optat pentru montarea centralelor pe gaz. Domnia sa considera ca atunci s-a facut o mare greseala intrucat , este de parare ca intr-un singur condominiu nu pot exista mai multe tipuri de incalzire.

Exista situatii in care pe o scara de bloc din 10 apartamente doar unul singur beneficiaza de apa calda si caldura in sistem centralizat , ceea ce presupune costuri suplimetare foarte mari aferente suprafetelor comune de pe casa scarii.

Conform acestui proiect de hotarare pentru lunile decembrie , ianuarie si februarie se va plati 30 % din cantitatea de energie termica pentru spatiile comune , iar pentru lunile octombrie , noiembrie , martie si aprilie se va plati 50 %. Cu aceasta ocazie se va face o masuratoare exacta a suprafetelor radiante care sunt incalzite . Cei care sunt debransati de la sistemul centalizat vor avea de plata , in situatia in care acest proiect de hotarare va fi aprobat aproximativ 30-40 lei , fata de 15 lei cat au platit pana in acest an.

Dl. Vornicu : intreaba ce se intampla in situatia in care toate apartamentele de pe o scara de bloc sunt debransate de la sistemul centralizat de termoficare

Dl. Primar : in aceasta situatie nu se plateste pentru ca gigacalometrul montat la bloc nu inregistreaza nimic

Dl.Dontu : in comunicarea publica pe care reprezentantii primarie au vorbit despre Ordinul ANRSC nr. 343/2010 s-a specificat ca doar cei cu centrale termice vor fi afectati . De aceea sugereaza ca pe viitor sa existe o coerenta intre ceea ce se anunta din primarie ca si reglementare si norma generala de drept a ANRSC si norma speciala , respectiv hotararea Consiliului Local .

Este de parere ca nu s-a preluat sensul Ordinului 343/2010 in proiectul de hotarare prezentat. Sensul Ordinului 343/2010 este o norma juridica sub conditie ,si la art. 2 se precizeaza ca in cazul in care din motive bine justificate operatorii economici care exploateaza nu finalizeaza inventarierea iar in proiectul de hotarare se precizeaza ca repartizarea cantitatilor de energie consumata se va face cu procentele prevazute in Ordin sau dupa indicii determinati .Se introduce o norma aleatorie la dispozitia furnizorului , desi norma generala este sub conditie. Este de parere ca proiectul de hotarare prezentat merge mai departe decat s-a dorit prin apartia acestui Ordin , ceea ce din punctul domniei sale este ilegal .Hotararea Consiliului Local trebuie sa preia sensul normei generale reprezentata de Ordinul 343/2010.

Dl. Tataranu : si pentru energia termica ar trebui sa existe un repartitor , iar diferenta de consum termic intre ceea ce se inregistreaza la intrarea in gigacalorimetru si ceea ce se repartizeaza pe cei care beneficiaza de sistemul de incalzire centralizat poate sa fie repartizat in procentele mentionate in proiectul de hotarare.

Dl. Harsovschi : este de acord cu cele mentionate de dl. Dontu , respectiv „ in cazuri bine justificate, in cazul in care nu se face inventarierea suprafetei echivalent termic se impun aceste procente”. In proiectul de hotarare prezentat exista un paragraf „ suprafata echivalent a conductelor de distributie , asa cum se regasesc in teren cu sau fara izolatie termica , a coloanelor si a tuturor corpurilor de incalzire aflate sau nu in proprietate comuna se determina de prestatorul care exploateaza sistemele de repartizare a costurilor pana la data de 30.11.2020, in caz contrar firmele prestatoare sau asociatiile de proprietari pot fi amendate . In situatia in care se va face suprafața echivalent termic se spera ca nu se va ajunge la procentele de 30% sau 50% asa cum se specifica in proiectul de hotarare.Daca exista un subsol inundat nu se va putea realiza suprafata echivalent termic .Dupa realizarea suprafetei echivalent termic , care la unele asociatii a fost facuta se spera ca procentul va fi de aproximativ 5-7% .Domnia sa precizeaza ca pentru o factura de 1.000 lei pentru gigacalorimetrul de pe casa scarii , 30 % din aceasta suma , respectiv 300 lei se imparte la localatarii unei scari in functie de cota indiviza , iar cealalta parte din factura se imparte la cei care beneficiaza de caldura in sistem centralizat.

Totodata domnia sa precizeaza ca in anul 2008 Consilul Local a aprobat o hotarare in care s-a aprobat un procent de 20 % .Prin acest proiect nu se doreste decat modificare acestui procent in conformitate cu normele in vigoare , respectiv 30 % pentru lunile decembrie , ianuarie si februarie si 50 % pentru lunile octombrie noiembrie , martie si aprilie.

In situatia in care se va aproba acesta hotarare se vor trimite adrese asociatiilor de proprietari si firmelor de repartitoare ca acestea sa realizeze cat mai rapid suprafata echivalent termic astfel incat cetatenii sa plateasca doar atat cat trebuie .

Dl. Bosancu : face cunoscut un caz special , respectiv pe una din scarile unui bloc in afara unui singur apartament ceilalti cetateni si-au montat centrale de apartament , iar acest apartament a fost debransat fara ca proprietarul sa-si instaleze centrala

Dl. Primar : precizeaza ca aprobarile de debransare s-au acordat doar in conditiile in care s-a venit cu o alta sursa de incazire , respectiv centrala termica

Dl. Dontu : precizeaza ca punctul de vedere exprimat mai sus de domnia sa a fost formulat din perspectiva legalitatii acestui proiect si nu din punct de vedere al oprtunitatii lui . Ordinul 343/2010 se refera doar la cei cu repartitoare de costuri , dar proiectul de hotarare face referire si la cei cu coloane care tranziteaza apartamentele cu alte surse de incalzire, ceea ce domnia sa considera a fi ilegal.

Dl. Harsovschi : in municipiul Suceava din 34.000 de apartamente , aproximativ 24.000 sunt racordate la sistemul centralizat , iar toate aceste apartamente au montate la subsolul scarilor din care fac parte gigacalorimetre . In Ordinul 343/2010 se precizeaza ca acolo unde este facuta contorizare pe verticala ( acolo unde sunt montate gigacalorimetre pe fiecare apartament, in municipiul Suceava doar intr-o singura asociatie exista o asemenea situatie , respectiv o asociatie de pe strada Lazar Vicol ) si in aceasta situatie se pot aplica procentele de 30% , respectiv 50 %, intruct in acesta situatie exista o diferenta intre gigacalorimetrul principal si cel de apartamant .Din pacate marea majoritate a apartamentelor beneficiaza de gigacalorimetru la subsolul scarilor de bloc si cu repartitoare de costuri .

Dl. Dontu : Ordinul 343/2010 are doua componente , una de inventar si cealalta de repartizare a costurilor . Componenta de inventar este reglementata la punctul 1 din art. 36 , iar repartizarea efectiva este specificata la punctul 4 a acestui proiect , unde se trece direct la repartizarea fara motive justificate , ( cetatenii conform acestui ordin erau protejati ), si se da mana libera firmelor sa treaca direct la repartizare introducand cuvantul sau la sfarsitul articolului.

Dl. Harsovschi : „ repartizarea cantitatilor de energie consumata pe un condominiu sa va face conform contractului de prestari servicii incheiat intre prestator si asociatiilor de proprietari „ Domnia sa precizeaza ca aceste contracte sunt deja incheiate .

Dl. Dontu : este de pararea ca aceste contracte nu au cum sa contina procentele de 30% si 50 % , intrucat ordinul abia a aparut

Solicita ca acest proiect sa fie retras de pe ordinea de zi pentru a fi intocmit in mod legal Dl. Casu : precizeaza ca in urma celor aparute in presa referitor la obiectul acestui proiect de hotarare populatia a inceput sa se revolte. La nivelul asociatiei de proprietari din care domnia sa face parte a avut loc o intalnire cu conducere asociatiei si cu locatarii acesteia aceștia au anunta ca nu vor plati sumele ce le revin ca urmare a aplicării prevederilor acestui proiect.

Este nemultumit si de faptul ca in proiectul de hotarare nu face referire la indentificarea prestatorul de incalzire si specificarea lui in proiect respectiv, S.C. Termica S.A.

Dl. Primar anunta retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi , anuntand ca fi pus in discutie in luna septembrie , si inca o data subliniaza ca acasta energie trebuie platita , dar nu trebuie sa o achite doar cei care nu au avut posibilitati materiale de a-si monta o centrala de apartament . O parte din datoria catre S.C. Termica S.A. vine si din aceste consumuri comune .Trebuie stabilita o regula in Consiliul Local astfel incat fiecare sa plateasca ceea ce consuma.

Dl. Casu : ii solicita d-lui viceprimar Harsovschi sa participe la sedintele celor mai mari asociatii de proprietari din municipiul Suceava astfel incat pana la urmatoarea sedinta sa cunoasca exact problemele care trebuiesc rezolvate

Dl. Primar : in prima zi de marti a lunii septembrie va avea loc sedinta cu asociatiile de proprietari la care domnia sa il invita si pe dl. Casu , pentru a se incerca creionarea unui proiect de hotarare echitabil, astfel incat de la 1 octombrie sa poate fi aplicat.

Dl. Harsovschi : daca nu se va aproba cat mai repede acest proiect de hotarare pentru a putea fi pus in practica , firmele presatoare , respectiv firmele de repartitoare vor avea de castigat , pentru ca pana la 30.11.2010 nu vor avea timp sa faca masuratorile necesare , iar populatia in acesta situatie va trebui sa achite procentele de 30 % sau 50 % .Firmele prestatoate sunt S. C. Temica S.A. pentru cei care nu au montate repartitoare si firmele de repartitoare pentru ceilalti.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

Punctul 22.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi-functii publice in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a afost adoptata.

Punctul 23.Proiect de hotarare privind transformarea , in conditiile legii, a unui post in statul de functii al Directiei Administratia Pietelor-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 24.Plangere prealabila privind revocarea HCL nr. 159/29.07.2010 formulata de locatarii domiciliati pe strada Aleea Nucului, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 113/09.08.2010

Dl. Primar : plângerea are ca obiect o hotarare a Consiliului Local aprobata in sedinta lunii iulie , cu privire la realizarea unui bloc situat pe Aleea Nucului. Locatarii aduc o serie de acuze atat primariei cat si Consiliului Local . Serviciul de specialitate din cadrul primariei a formulat un raspuns la acesta plangere in care se precizeaza ca s-a respectat legislatia in ceea ce priveste constructia in cauza .

Toate comisiile au avizat favorabil raportul serviciului de specialitate.

Se supune la vot punctul de vedere formulat de serviciul de specialitate.

VOT : Da-16 voturi

Abt-2 voturi

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA

Punctul 1. Proiect de hotarare privind punerea la dispoziția proiectului “ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava “a terenului pentru reabilitare si extindere camp de puturi Berchisesti; zona de protectie sanitara pentru sursa de apa Berchisesti ; reabilitare statie de tratare a apei Mihoveni-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : proiectul are ca obiect reabilitarea diferentei de puturi de captare de la statia Berchisesti . Din cele 75 de puturi ce urmeaza a fi reabilitate , sunt in curs de reabilitare 40 , ramanand cu numar de 35 de puturi de reabilitat prin proiectele de cost de mediu.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2.Proiect de hotarare privind modificare H.C.L. nr. 257/2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “ Program de imbunatatire a calitatii mediului in zona Obcini , Areni, -municipiul Suceava “ si proiect de finantare nerambursabila -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre o reactualizare a HCL nr. 257 adoptata in anul 2009 , in conformitate cu cerintele evaluatorului de la Administratia Fondurilor de Mediu

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

Vot : Da-18 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.6 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 169/29.07.2010 privind masurile organizatorice ce se vor aplica la nivelul Municipiului Suceava , in vederea incadrarii in numarul maxim de posturi stabilit potrivit art.III-VI din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , precum si stabilirea unor masuri financiare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : proiectul de hotarare face referie la aprobarea listei cuprinzând politistii comunitari care au ramas ca urmare a activitatii de evaluare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotatare.

VOT : Da-17 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

DIVERSE

Dl. Mindrila : sesizeaza faptul ca cetatenii municipiului sunt nemultumiti de activitatea reprezentantilor firmelor care interpreteaza datele de pe repartitoarele de costuri , mentionand in acest sens ca exista situatii in care cei care si-au montat aceste repartitoare au platit mai mult decat cei care nu au avut montate aceste repartitoare Considera ca ar trebui instituit un control mai strict asupra acestor firme .

Dl. Primar : vis-a-vis de acesta problema domnia sa considera ca nu a fost respectata legislatia privind repartitoarele. Ar fi trebuit sa se intalneasca adunarile generale , iar contractul trebuia incheiat intre asociatia de proprietari si firma furnizoare.

Dl. Dontu : solicita informatii cu privire la convocarea unei sedinte extraordinare cu privire la S.C. Termica S.A.

Dl. Primar : posibil ca in data de 10 septembrie sa fie o sedinta extraordinara in care sa se discute acst subiect

Dl. Tcaciuc , presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA TCACIUC NELU VASILE


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN

Intocmit

Romega Delia

15