Proces verbal din 25.03.2010

Proces verbal ședință din 25 martie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 martie 2010

Dl. Seredenciuc - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 780/19.03.2010 pentru data de 25.03.2010, ora 12,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 21 consilieri locali iar dl. Donțu și d-na Săndulescu lipsesc motivat.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, d-na Cerasela Prelipceanu - director Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului , dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu și protecția mediului, dl. Hostiuc Mihai - director Direcția de ecologizare, d-na Narcisa Marchitan - șef Serviciu asistență socială, d-na Damian Camelia șef Serviciu Patrimoniu, d-na Mirela Dziubinschi -șef Serviciu resurse umane, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios, administrativ, juridic, dl. Hanceriuc Mihai șef Serviciu asociații de proprietari, d-na Bujorean Violeta - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco -Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Seredenciuc, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 12.02.2010 și 25.02.2010.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 5 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 45 de familii -inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Consolidare versant Zamca în zona Școlii Filadelfia” din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe pentru tineri - Legea 15/2003, zona Tătărași, municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și a prețului de vânzare a spațiilor medicale din Policlinica Județeană str. Ștefan cel Mare nr.78 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces - str. Mărășești - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioșc cu destinația service telefonie mobilă - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unor alei de acces -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație a parcelelor de teren ocupate de construcții provizorii pe terenuri concesionate pe o perioadă determinată - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareș fn, în vederea amenajării unui spațiu de comercializare produse Plafar - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 16. Proiect de hotărâre privind completarea, precum și modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare „Toți pentru curățenia municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă în municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate între Municipiul Suceava și Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condițiile legii, a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava și unele servicii publice de subordonare locală - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 21. Adresa Asociației de Proprietari nr.20, 21, 22, str. 1 Decembrie 1918 Suceava., înregistrată la Consiliul Local cu nr.27/26.02.2010.

 • 22. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi

VOT : Da - 21 voturi

Punctul 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 12.02.2010 și 25.02.2010.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-21 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : este vorba de un proiect prin care se aprobă acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult pentru anul 2010. Suma acordată unităților de cult este de 1.600.000 lei, această sumă fiind aprobată prin HCL nr.12/12.02.2010.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : este vorba de un proiect privind aprobarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2010 acordate din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes local. În data de 15.03.2010 municipiul Suceava a organizat o selecție de proiecte pentru domeniile Sport și Cultură la care au fost prezentate 15 proiecte. Comisia de evaluare și selecționare a studiat proiectele depuse, însă nu toate au fost eligibile deoarece 3 dintre acestea nu aveau dosarul complet. Comisia a mai stabilit în urma studierii proiectelor că 8 proiecte vor participa și la următoarea procedură de selecție deoarece nu au avut cotracanditat, 2 proiecte au fost declarate necâștigătoare iar alte 2 proiecte au fost declarate câștigătoare, respectiv Asociația Club Sportiv Rapid CFR - Suceava la fotbal cu suma de 300.000 lei și Asociația Județeană de Natație la înot cu suma de 25.000 lei.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 5 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Primar : S-a aprobat o hotărâre în Consiliul Local privind preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru proprietarii/chiriașii fondului locativ de stat, familii sau persoane singure aflate în imposibilitatea de a plăti sumele ce le revin. Până acum în municipiul Suceava s-au executat lucrări de reabilitare la un nr. de 16 blocuri din 6 asociații de proprietari. La Primăria municipiului Suceava au fost depuse cereri de către proprietarii care nu au posibilitatea plății contribuției pentru reabilitare, iar în urma efectuării anchetelor sociale de către Direcția de Asistență Socială s-a stabilit că în această situație sunt un număr de 5 familii/persoane singure din care 3 solicită preluarea unui procent de 25% din valoarea lucrărilor de reabilitare, o persoană solicită preluarea unui procent de 50% iar una solicită preluarea integrală a cheltuielilor de reabilitare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind anularea penalităților aferente debitelor achitate către asociația de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 45 de familii - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Primar: este vorba de anularea unor penalități privind consumul de energie termică a 45 de familii. În ultimii ani s-a sistat alimentarea cu energie termică de către SC TERMICA SA la multe asociații de proprietari acest lucru fiind datorat neachitării facturilor. Multe familii din municipiul Suceava au apelat la credite pentru achitarea debitelor restante la asociațiile de proprietari pentru a preîntâmpina repetarea unor astfel de situații, însă sumele împrumutate nu au fost suficiente pentru achitarea integrală a datoriilor existente iar în multe cazuri penalitățile de întârziere percepute de asociații rămânând neachitate. În această situație se află 45 de familii care au făcut dovada achitării debitului restant fără a achita penalitățile deoarece nu au posibilități materiale pentru achitarea lor și solicită anularea acestora.

Comisia sport, turism - discuții în plen iar celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Abt-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Consolidare versant Zamca în zona Școlii Filadelfia” din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : prin acest proiect propunem consolidarea versantului Zamca, în zona școlii Filadelfia, ce face racordul cu terasa pârâului Șcheia, deoarece este puternic afectat de alunecări de teren care pun în pericol stabilitatea zonei pe care sunt construite locuințe și obiective culturale și este oportun să aprobăm consolidarea versantului pentru a evita afectarea întregii zone de aceste alunecări de teren.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuințe pentru tineri - Legea 15/2003, zona Tătărași, municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar: acest proiect este retras deoarece nu am primit avizul de la Consiliul Județean Suceava.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și a prețului de vânzare a spațiilor medicale din Policlinica Județeană str. Ștefan cel Mare nr.78 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Mai avem câteva cabinete în proprietate și suntem interesați să le vindem și pe acestea. În acest proiect este vorba de un cabinet situat în Policlinica Județeană care a fost evaluat stabilindu-se astfel prețul de piață.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces - str. Mărășești - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 3,80 mp situată în Suceava str. Mărășești, nr. 10, bl. A4, pentru amenajarea unei alei de acces.

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioșc cu destinația service telefonie mobilă -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 12 mp situată în municipiul Suceava Calea Unirii fn, în vederea amplasării unui chioșc cu destinația service telefonie mobilă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi Abț-1 vot Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unor alei de acces - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în Suceava str. Aleea Lalelelor, nr.4, bl. G92, sc.A, în suprafață de 5,75 mp pentru acces din exterior și amenajarea unei alei la cabinetul stomatologic existent, respectiv pe str. Calea Burdujeni, nr.9, sc. A, ap. 3 în vederea amenajării unei alei de acces la apartament.

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de concesionarea a 5 parcele de teren în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale.

Comisia turism, tineret și sport nu se pronunță, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Abț-1 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitație a parcelelor de teren ocupate de construcții provizorii pe terenuri concesionate pe o perioadă determinată - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de închirierea fără licitație a parcelelor de teren ocupate de construcții provizorii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire dacă chiriașii nu prezintă datorii la sfârșitul anului.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. lordache: Aș dori să propun un amendament la art.1 se aprobă închirierea fără licitație publică „prin acord de principiu”

Dl. Secretar: nu este posibil să trecem în hotărâre „prin acord de principiu”. Am putea să trecem „la cererea solicitantului”.

Amendament dl. lordache: în art.1 să fie precizat „la cererea solicitantului” și aș dori să se facă o situație a terenurilor concesionate până în momentul de față

Dl. Primar: dl. Jitariuc are o situație a terenurilor concesionate. O să actualizeze această situație și o va prezenta

Dl. Tătăranu: Aș dori să știu dacă prin această procedură se modifică și regimul juridic dl. Secretar: Nu se modifică regimul juridic, este vorba doar de construcțiile provizorii

Se supune la vot amendamentul dl. lordache.


Da-15 voturi Abt-6 voturi Amendamentul a fost admis.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareș fn, în vederea amenajării unui spațiu de comercializare produse Plafar - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: este vorba de închirierea unei parcele de teren prin licitație publică situată în municipiul Suceava str. Petru Rareș fn în vederea amenajării unui spațiu comercial de comercializare produse Plafar.

Comisia turism, tineret și sport discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotărâre privind completarea, precum și modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: este vorba de modificarea anexei la HCL nr.3/2006 cu privire la atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava deoarece s-a constatat o diferență de suprafață la unul din bunurile imobile înscrise în inventarul domeniului privat.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare „Toți pentru curățenia municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

DL. Primar: Este vorba de concursul organizat de Primăria municipiului „Toți pentru curățenia municipiului Suceava” care are ca scop implicarea a cât mai multor cetățeni din municipiul Suceava în acțiunile de curățenie. Prin organizarea acestui concurs se dorește schimbarea mentalității și educarea cetățenilor în spiritul curățeniei. Concursul se adresează tuturor Asociațiilor de Proprietari de pe raza municipiului Suceava și se desfășoară în perioada martie-aprilie 2010. Înscrierea în concurs se poate face personal de către reprezentantul legal al Asociației de Proprietari sau din oficiu, prin personalul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Suceava prin depunerea unei cereri de înscriere la registratura Primăriei municipiului Suceava.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi: Propune ca dl. Mocanu să facă parte din comisie

Dl. Barbă: Propune ca dl. Ungurianu să facă parte din comisie

Dl. Iordache: Fiecare dintre noi știe cum arată municipiul Suceava. Cetățenii sunt nemulțumiți de modul în care acționează angajații firmei Rosal, deoarece se face foarte mult praf în urma acțiunilor de curățenie

Dl. Primar: Nu putem controla problema prafului

Dl Iordache: Sunt Asociații care au fost ajutate de firmele de salubrizare iar pentru Asociațiile care au rămas în urmă ar trebui să se acorde un bonus.

Dl. Primar: Șansele Asociațiilor nu depind de firmele care acționează în zona respectivă. Sunt criterii de departajare stabilite privind amenajarea spațiilor verzi din jurul blocurilor precum și a parcărilor și a locurilor de joacă pentru copii iar sumele oferite sunt semnificative. Acest concurs nu se adreseză firmelor de salubrizare ci Asociațiilor de Proprietari.

dl. Crețu: Propune ca dl. Drăgoi să facă parte din comisie.

Dl. Iordache: Problema prafului o putem rezolva stropind întâi cu apă trotuarele iar după aceea să se facă curățenie.

Dl. Primar: Dacă ar uda acum acest lucru ar îngreuna și mai mult curățarea trotuarelor, acest lucru se face dar nu acum ci vara.

Dl. Bosancu: Eu cred că ar fi mai corect ca în fiecare cartier să se desfășoare acest concurs și câștigătorii din fiecare cartier să participe la concursul final pentru a avea șanse toate Asociațiile de Proprietari inclusiv cele din cartierul Burdujeni.

Dl. Primar: Regulamentul concursului este deja stabilit și nu îl putem modifica

Dl. Bosancu: Eu propun pentru anul viitor acest mod de desfășurare a concursului

Dl. Vornicu: Propune ca dl. Cașu să facă parte din comisie

Dl. Cașu: Refuz deoarece am făcut parte anul trecut și nu mai doresc să fac parte din această comisie

Se supune la vot propunerea dl. Harșovschi ca dl Mocanu să facă parte din comisie.

VOT: Da-20 voturi

Abț-1 vot Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea dl. Barbă ca dl Ungurianu să facă parte din comisie.

VOT: Da-19 voturi

Abț-1 voturi Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot propunerea dl. Crețu ca dl Drăgoi să facă parte din comisie.

VOT: Da-21 voturi

Propunerea a fost aprobată.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi Abt-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl.Primar: este vorba de atribuirea denumirii de stradă „Pictor Șerban Rusu Arbore” în noul cartier de locuințe de pe b-dul 1 Decembrie 1918 situat în zona complexului comercial METRO și a stației de carburanți PETROM.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate între Municipiul Suceava și Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl Primar: este vorba de aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între municipiul Suceava și Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți. Acest contract de servicii sociale se aprobă în fiecare an în prezent fiind asistate 3 persoane vîrstnice cu domiciliul în municipiul Suceava, aceste persoane fiind asistate de către Căminul pentru persoane vîrstnice Rădăuți, unitate care se află în subordinea Direcției de Asistență Socială Rădăuți.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condițiile legii, a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava și unele servicii publice de subordonare locală - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: este vorba de actualizarea statelor de funcții în vederea avansării în treapta de salarizare superioară

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-21 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Adresa Asociației de Proprietari nr.20, 21, 22, str. 1 Decembrie 1918 Suceava., înregistrată la Consiliul Local cu nr.27/26.02.2010.

Dl. Primar: este vorba de o cerere de revocare a HCL nr.313/2009 prin care s-a aprobat vânzarea a 12 apartamente. Noi nu putem să ne asumăm acest rol de a revoca hotărârea.

Toate comisiile au avizat favorabil raportul serviciului de specialitate.

Dl. Barbă: Aș vrea să știu dacă fiecare cerere trebuie discutată în ședințele Consilului Local Dl. Secretar: Nu toate cererile, doar cele care sunt înregistrate la Consiliul Local

Se supune la vot raportul serviciului de specialitate.

VOT : Da-21

Raportul serviciului de specialitate a fost aprobat.

Punctul 22. Diverse

Dl. Gheorghe Ureche - inspector coordonator la „Consiliul Concurenței - Direcția de monitorizare teritorială Inspectoratul de concurență Suceava” prezintă un proiect privind „Promovarea culturii concurenței”

Deoarece prin specificul activității inspectoratul îndeplinește la nivel local doar o parte din atribuțiile autorității de concurență și având în vedere faptul că în acest cadru nu a mai fost prezentată o expunere cu privire la atribuțiile și activitatea la nivel teritorial a autorității de concurență voi face o prezentare a acestora, existând și predispoziția instituției pentru colaborări strânse cu autoritățile publice administrativ teritoriale.

Reglementările în materie de concurență sunt prevăzute de Legea Concurenței nr.21/1996, în vigoare din februarie 1997. Consiliul Concurenței este o autoritate administrativă autonomă, investită în administrarea Legii Concurenței, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București.

Are atribuții atât în domeniul concurenței cât și în domeniul ajutorului de stat printre care efectuează din proprie inițiativă investigații pentru cunoașterea pieței, ia decizii legale în cazul încălcărilor legii constatate și probate prin raportul de investigație, sesisează instanțele judecătorești asupra cazurilor în care acestea au competențe, reprezină România în fața Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat, având competența să transmită acesteia notificările, informările, raportările întocmite, reprezintă România în fața Comitetului Consultativ în domeniul ajutorului de stat și în relațiile cu alte instituții și organisme comunitare cu atribuții în materia ajutorului de stat în colaborare cu autorități furnizoare de ajutor de stat, actualizează anual inventarul ajutoarelor de stat, organizează registrul ajutoarelor de stat și elaborează raportul anual al ajutoarelor de stat.

Reprezentant al Colegiului Național „Petru Rareș” : invită pe cei prezenți la o ședință organizată de elevii Colegiului Național „Petru Rareș”, care v-a avea loc sâmbătă 27 martie la ora 10:30, în sala de ședințe, în care vor încerca să simuleze o ședință a Consiliului Local.

Dl. Seredenciuc, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SEREDENCIUC VIOREL


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA