Proces verbal din 25.02.2010

Proces verbal ședință din 25 februarie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 februarie 2010

Dl. Seredenciuc- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 310/19.02.2010, pentru data de 25.02.2010, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali , din totalul de 23, dl.Dontu Ovidiu lipsind motivat.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar Ioan Ciutac, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi ,directori: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na Cerasela Prelipceanu , d-na Narcisa Marchitan, dl Mihail Jitariuc și dl. Florin Cerlincă, dl. Gelu Greceanu, dl. Horodenciuc V, dl.Paul Iftimie Serviciul administrativ contencios juridic, d-na Violeta Bujorean -șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, d-na Xenia Bodor- șef Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, d-ra Margareta Isăilă - șef Serviciu patrimoniu, d-na Muresan Lorena-sef Serviciu evidenta si administrarea imobilelor de locuit

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou

Dl. Iordache : propune ca punctul „diverse” de pe ordinea de zi a sedintei sa se discute in deschiderea sedintelor Consiliului Local , data fiind importanta problemelor ridicate

Dl. Primar : precizeaza ca punctul „diverse” a fost tratat totdeauna cu responsabilitate

Dl. Seredenciuc, presedintele de sedinta supune la vot :

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din 28.01.2010;

 • 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului

Local al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2010 a disponibilitatilor fondului de rulment constituit la finele anului 2009-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 5.  Proiect de hotarare privind cumpararea terenului in suprafata de 500 mp teren proprietatea fam. Barariu Cristian si Elena Loredana prin acordarea de despagubiri banesti in suma de 66.402 lei-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

 • 7.  Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu prestari servicii (transport marfa) construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava -solicitant Mariciuc Mihai-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , modificata prin HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosința gratuita catre E-On Moldova Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 1mp situat in Suceava , str. Biruintei f.n.-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui cabinet medical de medicina dentara-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava in vederea construirii a doua garaje-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Petru Rares-zona Piata Agroalimentara, in vederea amenajarii unui chiosc de desfacere a produselor de patiserie-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Unirii bl.40 , in vederea amenajarii unui spatiu cu destinatia show room-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Diverse.

VOT: DA-22 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

 • 1.  Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Suceava operatorului S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.289/2008 cuprinzand norme privind buna convietuire , ordinea si linistea publica, transportul public de calatori, gospodarirea orasului si protectia mediului in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

VOT : Da-22 voturi

Punctull.Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al municipiului Suceava din 28.01.2010;

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-22 voturi

Punctul2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret-discutii in plen, celelalte comisii de specialitate-aviz favorabil

Dl. Casu : art. 27 mentioneaza „ consilierii se pot constitui in grupuri, in funcție de partidele sau alianțele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3”. Ca urmare a prevederilor acestui articol cei doi membri ai PNL ar trebui sa se gandeasca sa treaca alaturi de opozanți sa se constituie in acelasi grup de consilieri , in caz contrar ei functionand in afara regulamentului

La art.59 (5) se specifica ca „...Secretarul municipiului Suceava supune spre aprobare procesulverbal al sedintei anterioare”

La art.60(4) se precizeaza ca ordinea de zi a sedintei se stabileste in mod obligatoriu dupa o anumita structura . Din practica sedintelor defasurate pana acum s-a constatat ca acest”obligatoriu” nu se poate respecta , de aceea propune ca acest articol sa aiba urmatorul continut „ordinea de zi va fi stabilita de regula dupa urmatoare structura”

La art.63 (1) conform proiectului prezentat „dezbaterea problemelor se face in ordine stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata”.Nici aceasta regula nu poate fi respectata de fiecare data ca urmare a modificarii acesteia la propunerea initiatorului, sau a consilierilor locali, sau chiar a unor cetateni interesati de o anumita problema inscrisa pe ordinea de zi.De aceea propune ca acest articol sa aiba urmatorul continut „ dezbaterea problemelor de face de regula in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi”

Dl. Secretar : modificarea ordinii de zi se face cu aprobarea Consiliului Local . In situatia in care acest articol se modifica si va fi in forma solicitata de dl. Casu , oricine va putea solicita modificarea acesteia . De aceea considera ca ar fi corect sa se mentioneze doar ca ordinea zi se modifica de regula cu aprobarea Consiliului Local.

La art.93(2) „consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatilor locale...” si mentioneaza ca acestea inca nu au fost primite de consilierii locali alesi. D-na lordachel : la art.148 (d) unde se precizeaza „ participarea la capitalul societatilor comerciale , daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei „ propune modificare sumei in ron , respectiv 10.000 lei

Domnia sa intreaba daca ,conform art.153 (1) declaratia de interese personale trebuie reactualizata pana la data de 01.02.in situatia in care nu au intervenit modificari

Dl. Secretar : precizeaza ca acestea se actualizeaza doar daca au survenit modificari

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Casu , respectiv modificarea art.60 (4) „ordinea de zi va fi stabilita de regula dupa urmatoarea structura „

VOT : Da-18 voturi

Nu-1 vot

Abt-3 voturi

Amendamentul a trecut.

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Casu, respectiv modificarea art.63(1) „ dezbaterea problemelor se face de regula cu aprobarea Consiliului local in ordinea in care acestea sunt aprobate „

VOT : Da-15 voturi

Nu-2 voturi

Abt-5 voturi

Amendamentul a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate mai sus.

VOT : Da-21 voturi Nu-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2010 a disponibilitatilor fondului de rulment constituit la finele anului 2009-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : intreaba daca suma care reprezinta fondul de rulment va fi cheltuita pe demararea unor proiecte de interes medical?

Dl. Primar : o parte din suma totala reprezinta incasari din vanzarea cabinetelor medicale , respectiv 1.635.114,07 lei si care va utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniu sanitar , 6.000.000 lei la Spitalul Judetean,pentru sectia de oncologie , 3.000.000 lei la Statia de salvare , iar diferenta are ca destinatie cabinete medicale scolare . Diferenta din suma care se constituie fondul de rulment 439.137,60 lei va fi folosita pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4.Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : la elaborarea acestui proiect de hotarare domnia sa precizeza ca a tinut cont de propunerea d-lui Iordache formulata in sedinta anterioara prin care solicita majorarea numarului de abonamente acordate elevilor si studentilor .

Se estimeaza ca aproximativ 10.000.-12.000 de elevi si studenti vor beneficia de aceste abonamente subventionate , ceea ce presupune din partea municipalitati un efort financiar de aproximativ 1.300.000 lei

Totodata domnia sa specifica faptul ca aceste abonamente nu se pot acorda retroactiv , respectiv pentru lunile ianuarie si februarie si nici mai devreme de 15 martie intrucat din discutiile purtate cu dl.

Romaniuc nu este timp pentru intocmirea listelor cu beneficiarii acestor abonamente si tiparirea acestora.

Dl. Iordache : sesizeaza faptul ca lunile ianuarie si februarie nu sunt prinse in intervalele pentru care se acorda abonamente subventionate. De aceea propune următorul amendament „ se aproba abonamentul social nominal pentru toti elevii si studentii , valabil pentru toate liniile la valoarea de 30 lei/luna din care 15 lei se achita de solicitant , iar 15 lei se suporta de la bugetul local „

Se supune la vot amendamentul formulat mai sus de dl. Iordache

VOT : Da-11 voturi

Nu-5 voturi

Abt-6 voturi

Amendamentul nu a trecut.

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentat de inițiatori .

VOT : Da-19 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5.Proiect de hotarare privind cumpararea terenului in suprafata de 500 mp teren proprietatea fam. Barariu Cristian si Elena Loredana prin acordarea de despagubiri banesti in suma de 66.402 lei-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl.Primar : terenul proprietatea fam. Barariu este strabatut de o cruce de drumuri si din aceasta cauza nu poate fi utlizat pentru constructii , motiv pentru care suprafata de teren a fost evaluata pentru ca proprietarul sa fie despagubit

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : intreaba daca a existat o negociere cu proprietarii terenului ?

Dl. Primar : precizeaza ca au existat negocieri cu acestia oferinduli-se un teren la schimb dar solicitantii au refuzat oferta propusa

Dl. Casu : considera ca pretul /mp este destul de mare pentru acea zona

D-na Lazarovici : precizeaza ca justificarea pretului pentru suprafata de teren mentionata se regaseste in raportul de evaluare anexat proiectului de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-17 voturi Abt-5 voturi

Hotararea a foost adoptata.

Punctul 6.Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar : este de apreciat faptul ca solicitantii fac eforturi in a plati debitul a carui valoarea este aproximativ egala cu penalitatile datorate

Dl. Ursu : sesizeaza o greseala in titlul proiectului de hotarare, respectiv 42 de familii in loc de 22 de familii

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu prestari servicii (transport marfa) construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava -solicitant Mariciuc Mihai-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc

Dl. Primar : mentioneaza ca la sfarsitul unei sedinte care a avut loc la Consiliul Judetean Suceava , domnia sa a fost asaltat de reprezentantii agentilor economici din municipiul Suceava care au solicitat sprijin prin acordarea scutirilor la plata impozitelor si taxelor. Precizează ca in conformitate cu prevederile Codului Fiscal acest lucru nu este posibil.

De aceea domnia sa propune ca primaria sa-i ajute atat cat poate , prin inlesnirea transformarii unor spatii existente ( ca in cazul de fata prezentat in proiectul de hotarare ) in puncte de lucru .

Dl. Casu : este de acord cu cele mentionate de dl. Primar dar doreste ca toate aceste lucruri sa fie legale si transparente si aici aminteste de construirea unui garaj pe o suprafata de 60 mp .

Vis-a vis de proiectul de hotarare in discutie dl. Casu , aminteste răspunsul primit de solicitant „ la cererea dumneavoastra eliberata sub numarul de mai sus va eliberam avizul de oprtunitate pentru schimbarea destinatiei garajului situat in strada Privighetorii fara numar in spatiu comercial” Dl. Primar : precizeaza ca acest spatiu a avut intotdeauna destinatia de garaj , dar probabil a functionat ca si spatiu comercial

Dl. Casu : serviciile de specialitate din cadrul primariei trebuiau sa se deplaseze la fata locului pentru a constata care este destinatia spatiului amintit

D-na Prelipceanu : la data emiterii autorizatiei de construire acest proiect nu a fost supus dezbaterii Consiliului Local

Dl. lordache : ii propune d-lui primar sa retraga de pe ordinea de zi acest proiect de hotarare in vederea clarificarii tuturor neclaritatilor

Dl. Primar: precizeaza ca este vorba doar despre „intrarea in legaliatate a unui unui lucru inceput in 2004 si care nu este gata nici astazi „si anunta retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi a sedintei

Punctul 8.Proiect de hotarare privind aprobarea condițiilor si a prețului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.1 din cadrul art.1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , modificata prin HCL nr. 379/2005 si HCL nr. 329/2009-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : este vorba despre zonarea strazile ce au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Suceava in anul 2009 si care au fost incadrate in zona „D”datorita faptului ca nu beneficiaza de apa si canalizare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre E-On Moldova Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 1mp situat in Suceava , str. Biruintei f.n.-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11.Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12.Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui cabinet medical de medicina dentara-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a doua parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate in municipiul Suceava in vederea construirii a doua garaje-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : cele doua garaje completeaza bara de garaje existente si nu au un caracter provizoriu de aceea acestea trebuie sa fie realizate in baza autorizatiei de construire

D-na Cocris : este de parere ca planurile de amplasament anexate proiectului de hotarare nu sunt foarte elocvente si totodata reclama incalcarea spatiului verde pentru cele doua garaje

D-na Prelipceanu : precizeaza ca planurile de amplasament sunt intocmite de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Dl. Primar : precizează ca nu este vorba despre un spatiu verde ce urmeaza a fi distrus ci de un spatiu insalubru

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-17 voturi

Nu-1 vot

Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Iordache : este de parare ca strada Zorilor este foarte aglomerata , considerand ca in acea zona sunt suficiente spatii comerciale si nu considera oportun ca cel putin in acest moment sa se aprobe aceste concesionari , specificand totodata ca in acea zona nu exista niciun spatiu de joaca pentru copii Dl. Primar : precizeaza ca este vorba despre extinderea unor spatii existente in raport cu cerintele Uniunii Europene si nu de spatii comerciale nou infiintate

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Petru Rares-zona Piata Agroalimentara, in vederea amenajarii unui chiosc de desfacere a produselor de patiserie-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favotrabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Unirii bl.40 , in vederea amenajarii unui spatiu cu destinatia show room-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Nu-1 vot

Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 19.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare an trebui aprobata lista de prioritati , chiar daca in acest an nu vor mai fi repartizate locuinte ANL . Va incepe constructia altor 80 de locuinte care probabil vor fi finalizate in anul 2011.Aceasta lista va suporta modificari la momentul repartizarii locuintelor ca urmare a modificarilor survenite in dosarele solicitantilor ( absolvirea unei facultati, nasterea unui copil, etc.)

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. lordache : considera ca lista de prioritati trebuia intocmita in ordinea alfabetica a solicitantilor si ar fi trebuit trecut si punctajul aferent datei prezentarii proiectului Dl.Primar : precizeaza ca prevederile legale nu impun aceste lucruri

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT : Da-18 voturi

Nu-2 voturi

Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA.

Punctul 1.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Suceava operatorului S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl .Primar : intrucat Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava a solicitat in ultimul moment necesitatea adoptarii acestei hotariri intr-o anumita forma impusa de Uniunea Europeana , domnia sa da citire acestei hotarari in forma ceruta :

“Art.1. Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al municipiului Suceava , judetul Suceava , prin atribuire directa, catre S.C. A.C.E.T.S.A Suceava , cu sediul in municipiul Suceava , str. Mihai Eminescu nr.5, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului Suceava de pe langa Tribunalul Suceava , cu nr. J/33/455/1998, CIFRO713519.

Art.2. Aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ( “Contractul de Delegare” ) , in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare , ce se va incheia intre municipiul Suceava , judetul Suceava , pe de o parte si S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava , pe de alta parte.

Art.3. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava ( A.J.A.C. Suceava ) “ cu sediul in municipiul Suceava , str. Stefan cel Mare nr.36, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor la grefa Judecatoriei Suceava cu nr. 26/2002/A/I, din 09 februarie 2010, al carei membru este municipiul Suceava , judetul Suceava , sa semneze Contractul de delegare, prin reprezentantul sau legal , in numele si pe seama municipiului Suceava , judetul Suceava .

Art.4. Primarul municipiului Suceava, județul Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma citita de dl.primar

VOT : Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.289/2008 cuprinzand norme privind buna convietuire , ordinea si linistea publica, transportul public de calatori, gospodarirea orasului si protectia mediului in municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : proiectul de hotarare care a fost retras de pe ordinea de zi a altei sedintei a Consiliului Local a fost modificat in forma ceruta si este supus spre dezbatere in acesta sedinta urmand ca in cazul in care va fi adoptata hotararea acesta sa fie pusa in aplicare incepand cu luna martie

Dl. Iordache : considera ca art. 4 al prezentului proiect de hotarare nu poate fi pus in aplicare , pentru ca acest lucru ar insemna ca fiecare cetatean ar trebui sa detina un sonometru

Dl. Seredenciuc : Garda de Mediu si Directia Sanitar Veterinara detin aceste aparate de masurare a decibelilor

D-na Cocris : reclamatiile la Garda de Mediu si la Directia Sanitar Veterninara sunt in legatura si cu salvarile si masinile politiei care deranjeaza populatia in aceeasi masura , tocmai de aceea considera ca acest proiect de hotarare este inaplicabil . Totodata solicita ca angajatii primariei care vor pune in aplicare prevederile acestei hotarari sa aiba un comportament civilizat si o tinuta corecta fata de cetatenii municipiului .

Dl. Iordache : la art. 14 punctul 17se mentioneaza „ nerespectarea tablitelor si afisajelor cu interdictii stabilite de autoritatea locala pentru anumite activitati ( fumatul, aprinderea focului, consumul de alcool, fotografiatul, trecerea oprita , etc.) . In acest context domnia sa intreaba unde exista tablite de avertizare in care sa se specifice interzicerea consumului de alcool?

Dl. Seredenciuc : mentioneaza ca aceste tablite de avertizare se gasesc in scoli , pe stadion, in parcul de la Mac Donald s

D-na Iordachel : in ceea ce priveste amenzile propune ca acestea sa fie in suma fixa si doar una singura

Dl. Seredenciuc : precizeaza ca toate amenzile sunt stabilite intre niste baremuri si sunt in functie de gravitatea faptei

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-20 voturi

Nu-1 vot

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

DIVERSE :

Dl. Casu : in cartierul George Enescu , pe Aleea Lalelelor , se continua lucrarile de canalizare , se lucreaza pe mai multe puncte de lucru si cetatenii au inteles aceasta problema , dar nu inteleg atitudinea constructorului care a distrus in mare masura spatiul verde , chiar si stalpii de iluminat public sunt dati jos , ceea ce ar putea duce la producerea unei nenorociri . Tocmai de aceea solicita urmărirea acestor lucrari si luarea unor masuri .

Precizeaza ca exista si ale hotarari ale Consiliului Local care reglementeaza buna convietuire a locuitorilor municipiului si totusi nimeni nu ia nicio masura , mentionand ca in continuare exista cetateni care isi usuca rufele in afara balcoanelor . O alta problema ridicata de domnia sa este cea a garajelor care in proportie de 50 % a celor situate in cartierul George Enescu si-au schimbat destinatia , existand situatii in care cei care au garaje cresc in acestea pasari sau chiar porci sau le-au preschimbat in ateliere si masinile acestora sunt parcate in fata blocurilor , aglomerand si mai mult aceste spatii. Dl. Primar : incepand din luna martie va fi instituit saptamanal comnadamentul cu privire la lucrarile demarate de programul ISPA si se vor lua masuri de respectare a proiectului . In ceea ce priveste situatia garajelor domnia sa precizeaza ca ele sunt inventariate in fiecare an , dar in ceea ce priveste detinatia acestora precizeaza ca sunt mai greu de verificat intrucat la controalele municipalitatii multe dintre acestea sunt inchise

Dl. Seredenciuc : precizeaza ca prin contract firmele care lucreaza la programul ISPA sunt obligate sa aduca terenul la starea initiala , inclusivi a stalpilor de electricitate

Dl. Primar : completeaza specificand ca decontarile pentru lucrarile efectuate nu se fac fara avizul asociatiilor de proprietari , chiar daca este o semnatura consultativa .

Mentioneaza ca starea drumurilor se datoreaza conditiilor meteorologice din acest an , situatia fiind generalizata la nivelul intregii tari , dar se lucreaza ca acestea sa fie aduse la o stare functionala pana la sarbatorilor de Paste , urmand ca reparatiile de profunzime sa fie realizate dupa sarbatorile pascale. Dl. Mocanu : referitor la interventia d-lui Casu cu privire la art.27 a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local domnia sa precizeaza ca nu este o conditie obligatorie de a se constitui intr-un grup si nici nu vor trece alaturi de grupul opozitiei.

Dl. Dragoi : solicita ca echipaje ale Politiei Comunitare sa supravegheze parcarile S.C. T.P.L. S.A. pentru a-i descuraja pe cei care parcheaza ilegal in aceste locuri

Dl. Vornicu : sesizeaza ca si in cartierul Zamca este aceeasi situatie ca cea semnalata de dl. Casu pe Aleea Lalelelor

Dl. Seredenciuc : mentioneaza ca intr-o saptamana lucrarile din acea zona vor fi finalizate

Reprezentantul Societatii Culturale „ Stefan cel Mare „ propune realizarea unei inițiative de acum 20 de ani , respectiv infratirea municipiului Suceava cu orasul Chisinau

Dl. Primar : precizeaza ca a purtat discutii cu primarul orasului Chisinau ,dl. Chirtoaca in vederea realizarii unor proiecte comune pe programul operational regional pe fonduri transfrontaliere Dl. lordache : considera ca prioritatea numarul 1 a municipiului este curatenia orasului . Sesizeaza ca pe B-dul Victoriei sunt incepute lucrari din luna octombrie care si acum sunt in acelasi stadiu si solicita ca in aceste locuri unde se lucreaza sa se faca si curatenie . Totodata considera oportun ca numarul firmelor cei care se ocupa de pavelarea gropilor sa fie mai mare

Dl. Primar : se va mari numarul formatiilor de lucru pentru cei care lucreaza la pavelarea gropilor Dl. Seredenciuc : in ceea ce priveste lucrarea de pe strada Victoriei precizeaza ca acolo se va face un bazin de colectare a apei pluviale din tot cartierul Obcine , dar aceasta lucrare se face in anumite conditii meteorologice

Dl. lordache : pentru preluarea apelor pluviale trebuie facuta si canalizarea si mentioneaza ca pe strazile Fintana Mare si Bistritei nu exista canalizare

Dl. Seredenciuc, președintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare.

PREȘEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR MUNICIPIU

VIOREL SEREDENCIUC                              JR. CIUTAC IOAN

INTOCMIT

ROMEGA DELIA