Proces verbal din 17.09.2010

Proces verbal ședință din 17 septembrie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 17 septembrie 2010

Dl. Tcaciuc - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 2430/14.09.2010 pentru data de 17.09.2010, ora 12,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 consilieri locali, , d-na Săndulescu a întârziat iar dl. Barabaș, dl. Iordache și d-na Iordăchel lipsesc motivat.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, dl. Cerlincă - director Direcția tehnică și de investiții, dl. Iftimie Paul - șef Serviciu juridic, dl. Hanceriuc - șef Serviciu Asociații de proprietari, d-na Văideanu - Director economic, d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica - consilier Compartimentul buget, din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco - Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Tcaciuc, președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

Se supune la vot ordinea de zi

 • 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și SC Termica SA Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării și operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava și concesionarea în vederea retehnologizării și operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” a amplasamentului pentru obiectivele: Stație de Pompare ape uzate Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; Stație de pompare apă potabilă Nr.1; Stație de Pompare ape uzate Tăbăcăriei; Stația de epurare ape uzate - unitatea de dezinfecție existentă -inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.257 din 28 septembrie 2009 referitor la proiectul cu nr.49.897 depus în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, pentru clarificări la proiectul „Program de îmbunătățire a calității mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE - Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a Il-a cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010 - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

VOT : Da - 19 voturi

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Prin acest proiect de hotărâre vom face niște rectificări. Se face o regularizare între trimestrul III și IV care vine cu un plus de 558.000 RON, sume ce vor fi repartizate pe trimestrul IV pentru învățământul preșcolar, primar și secundar.

De asemenea sunt 2 școli care vin cu propuneri, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” solicită majorarea cu 50.000 lei pentru reparații la centrala termică deoarece au apărut probleme la aceasta în timpul anului. Colegiul Național „Ștefan cel Mare” solicită 30.000 lei pentru capitolul bunuri și servicii. Aceste sume se vor lua de la fondul de rezervă.

Am un amendament datorită faptului că în urma ședinței Consiliului Județean s-a găsit în minus bugetul Consiliului:

Prin adresa nr. 12362/17.09.2010 primită de la Consiliul Județean Suceava s-a comunicat că, în urma OG nr.18/18.08.2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat, prin H.C.J. nr.130/17.09.2010 s-a aprobat rectificarea în minus a «Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » pentru Municipiul Suceava cu suma de 556.765 lei .

Propunem:

 • - la venituri, în cadrul capitolului 11.02 « Sume defalcate din TVA » respectiv a subcapitolului 11.02.06 «Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale » diminuarea trimestrului IV cu suma de 556.765 lei.

 • - la cheltuieli, în cadrul capitolului 81.02 «Combustibil și energie», respectiv a subcapitolului 81.02.50 «Alte cheltuieli privind combustibilii și energia», rectificarea în minus a articolului 71.01.01 «Construcții», prin diminuarea bugetului la lucrarea «Reabilitarea rețelelor de termoficare și puncte termice» pe trimestrul IV.

 • - În urma acestei rectificări în minus se va modifica și lista de investiții prin diminuarea în cadrul capitolului 81.02 « Combustibil și energie» respectiv a subcapitolului 81.02.50 B « Alte cheltuieli privind combustibilii și energia » - lucări noi, a valorii punctului 1 «Reabilitarea rețelelor de termoficare și puncte termice» cu 556.765 lei.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-18 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de o majorare formală, ca urmare a creșterii TVA-ului de la 19% la 24%, cerută de ANRSC București pentru a putea primi sumele compensatorii pentru combustibil în perioada 2010-2011 pe Ordonanța 36 din care vom primi prima tranșă de 25 miliarde de lei vechi până la sfârșitul lunii. Nu avem altă soluție și suntem obligați să respectăm legea și propun majorarea de la 178 lei/Gcal, inclusiv TVA la 185,48 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Având în vedere că urmează și alte proiecte cu SC TERMICA SA vă aduc la cunoștință că luni împreună cu dl. director general Plăcintă, voi fi din nou la minister pentru a analiza funcționarea în iarna 2010-2011, a clarifica ajutoarele bănești care se vor acorda populației în iarna 2010-2011, inclusiv problemele legate de aceste sume care ar trebui să vină pe Ordonanța 36.

Se anunță prezența d-nei Săndulescu.

Comisia sport-turism discuții în plen, celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donțu: Având în vedere că această criză economică a afectat deja cetățenii municipiului Suceava propun ca diferența pe care o cereți prin acest proiect de hotărâre să fie suportată de la bugetul local și să nu se majoreze prețul la energie termică în această iarnă. În această situație vă propun să retrageți acest proiect de hotărâre și eventualele diferențe necesare trecerii acestei ierni să fie suportate de la bugetul local.

Dl. Primar: această majorare nu o cerem noi ci ANRSC-ul care ne condiționează la primirea sumelor de la Ordonanța 36 din care ar trebui să mai încasăm până la sfârșitul anului 100 miliarde lei. Primăria face eforturi deosebite, a angajat un credit de 100 miliarde pentru Termica și este imposibil din punct de vedere financiar să mai suportăm aceste sume. Propun să aprobăm acest proiect și vom mai intra într-o ședință viitoare cu un proiect cu facilități pentru persoanele nevoiașe care nu pot suporta prețul la gigacalorie pe lângă ajutoarele pe care le vor primi de la Guvern așa cum am dat și pentru reabilitarea termică a blocurilor pe anumite tranșe de venit pentru persoanele care sunt în imposibilitate de plată. Deci acest proiect este unul imperativ din punctul de vedere a ANRSC-ului.

Dl. Donțu: Nu există text de lege care să vă oblige să majorați prețul energiei termice. Dacă dumneavoastră în trecut puneați prețul fără TVA acum se făcea o majorare de drept dar câtă vreme este inclusiv TVA prețul poate să rămână așa, iar diferența care apare din majorarea TVA-ului poate fi suportată de bugetul local. Nu există o obligativitate legală pentru a majora acest preț.

Dl. Primar: Prețul la populație întotdeauna a fost inclusiv TVA. Unitatea de reglementare a prețului nu este Primăria ci ANRSC-ul. Nu ne obligă nimeni însă prin adresa primită de la ANRSC se condiționează acest lucru. Din punctul meu de vedere nici nu trebuia să dăm această hotărâre pentru că TVA-ul funcționează oricum de la 19% la 24% și să sperăm că vom rămâne doar cu acest 5% ca majorarea prețului a energiei termice, însă acest lucru depinde de cum decurge întâlnirea de luni de la București. Trebuie să facem eforturi pentru a putea trece cu bine peste această iarnă.

Dl. Donțu: Prețul TVA-ului putea fi evidențiat într-o hotărâre de Consiliul Local, una era să existe o reglementare legală caz în care dumneavoastră să nu aveți ce face și alta este situația de față fiind vorba de o majorare prin acest proiect de hotărâre de Consiliul Local pe care o putem evita.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi

Nu-3 voturi Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și SC Termica SA Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum am anunțat vom merge luni la București. S-a inițiat un grup la nivelul administrației și internelor în care s-au stabilit două aspecte și anume funcționarea în iarna 2010-2011 și perspectiva sistemului de termoficare în localitățile mari, cum este Suceava, cu peste 10.000 de abonați. Se știe că iarna aceasta vom funcționa pe vechea centrală pentru a putea beneficia de schema de bonusare pentru energia electrică și pentru un preț mai mic la energia termică. În ceea ce privește strategia de perspectivă în unitățile mari precum Suceava soluția este una singură, aceea de a face un parteneriat privat pentru a se construi o nouă centrală dimensionată la necesarul de consum al energiei termice pe plan local. Noi am fost cu un pas înaintea Guvernului dar de un an de zile staționăm din cauze subiective sau obiective precum și din cauza faptului că la un moment dat Guvernul a afirmat că vor lua înapoi centralele termice însă din punctul meu de vedere este o utopie acest lucru deoarece Uniunea Europeană a cerut descentralizarea acestora la autoritățile. Am pierdut niște pași importanți pentru că până la acest moment trebuia să avem clarificat proiectul unei noi centrale de termoficare dimensionată la consumul real de energie termică din momentul de astăzi. Sunt localități care au demarat deja aceste proiecte de parteneriat privat pentru a face societăți limitate la nivelul de consum termic din localitățile respective. Din punctul meu de vedere este necesar să avem o strategie pentru anii următori cu această nouă centrală. Lucrurile sunt în ordine, sunt transparente, s-a făcut consultanță, s-a făcut un caiet de sarcini foarte obiectiv care nu are nici o destinație, nici o predilecție. Este posibil să nu vină nimeni așa cum s-a întâmplat anterior când nu s-a prezentat nimeni la licitație.

La punctul următor încercăm să salvăm societatea mare cu o concesionare, cu niște investiții obligatorii în 2 ani de zile. Vom avea luni la București discuții cu reprezentanții Hidroelectrica având în vedere că aceștia și-au manifestat dorința de a avea o viitoare colaborare la Suceava.

Deocamdată este bine să aprobăm acest proiect de hotărâre pentru a da o speranță sucevenilor că vom avea o societate de termoficare eficientă. Responsabilitatea pentru acest proiect îmi revine mie ca inițiator în proporție de 99% dar sunt ferm convins că vom avea o societate corectă, performantă și eficientă de termoficare la nivelul municipiului Suceava fie pe gaz metan fie pe biomasă. Singurul criteriu de departajare este unul singur și anume prețul la gigacalorie. Rămâne la datoria noastră să terminăm reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Suceava și a punctelor termice care sunt de interes public. Eu cred că vom reuși să facem o societate nouă, indiferent de sursa de combustibil, principalul criteriu fiind prețul care trebuie demonstrat. Aceste hotărâre de Consiliul Local sunt de principiu iar în măsura în care vom avea acea firmă vom intra din nou în Consiliul Local cu aportul părților exact.

La acest punct avem asocierea între Primăria municipiului Suceava și SC Termica SA. Având în vedere că Primăria este titularul terenurilor, Termica deține utilitățile investitorul trebuie să vină cu investiția ca atare. Din acest motiv în urma discuțiilor cu firma de consultanță pe care a angajat-o Termica a găsit această soluție de asociere până la clarificarea patrimonială dintre Termica și Consiliul Local în așa fel încât să avem o garanție în fața celui care vine și investește. Acest contract va intra din nou în Consiliul Local după licitație.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donțu: Acest proiect de hotărâre se întemeiază în drept pe art. 35 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale. „Autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități implicate”.

Față de această situație, atâta timp cât la art.35 avem o normă imperativă noi nu putem să venim prin hotărâre de Consiliul Local cu o normă derogatorie însemnând art.2 alin. 2 „contribuția părților în această asociere va fi evidențiată într-un contract care va fi supus aprobării Consiliului Local într-o ședință viitoare”. Deci nu ne lasă legea să facem acest lucru câtă vreme prevede în mod expres că trebuie să existe contribuția fiecărei părți la data aprobării asocierii. Noi nu putem trece peste această normă imperativă. Din acest motiv propun amânarea acestui proiect de pe ordinea de zi.

Dl. Primar: Așa cum am spus principalul criteriu de departajare se referă la preț, astăzi nu știm potențialul investitor dacă va face centrala pe gaz metan, pe biomasă sau pe altă sursă de combustibil. În aceste condiții poate să aibă nevoie de o anumită suprafață de teren, de gaz metan, de apă, de o anumită cantitate de energie electrică. Din acest motiv am zis că este un acord de principiu pentru ca în momentul în care investitorul se prezintă la licitație și ne spune prețul gigacaloriei pentru care ne va spune de ce utilități are nevoie de la noi. Firma de consultanță care are o responsabilitate mare a fost de acord, la fel și Serviciuljuridic de la SC Termica SA și dl. Secretar al Consiliului Local. Eu vă respect punctul de vedere dar tind să cred că este legal. Ar fi fost o problemă dacă nu exista art.2 în care este prevăzut că vom reveni cu acest contract într-o ședință viitoare.

Dl. Donțu: În acest caz este foarte simplu, nu știm ce să punem în acest contract, nu îl aprobăm astăzi. Legea este imperativă și nu este lăsată la latitudinea părților.

Dl. Primar: Eu vă apreciez punctul de vedere juridic dar din moment ce nu cunoaștem aceste criterii trebuie să mai intrăm încă o dată cu acest contract în Consiliul Local.

Dl. Donțu: Au mai fost păreri ale firmelor de consultanță care spuneau să micșorați capitalul social iar diferența să o compensați, deci pot să mă îndoiesc de modul în care firma de consultanță răspunde până la capăt, până la urmă dumneavoastră răspundeți nu firma de consultanță.

Dl. Primar: Eu răspund însă mi-am luat măsuri de protecție și este în ordine.

Dl. Tătăranu: Vizavi de punctul de vedere al dl. consilier Donțu trebuie să informez că la anul actualul CET nu va mai funcționa și este nevoie imperioasă pentru populația Sucevei să se construiască această nouă centrală. Dacă privim dintr-un punct obstrucționist aveți dreptate dar dacă vreți ca Suceava să aibă căldură și să terminăm cu piedicile care sunt la ora actuală pentru că trebuie demarată procedura de licitație, trebuie găsit investitorul, trebuie construită acea centrală dar dacă noi ne certăm în Consiliul Local și dăm soluții de lege nu o să rezolvăm nimic. Inițiatorul a spus că trebuie să avem și un pic de curaj pentru situația în care ne aflăm la ora actuală pentru că la anul rămânem fără căldură.

Dl. Donțu: „Dumneavoastră și data trecută ați avut o atitudine de parcă ați fi inventat apa caldă. Și Consiliul Local trecut a administrat problema termoficării într-un mod responsabil. Vreau să nu vă comportați ca și cum ați inventat apa caldă, să fiți convins că și alții au mai trecut prin aceste probleme și să acceptați că unii cunosc mai bine problema termoficării decât dumneavoastră și să ne respectăm, să nu abordați colegi în Consiliul Local ci problematici”.

dl. Mocanu: Aș vrea să vă spun că suntem în situația în care nu ne permitem interpretări. Suntem într-o situație de criză generală și din punct de vedere juridic pentru a fi eliberați de orice interpretare că am avea probleme de responsabilitate juridică aș vrea să corelez art.2 din hotărâre care se referă la contractul de asociere privind contribuția părților alin.2 cu art.5 din contract care spune că contribuția părților va fi stabilită prin act adițional sau convenție la prezentul contract de asociere în funcție de planurile de afacere ale ofertanților câștigători și de bunurile cerute efectiv de aceștia. Deci sper să avem 4-5 ofertanți pentru a putea delibera cine va fi câștigătorul în funcție de criteriile stabilite. Este evident că trebuie să ieșim din blocajul pe care îl avem la ora actuală. Am încercat diferite soluții, am oferit teren, am scos la licitație în anii anteriori însă nu am găsit investitori și atunci această hotărâre de Consiliul Local este cea care deschide oferta. Știm cu toții că există litigiu cu terenurile și pentru asta asocierea trebuie să ofere o garanție că acest litigiu este o problemă internă între Consiliul Local și Termica, și cred că ar trebui să dăm drumul la această hotărâre păstrându-ne capacitatea de a reveni și a alege dintre ofertanți cu cele 2 articole din hotărârea de Consiliul Local

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării și operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava și concesionarea în vederea retehnologizării și operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Pentru întrebări suplimentare și clarificări legate de caietele de sarcini și de alte aspecte este prezent aici dl. Director Plăcintă de la SC Termica SA.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Donțu: Vrea să îmi explice dl. director Plăcintă care este problema comunitară pe care o rezolvă art.1 privind centrala de cogenerare de înaltă eficiență dimensionată pentru necesarul de energie termică și care este problema comunitară pe care o rezolvă art.2 privind retehnologizarea și operarea centralei electrice de termoficare pentru că una ar trebui să rezolve problema termoficării din oraș și una să dinamizeze o afacere privind vânzarea energiei electrică. În acest caz de ce noua centrală trebuie să fie în cogenerare deci să înțeleg că produce și energie electrică. Pe elementul termic aș vrea să explicați ce problemă a comunității noastre rezolvă art.1, adică ce o sa fie administrat pe varianta 1 și ce o sa fie pe varianta 2.

Dl. Director Plăcintă: Pentru art.1 problema comunitară care se va rezolva va fi obținerea celui mai mic preț posibil pe combustibilii actuali pentru energia termică la „gardul centralei”. În cascadă, adăugând și cheltuielile pentru transport și distribuție se va putea obține un preț suportabil pentru populație. La momentul actual schema tehnică care asigură cel mai bun randament și în consecință cel mai bun preț este schema cu cogenerare dar nu cogenerare industrială și de mare putere cum avem noi ci o cogenerare strict dimensionată pe regimurile de funcționare pe care le știți, minim de vară de 8 giga și un maxim de iarnă de 90 de giga la care se mai adaugă o putere necesară de vârf. Deci alegerea unei scheme de cogenerare de mică putere asigură din punct de vedere tehnic cel mai mic preț. Se poate accepta în final dacă nu vom avea investitori pentru o centrală de cogenerare și o simplă centrală termică dar din punct de vedere tehnic cogenerarea va aduce cel mai mic preț. Din punct de vedere a combustibilului cel mai mic preț va fi adus de un mixt biomasă-gaz. Cu cât va fi mai multă biomasă cu atât prețul la „gardul centralei” va fi mai mic, cu cât este mai puțină prețul crește și se va apropia de prețul energiei termice făcute pe gaz. Mă aștept ca în urma acestei acțiuni să obținem un preț la „gardul centralei” între 90-100 RON până la maxim 140 RON. Acesta este prețul, cu mici diferențe, la care ne așteptăm de la investitor. Dacă vom continua și investițiile la sistemul de transport și distribuție, pierderile au scăzut cu aproximativ 30% în ultimii ani, ne putem aștepta la un preț de aproximativ 190-200 RON, deci un preț suportabil de populație și care să nu mai ceară subvenție, iar dacă se vor da subvenții se va ajunge la un preț și mai mic față de prețul care este acum de 360 RON.

În legătură cu acțiunea nr.2 dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația de la Termica. Părerea mea este că existența în continuarea a unei mari centrale ar asigura utilitățile pentru noi industrii, zona se potrivește pentru o nouă zonă industrială a Sucevei fiind o oportunitate foarte bună. Aspectul comunitar pentru acțiunea nr.2 este acela că se păstrează și se dezvoltă actualele locuri de muncă și dacă găsim un investitor comunitatea va fi salvată de niște cheltuieli pentru că vreau să spun că închiderea termocentralei nu numai că nu va mai aduce bani dar va aduce cheltuieli de zeci de miliarde pentru conservare începând de la zgură și până la stațiile de păcură. Deci eu cred că găsirea unui investitor la actuala termocentrală care să îi găsească un viitor către energie electrică și care poate să mai aducă și un consumator industrial lângă el pentru a include în schemă și o termoficare industrială este o șansă pe care trebuie să o jucăm. Orice efort de concesiune, de a atrage industrii, de a dezvolta o asemenea centrală care ar influența economic și județul, este binevenit.

Dl. Donțu: Înțeleg că art.1 din acest proiect de hotărâre este construit pentru ceea ce înseamnă viitorul termoficării în oraș și art.2 pentru ceea ce înseamnă viitorul furnizării de energie electrică pentru cine va dori. Eu cred că se va merge foarte mult pe art. 1 și încet-încet vom constata că nu sunt oameni interesați pentru ceea ce înseamnă furnizarea energiei electrice. Știm cu toții că livrarea energiei electrice în viitor cu o centrală nouă din punct de vedere tehnologic înseamnă aproximativ 100 de locuri de muncă și în acest caz ne preocupăm și ne punem speranța că din art.2 și afacerea de energie electrică va prelua din locurile de muncă care astăzi sunt la Termica. Eu am temerea că nu vom reuși să realizăm obiectivul nr.2 și vom rămâne doar cu obiectivul nr.1 caz în care problematica locurilor de muncă la Termica va fi într-o zonă mai mult decât nepotrivită.

Dl. Director Plăcintă: Din discuțiile care le-am avut atât în AGA cât și cu conducerea Primăriei am găsit toată bunăvoința pentru a depune toate eforturile pentru a da șanse problemei nr.2. Deci nu am găsit până acum nici un impediment. Vom vedea ce vom face în viitor pentru că sunt și implicații fiscale care trebuie rezolvate. Dacă vom atrage un investitor vom vrea și ca acel investitor să vină și cu o societate industrială puternică care să consume energie.

Dl. Primar: Faptul că avem întâlnire la Hidroelectrica luni denotă faptul că ne interesează la fel de mult și aspectul 2 ca și aspectul 1. Din păcate trebuie să fim realiști că pentru a doua variantă investițiile sunt destul de mari, pe de o parte fiind investiții de retehnologizare pe de altă parte fiind investiții de mediu. Noi așteptăm să vedem ce vor și cei de la Hidroelectrica, am avut o discuție de principiu prin care și-au arătat interesul față de un astfel de parteneriat. Să sperăm că vom reuși să valorificăm acest patrimoniu deosebit pe care îl deține Termica Suceava.

Dl. Donțu: Ce încercați să vindeți la hidroelectrica este peste cota anuală aprobată de autoritatea de reglementare, de Ministerul Economiei, pentru că avem o cotă planificată pentru anul viitor care este la o treime din cea de anul acesta.

Dl. Primar: În măsura în care vine Hidroelectrica și face modificări prin care scade prețul la energia electrică putem merge pe piața liberă care poate fi peste cota reglementată.

Dl. Donțu: am o propunere pentru a rezolva temerea legată de obiectivul 2 să mandateze Consiliul Local o persoană, eventual să mă mandateze pe mine, să pregătească pentru ședința viitoare un proiect de hotărâre privind realizarea unui parc industrial pe terenul rămas acolo. Deci să se ocupe Primăria de această problemă.

Dl. Primar: Este prematur să facem acest lucru: Să trecem de această etapă să vedem dacă avem investitori în acest sens și evident până la sfârșitul anului putem discuta și de dezvoltarea unui parc industrial.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” a amplasamentului pentru obiectivele: Stație de Pompare ape uzate Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; Stație de pompare apă potabilă Nr.1; Stație de Pompare ape uzate Tăbăcăriei; Stația de epurare ape uzate - unitatea de dezinfecție existentă - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Urmează etapa a Il-a a extinderii proiectului apă și apă uzată în județul Suceava și evident în municipiul Suceava unde noi avem o sumă de 35 de milioane de euro. Pentru asta așa este prevăzut prin noile proiecte post-aderare să punem la dispoziția proiectului aceste stații de pompe

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.257 din 28 septembrie 2009 referitor la proiectul cu nr.49.897 depus în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, pentru clarificări la proiectul „Program de îmbunătățire a calității mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Noi am depus un proiect pentru modernizarea parcului Areni din municipiul Suceava și a unor zone din cartierul Obcini. Suntem foarte aproape de a obține aprobarea acestui proiect de modernizare și deși noi am pus în cererea de finanțare că Consiliul Local va suporta 10% din investiția care costă 16 miliarde de lei vechi ni se cere să precizăm și printr-o hotărâre de Consiliul Local acest lucru.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE - Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a Il-a cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.

Dl. Primar: Noi suntem parteneri în proiectul EVUE - mijloace de transport electrice din zonele urbane din Europa. Se cere o cofinanțare pentru faza II cu o sumă modică de 2726 de euro din partea Primăriei municipiului Suceava. Așa cum se știe noi avem un parc de autobuze moderne care deja au făcut numărul de kilometri, ele având un timp de amortizare de 8 ani, unele din ele au ajuns la 5-6 ani deja și trebuie să gândim în perspectivă. Nu este exclus ca următorul parc de mașini pentru municipiul Suceava să fie un parc electric, motiv pentru care am trecut în conservare instalațiile de la troleibuze și de aceea este bine să fim parteneri în acest proiect.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-20 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010 - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.

Dl. Primar: Este reintrodus pe ordinea de zi acest proiect care face referire la Ordinul 343/2010. Am retras proiectul de pe ordinea de zi ca urmare a solicitării unor consilieri. Între timp am avut o discuție cu asociațiile de proprietari la care a participat și dl. consilier Cașu. Proiectul de hotărâre s-a modificat având câteva articole în plus și am vrut să punctăm foarte clar deoarece la solicitarea asociațiilor de proprietari care au dorit să facă un ghid însă acela nu ar fi avut autoritate și ca atare am întărit prin această hotărâre de Consiliul Local toate spețele posibile privind pe cei care au repartitoare, cei care nu au repartitoare și cei care au centrale pe gaz metan. Cred că a fost un proiect de hotărâre foarte dezbătut și mulți nu au înțeles art.1 însă acesta vine în întâmpinarea asociațiilor de proprietari. Art.1 rămâne ca excepție deoarece noi am transmis obligația ca firmele de repartitoare și societatea de termoficare împreună cu asociațiile de proprietari să facă inventarierea pentru a vedea exact situația spațiilor comerciale. Există norma tehnică la Ordinul 343/2010 care se aplică și care este destul de amplă cuprinzând diferite aspecte. După cum știți foarte mulți oameni reclamă modul de repartizare a cheltuielilor de termoficare și acest ordin vine în sprijinul acestora pentru a putea fi dovedit prin calcule modul de repartizare. În măsura în care mai aveți neclarificări îl rog pe dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, care coordonează asociațiile de proprietari și a avut o contribuție mare la realizarea acestui proiect, să vă răspundă.

Comisia sport turism - discuții în plen, toate celelalte comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi: Dacă îmi permiteți înainte de a vota aș dori să fac două corecturi datorate unor greșeli de redactare. La art.1 „în funcție” nu „în funcției” și la art.5 „nerespectarea prevederilor art.3” nu „art.2”.

Trebuie spus că la acest proiect au lucrat o parte din consilieri, președinții asociațiilor de proprietari și cei de la Termica. Acest ordin nu face decât să reglementeze modul de repartizare a agentului termic, să oblige firmele de repartitoare din municipiul Suceava să facă determinarea suprafeței echivalente termic în așa fel încât să nu fim nevoiți să aplicăm Ordinul 343/2010 cu acel procent de 30%, respectiv 50%. Prin urmare sunt 3 moduri de repartizare și aș dori să le explic foarte pe scurt. Pentru cei care nu au repartitoare repartizarea se va face o dată prin determinarea suprafeței echivalente termic și în cazuri speciale în care nu se face această determinare două treimi de pe casa scării pot stabili procentele, deci la cei fără repartitoare nu se aplică Ordinul 343 ci se aplică Ordinul 483. Al doilea mod reglementează pentru cei cu repartitoare și foarte important pentru că sunt blocuri în care la parterul acestora funcționează societăți comerciale în maxim 30 de zile de la aprobarea acestui proiect de hotărâre de Consiliul Local, societățile comerciale care au altă sursă de încălzire dar le tranzitează țevi cu agent termic pentru a încălzi ceilalți locatari, sunt obligate să încheie un contract cu Termica în așa fel încât să plătească și societățile pentru acele țevi care le tranzitează spațiul. Eu sper să nu ajungem la acele măsuri coercitive mai ales că noi am avut un ordin 231 în care societățile de repartitoare erau obligate să facă determinarea echivalentului termic și în contractul încheiat între societățile de repartitoare și persoanele fizice din municipiul Suceava este inclus un tabel în care dumnealor trebuiau să facă deja acea determinare a suprafeței echivalentă termic astfel încât fiecare să plătească ceea ce consumă.

Dl. Cașu: Datorită faptului că s-a amintit participarea mea la această comisie care a dezbătut proiectul de hotărâre. După cum știți data trecută nu am ajuns la o înțelegere și dl. Primar a retras acel proiect însă imediat s-a constituit o comisie la nivelul primăriei cu specialiști din cadrul primăriei, din cadrul Termica, principalii administratori și președinți ai asociațiilor de proprietari din municipiul Suceava la care am fost și eu invitat. De această dată proiectul de hotărâre cuprinde toate problemele care reglementează acest lucru, o mare contribuție la acest proiect având administratorii și președinții asociațiilor de proprietari deoarece ei se întâlnesc concret cu aceste probleme și de repartizarea costurilor.

Dl. Donțu: Vrea să mulțumesc și eu dl Cașu pentru implicare și vreau sa precizez câteva lucruri. La ședința trecută am avut o luare de cuvânt pe ceea ce însemna acuratețea preluării dintr-un ordin către o hotărâre de Consiliul Local a unor lucruri. Astăzi această problemă s-a rezolvat și acest proiect arată și detaliază câteva din lucrurile prevăzute în ordin. O altă problemă pe care o am și cea mai importantă este însăși ordinul care mi se pare nedrept pentru populație și vă voi explica de ce. Practic termoficarea este plătită în cele din urmă la societatea de termoficare care are acționar unic. Firmele de repartitoare au obligația să determine suprafața echivalentă termic până la o anumită dată. Deci practic ordinul introduce un lucru între firmele de repartitoare și societatea de termoficare după care se va calcula normal costul. De aceea eu sunt nemulțumit și cred că este și nedrept și nelegal acest ordin pentru că dacă apare o problemă între societățile de repartitoare și societatea de termoficare la aceste determinări va trebui să plătească cetățeanul. Din acest motiv eu sunt nemulțumit fapt pentru care îmi rezerv dreptul de a vota împotrivă pentru a avea posibilitatea mai apoi de a ataca în instanță dacă nu se va respecta faptul ca nici o categorie de beneficiari să nu mai plătească sume în plus conform acestor reglementări. În momentul în care se vor plăti sume în plus voi ataca în instanță hotărârea și inclusiv ordinul. Așa cum a fost prezentat proiectul în ședința trecută acesta vine ca o taxă de solidaritate cu Termica acest lucru nefiind corect deoarece eu pun pe un plan superior solidaritatea cu cetățenii.

Dl. Primar: Solidaritatea era între cetățeni și nu cu termica.

Dl. Viceprimar Harșovschi: Aș dori să fiu foarte clar. Aceasta nu este o taxă de solidaritate deoarece contorul de branșament din casa scării măsoară un anumit număr de gigacalorii furnizate de către Termica, iar după acel branșament locatarii stabilesc în baza acestui ordin cum se împarte acea gigacalorie. Deci Termica nu încasează mai mult pe baza acestui ordin. Nu este un ordin perfect dar el reglementează și obligă firmele de repartitoare cu care sucevenii au contract să facă determinarea echivalentă termic iar cetățenii să plătească exact ceea ce consumă. În cazul în care nu se face determinarea se merge pe procentul de 30%-50% însă noi sperăm să nu se ajungă la aceste măsuri. Fac apel la populație prin intermediul mass-media să permită accesul firmelor de repartitoare în locuințe pentru ca aceștia să poată măsura acele țevi care le tranzitează spațiile pentru a nu fi nevoiți să aplicăm acest procent.

dl. Donțu: Firmele de repartitoare trebuie să stabilească suprafața echivalentă termic iar dacă nu o stabilesc plătește cetățeanul mai mult și mi se pare nedrept.

Dl. Barbă: Ceea ce face acest ordin este de a permite plata agentului termic care se distribuie pe casa scării într-un mod corect în funcție de beneficiul pe care îl are fiecare, în caz contrar fără a măsura acea suprafață echivalentă termic toți locatarii vor plăti în mod egal.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-19 voturi

Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Tcaciuc, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ TCACIUC NELU VASILE


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA