Hotărârea nr. 98/2010

HOTĂRÂRE privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

                      R O M Â N I A                                                                

                 JUDEŢUL SUCEAVA                                                            

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                       S U C E A V A

 

 

                                    

HOTĂRÂRE

 

privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent

 

 

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.17.654 din 21.05.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.17.655 din 21.05.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, a unei parcele de teren (solicitant SC Maier Impex SRL) în suprafaţă de 6 mp (p.c. 72.197/210) situată în Suceava str. Ana Ipătescu fn, în scopul extinderii chioşcului cu caracter provizoriu existent.

Art. 2. Parcela de teren menţionată mai sus se închiriază pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

 

         

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEA

    VIOREL SEREDENCIUC                                                  SECRETAR MUNICIPIU                      

                                                                                               jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 98 din 27 mai 2010