Hotărârea nr. 97/2010

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării accesului din exterior la librăria creştină

R O M Â N I A                                                                           

              JUDEŢUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea amenajării accesului din exterior la librăria creştină

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.17.546 din 20.05.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.17.547 din 20.05.2010, raportul comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Uriciuc Vasile) în suprafaţă de 8,20 mp (p.c. 35826) situată în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. B, pentru amenajarea accesului din exterior la librăria creştină.

Art. 2.  Parcela de teren menţionată mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                           jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 97 din 27 mai 2010