Hotărârea nr. 96/2010

HOTĂRÂRE privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 51 familii

                     ROMÂNIA

              JUDETUL SUCEAVA

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                     SUCEAVA

HOTĂRÂRE

 

privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari  privind consumul de energie termică de un număr de 51  familii

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava şi a Viceprimarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.17.092/17.05.2010, Raportul Serviciului Asociaţii de Proprietari şi al Direcţiei Asistenţă Socială,înregistrat sub nr.17.093/17.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

Având în vedere HCL nr. 61/2003 privind aprobarea Programului local de acţiune privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Văzând prevederile Legii nr. 116/2002 privind combaterea şi prevenirea marginalizării sociale, precum şi  Normele Metodologice de aplicare a acesteia;

Luând în considerare adresa Consiliului Concurenţei nr. 1350/12.01.2006 prin care se specifică că acestă măsură nu prezintă regimul juridic al ajutoarelor de stat către societăţi comerciale;

            În temeiul art. 36 ,alin 2,litera d, alin.6, litera a,punctul 2 art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă anularea penalităţilor aferente debitelor achitate la zi pentru un număr de  51 familii, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul de specialitate şi SC TERMICA SA Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 96 din 27 mai 2010