Hotărârea nr. 91/2010

HOTĂRÂRE,privind modificarea prevederilor Art. 5 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, referitoare la contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului,,din Acordul de parteneriat nr. 26396/ 28.08.2009 ,încheiat între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava ,pentru implementarea proiectului “Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”

                            ROMÂNIA

                  JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea prevederilor Art. 5 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, referitoare la contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului,
 din Acordul de parteneriat nr. 26396/ 28.08.2009
încheiat între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava
pentru implementarea proiectului “Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.17.443 din 19.05.2010, Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr. 17.444 din 19.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „c”, art. 45, alin. 2, lit. „f”, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. I. Se modifică prevederile Art. 5 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului referitoare la contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului, din Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/ 27.08.2009, încheiat între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava pentru implementarea proiectului “Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”, după cum urmează:

Art. 5 - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

-                      (1)

[…] Lider de proiect (Partener 1):

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de 2.377.541,25 lei reprezentând 75% din valoarea de 3.170.055,00 lei, ce reprezintă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din valoarea tuturor costurilor neeligibile (şi conexe) ale proiectului, în valoare de 487.374,32  lei reprezentând 75% din valoarea de 649.832,43 lei.

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din valoarea totala TVA aferent proiectului, în valoare de 985.722,44 lei reprezentând 75% din 1.314.296,58  lei valoarea totală TVA aferent  proiectului.

[…]

Partener 2

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în valoare de 792.513,75  lei reprezentând 25% din valoarea de 3.170.055,00 lei, ce reprezintă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din valoarea tuturor costurilor neeligibile (şi conexe) ale proiectului, în valoare de 162.458,11 lei reprezentând 25% din valoarea de 649.832,43  lei.

§ Asigură contribuţia proprie ce îi revine din valoarea totala TVA aferent proiect, în valoare de 328.574,14 lei reprezentând 25% din 1.314.296,58 lei valoarea totală TVA aferent  proiectului.

[…]

 

-          (2)

[…] Lider de proiect (Partener 1):

Valoarea 3.850.638,01 lei

 Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului: 46,36  %

 Partener 2:

 Valoarea contribuţiei  1.283.546,00   lei

 Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  15,45 %

[…]”

 

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat nr. 26396/ 28.08.2009 aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 184/ 27.08.2009 ramân neschimbate.

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                            jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 91 din 27 mai 2010