Hotărârea nr. 90/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

                             ROMÂNIA

                    JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                             SUCEAVA

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului

“Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene

şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Suceava,

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.17.447 din 19.05.2010, Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.17.448 din 19.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, art. 45, alin. 2, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Centru pentru suţinerea tradiţiilor bucovinene” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile eligibile, neeligibile (şi conexe) ale proiectului cu titlul „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”, după cum urmează:

-             Valoarea totală a proiectului, respectiv 8.304.239,01 lei din care:

-             Valoarea neeligibilă a proiectului ---------------------------------- 649.832,43 lei

-             Valoarea eligibilă a proiectului ------------------------------------- 6.340.110,00 lei

-             TVA ----------------------------------------------------------------------  1.314.296,58 lei

Art. 3

(1) Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Suceava în valoare de 2.377.541,25  lei reprezentând 75% din valoarea de 3.170.055,00 lei, ce reprezintă 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

(2) Se aprobă contribuţia Municipiului Suceava în valoare de 487.374,32 lei, reprezentând 75% din contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile (şi conexe) ale proiectului;

(3) Se aprobă contribuţia de 985.722,44 lei ce revine Municipiului Suceava, reprezentând 75% din valoarea totală TVA aferent  proiectului;

(4) Municipiul Suceava se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 4 Se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 185/ 27.08.2009.

Art. 5 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 90 din 27 mai 2010