Hotărârea nr. 89/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici,ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ,“Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene”

                            ROMÂNIA

                   JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                            SUCEAVA

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului

Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene

           

Consiliul Local al municipiului Suceava,

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.17.445 din 19.05.2010,Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.17.446 din 19.05.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzuţi în Anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

       

Art. 2 Se revocă prevederile Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 186/ 27.08.2009

 

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 89 din 27 mai 2010