Hotărârea nr. 87/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2009

                     ROMÂNIA

             JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                   SUCEAVA

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Suceava  şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2009

 

Consiliul Local al municipiului Suceava;

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava,  înregistrată  sub nr.17.659/21.05.2010  , Raportul Direcţiei buget, contabilitate şi fiscalitate înregistrat sub nr.17.660/21.05.2010 şi Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;                                          

             În baza dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

             În temeiul art. 36 alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului municipiului Suceava si situaţiile financiare pe anul 2009  , conform anexelor :     

-          1.1 si 1.2 –          Contul de execuţie a bugetului local;

-          2.1 si 2.2 –           Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii;

-          3.1 si 3.2 -            Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

-          4.1 si 4.2 -            Contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile;

-          5.             -            Contul de execuţie a împrumuturilor  externe;

-          6.1 si 6.2 -            Contul de execuţie a fondurilor evidenţiate în afara bugetului local.

-          7.1 la 7.4 – Situaţiile financiare anuale

 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate.

 

     

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

         VIOREL SEREDENCIUC                                              SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                     jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr. 87 din 27 mai 2010