Hotărârea nr. 86/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici,ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ,“Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

                              

 

 HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului

Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere

           

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 15428  din 29.04.2010 ,Raportul Serviciului de Integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.  15429  din  29.04.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară,

În conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanţele publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata ,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supravegheredepus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzuţi în Anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

       

Art. 2 Se revocă prevederile Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 190/ 27.08.2009

 

Art. 3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                  CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                       JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 86 Din 29 aprilie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA la HCL nr.             din             

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI

Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava,

prin achiziţionarea de echipamente specifice

şi amenajarea unui centru de supraveghere

 

TITULAR:          Municipiul Suceava

BENEFICIAR:   Municipiul Suceava

 

AMPLASAMENT:  Judeţul Suceava, Municipiul Suceava,

                                 Retea stradală din intravilan,

                                aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  (mii lei): 2.416,026 mii lei 

(în preţuri – luna, anul, 1Euro = 4,1762 lei, din 22 mai 2009)

      din care:

a.      Construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA: 395,480 mii lei 

 

1.      Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

      Anul  I: 100%

      Anul  II: -

 

2.      Durata de realizare  -  3 luni

 

3.      Capacitati (în unitati fizice si valorice)

Sistem de supraveghere instalat

Monitoare Lcd cu diagonala de 107 cm

Tastatura comanda camere mobila

Rack-uri de 47/19

Fibra optica

Cablu FTP cat 7e

Cablu TYIR 1x16 + 1x10

Mediaconvertoare FO

Switch 16 porturi cu management

Videoserver

Camere fixe 5 Mp

Camere mobile 360°

Lentile autoiris varifocale

1

12 buc

12 buc

4 buc

5 buc

40000ml

20000 ml

20000 ml

80 perechi

81  buc

36 buc

72 buc

36 buc

72 buc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz:

Nu este cazul.

 

Şef Serviciu

Dan Dura