Hotărârea nr. 85/2010

HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2010

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr. 15154/ 27.

.04.2010, raportul de specialitate al Compartimentului buget din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat la nr. 15155 / 27 .04. 2010 și raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 44/19.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes local;

în baza HCL nr.12/12.02.2010 privind aprobarea bugetului și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru anul 2010;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin.6, art.45, alin.2 lit. a, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiului Suceava a proiectelor depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile, înscrise în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin Direcția buget, contabilitate și fi scaii tatd^ Q^S;.,CONT

SEC

JR.EMNEAZA

CIPIU


Nr. 85 Din 29 aprilie 2010