Hotărârea nr. 84/2010

H O T Ă R Â R E,privind modificarea si actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru ,aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

   

 

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea si actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru

aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava

  

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava ;

            Având în vedere:

-                            Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr.14777 / 23.04.2010

-                            Raportul cu nr 14778 / 23.04.2010 al Serviciului  resurse umane

-                            Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

În    conformitate    cu    dispoziţiile   art.67 din Legea nr.188/1999, republicată,

privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, art.48 alin.(1) punctul 13, Anexa nr.I art.8 alin.(8) din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            În temeiul prevederilor art. 36  alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit.b), art.45 alin.(1) şi art.47 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare;                                                

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă mutarea unor posturi vacante între două compartimente ale Direcţiei buget, contabilitate, după cum urmează:

- un post - funcţie publică de consilier, clasa I, principal de la Serviciul financiar-contabilitate  la Compartimentul buget;

- un post – funcţie publică de consilier, clasa I, superior de la Compartimentul buget la  Serviciul financiar-contabilitate .

Art.2.(1) Se aprobă, în formă actualizată, potrivit art.1 :

·         Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - Anexa nr.1.

         (2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                            CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                               SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                               JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 84 Din 29 aprilie 2010