Hotărârea nr. 83/2010

H O T Ă R Â R E,privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

                                                          

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii

 

            Consiliul Local al municipiului Suceava;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Primarul  municipiului Suceava înregistrată sub nr.  14804 /26.04.2010.

- Raportul cu nr.14805 /26.04.2010, al Directiei Generale a Domeniului Public si Serviciului Contencios Administrativ, Juridic.

- Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară;

Ţinând seama de necesitatea de a stabili domeniile serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii să presteze activităţi în folosul comunităţii în baza mandatelor de executare emise de instanţele judecătoreşti;

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 16, din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii; art. 5 alin 2 lit. c, art 9 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi referatul de specialitate, expunerea de motive şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 36 alin 6 lit. a pct. 19, alin 9 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1 Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii, sub directa îndrumare a directorului Direcţiei Generale a Domeniului Public.

Art.2 Primarul Municipiului Suceava va emite o dispoziţie prin care va aproba un regulament privind condiţiile în care se va executa sancţiunea contravenţională, precum şi programul de lucru.          
Art.3 –  Pe baza copiei hotărârii judecătoreşti privind sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, a mandatului de executare şi a confirmării integrale a sancţiunii, Serviciul
Urmărire şi Executare Silită din cadrul Direcţiei buget, contabilitate, fiscalitate va opera stingerea obligaţiilor fiscale, reprezentând amenzile pentru care contravenienţii au prestat activităţi în folosul comunităţii.

Art.4 – Primarul Municipiului Suceava, prin intermediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, Direcţia  buget, contabilitate, fiscalitate, precum şi celelalte servicii de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PRESEDINTE DER SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                      SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                          JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 83 din 29 aprilie 2010