Hotărârea nr. 82/2010

HOTĂRÂRE,de aprobare a ,PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ,pentru municipiul Suceava

 

 

 

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRÂRE

de aprobare a

PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ

pentru municipiul Suceava

 

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

 

Având în  vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr. 12773 din 06.04.2010, Raportul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă,  înregistrat sub numărul 12774 din 06.04.2010 ;

·         ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale art.25, lit.b din  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă-republicată, prin care, analizarea şi avizarea planului amintit revine Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se  aprobă de către consiliile locale;

·         în temeiul prevederilor art.36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

  Art. 1. Se aprobă PLANUL DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ

               pentru municipiul Suceava, in conformitate cu anexa care face parte integranta din hotarare.

      Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la  îndeplinire      

     prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                     JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 82 din 29 aprilie 2010