Hotărârea nr. 81/2010

HOTĂRÂRE,de aprobare a ,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,pentru municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRÂRE

de aprobare a

PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

pentru municipiul Suceava

 

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

 

Având în  vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr. 10764 din 17.03.2010, Raportul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă,  înregistrat sub numărul 10765 din 17.03.2010 ;

·         ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale art.6, alin.(1) din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, ale secţiunii 2, art.13, pct.a), art.14, pct.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, prin care, întocmirea planului amintit revine Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se  aprobă de către consiliile locale;

·         în temeiul prevederilor art.36 alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

                  pentru municipiul Suceava in conformitate cu anexa ce face parte integranta          din hotarare .

      Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la                                      

                 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU              

                                                                                                      JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 81 din 29 aprilie 2010