Hotărârea nr. 80/2010

HOTĂRÂRE,Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

           MUNICIPIUL  SUCEAVA

                               B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

                             www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

                            Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

PRIMAR

 

                                                                                                           Nr.              /                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

 

 

 

 

            Legea locuinţei nr.114/1996 şi HG nr.1275/2000 reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţei.

            Termenii utilizaţi în cuprinsul proiectului de hotărâre au următorul înţeles:

A)    Locuinţa – construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, dependinţe, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.

B)     Locuinţă socială- locuinţa care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţii.

 Locuinţele sociale vor fi repartizate cu respectarea prevederilor Legii nr.114/1996 şi a HG nr.1275/2000 şi fac parte din domeniul public al unităţii administrativ- teritoriale.

În şedinţa comisiei sociale s-au supus analizei propunerile de criterii de prioritate în repartizarea locuinţelor sociale , aşa cum sunt prezentate în anexă.

Propunerile s-au făcut cu respectarea cadrului legal, prevăzut de legea locuinţei. Astfel, art.21 din HG nr.1275/2000 precizează că „ în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenţă a solicitărilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile pe baza cărora se repartizează asemenea locuinţe.”

Alineatul nr.2 din acelaşi articol arată că la stabilirea criteriilor de bază pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate se va ţine cont de următoarele aspecte, criteriile fiind stabilite în ordinea indicată de prevederile legii:

-          condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

-          numărul copiilor familiei solicitante;

-          starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei;

-          vechimea cererii.

Ordonanţa de urgenţă nr.57/7.05.2008 pentru modificarea  Legii nr.114/1996 a modificat art.42 din legea locuinţei şi are următorul cuprins: „ Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimile 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.”

In acest sens şi tinând cont şi de faptul că aceste locuinţe vor trebuie să fie utilizate în mod corespunzător de viitorii beneficiari, această modificare a fost menţionată în propunerile de criterii ca şi condiţie obligatorie.

Acelaşi act normativ a modificat şi art.43 din Legea nr.114/1996, care are următorul conţinut:

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite.”

În ceea ce priveşte modul de soluţionare al cererilor de repartizare, art.21 din HG nr.1275/2000 mai  precizează:

„ În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţa şi analizarea solicitărilor primite.” Ca urmare, prin hotărâre de consiliul local se vor stabili şi apoi se vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriei, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale.

Legea nr.114/1996 defineşte categoriile de persoane care nu pot beneficia de  locuinţă socială:

-          persoane care deţin în proprietate o locuinţă;

-          persoane care au înstrăinat după 1 ianuarie 1990 o locuinţă;

-          persoane care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

-          deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă.

Având în vedere motivele expuse mai sus consider oportună şi legală adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

INIŢIATOR,

PRIMAR,

ION LUNGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           MUNICIPIUL  SUCEAVA

                               B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

                             www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

                            Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

SERVICIUL EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE LOCUIT                                                    

 

                                                                                                           Nr.              /                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

APROB,

PRIMAR

RAPORT

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, completată cu HG nr. 1275/2000, locuinţele din fondul locativ se repartizează pe baza de punctaj.

            Astfel, art.21 din HG nr.1275/2000 precizează:

„În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenţă a solicitărilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile pe baza cărora se repartizează asemenea locuinţe.”

Acelaşi articol arată că la stabilirea criteriilor de bază pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate se va ţine cont de următoarele aspecte, criteriile fiind stabilite în ordinea indicată de prevederile legii:

-          condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

-          numărul copiilor familiei solicitante;

-          starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;

-          vechimea cererii.

Ordonanţa de urgenţă nr.57/7.05.2008 pentru modificarea  Legii nr.114/1996 a modificat art.42 din legea locuinţei şi are următorul cuprins: „ Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimile 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.”

Acelaşi act normativ a modificat şi art.43 din Legea nr.114/1996, care are următorul conţinut:

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite."

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererilor de repartizare, art.21 din HG nr.1275/2000 precizează:

„ În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţa şi analizarea solicitărilor primite.” Ca urmare, prin hotărâre de consiliul local se vor stabili şi apoi se vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriei, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale.

Legea nr.114/1996 defineşte categoriile de persoane care nu pot beneficia de locuinţe sociale:

-          persoane care deţin în proprietate o locuinţă;

-          persoane care au înstrăinat după 1 ianuarie 1990 o locuinţă;

-          persoane care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

-          deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă.

În şedinţa comisiei sociale  s-au supus analizei propunerile de criterii de prioritate în repartizarea locuinţelor sociale, aşa cum sunt prezentate în anexă.

Având în vedere motivele expuse mai sus consider oportună şi legală adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

Sef Serviciu,

Muresan Lorena

 

 

 

 

 

 

 

           MUNICIPIUL  SUCEAVA

                               B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

                             www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

                            Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui PRIMAR- ION LUNGU, înregistrată cu nr.37730/29.10.2008, raportul serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 37731/29.10.2008, cât şi raportul comisiei de învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

            În temeiul prevederilor art.1-2, art.3,  art.43, art. 48 din Legea locuinţei  nr.114/1996 şi a art.21 din HG nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

            În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.2 lit. c,  alin.5 lit.a-b, art.45 alin.1,art.47, art.49 din Legea nr.215 /2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aproba criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a unei locuinţe sociale, aşa cum sunt prezentate în anexă.

Art.2 Se revocă prevederile  HCL nr.290/20.11.2008.

Art.3 Primarul municipiului Suceava va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin serviciul de specialitate din cadrul Primaăriei municipiului Suceava.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNEAZA

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                         JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

 

Nr. 80 Din 29 aprilie 2010