Hotărârea nr. 8/2010

HOTĂRARE privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei de acces

                     R O M AN I A                                                                           

              JUDETUL SUCEAVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          

                      S U C E A V A

 

 

HOTĂRARE

privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată  a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei de acces

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.3345 din 25.01.2010, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.3346 din 25.01.2010, raportul Comisiei economico – financiară, juridică, disciplinară şi  al Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism;

            În baza prevederilor art. 13 şi art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Franciuc Floarea) în suprafaţă de 4,20 mp (p.c. 34157) situată în Suceava str. Mihai Viteazu nr. 10, bl. 10, pentru extinderea apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant SC Ulinas SRL) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 34862) situată în Suceava str. Ion Neculce nr. 4, bl. 23, sc. A în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 3. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Boca Simona Cristina) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 35036) situată în Suceava str. Zorilor nr. 5, bl. G 15, în scopul realizării accesului din exterior la apartamentul nr. 1.

Art. 4. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren (solicitant Cornea Nicolai) în suprafaţă de 8,30 mp (p.c. 34772) situată în Suceava str. Oituz nr. 9B, în scopul extinderii locuinţei

Art. 5.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Bazga Ştefan) în suprafaţă de 10 mp (p.c. 34823) situată în Suceava str. Celulozei nr. 5, bl. 15, sc. B în scopul extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.

Art. 6.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică, a unei  parcele de teren (solicitant Mateescu Radu) în suprafaţă de 2,7 mp (p.c. 35056) situată în Suceava str. Mărăşeşti nr. 9, bl. B8, B în scopul amenajării unui acces la apartamentul nr. 4.

Art. 7.  Parcelele de teren menţionate mai sus se concesionează pe o perioada de 49 de ani.

            Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

 

        

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ

           MOCANU VASILE                                                    SECRETAR MUNICIPIU                     

                                                                                                jr. IOAN CIUTAC

 

       Nr.8 din 28 ianuarie 2010