Hotărârea nr. 79/2010

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

 


HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Contractului pentru acordarea de servicii sociale

 

           Consiliul local al municipiului Suceava

            Analizând la iniţiativa Primarului, expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 14530/22.04.2010 ,cererea Asociaţiei “Lumină Lină” inreg. cu nr. 46    

din 19.04.2010 , raportul de specialitate comun al D.A.S. şi D.B.C.F   înreg. cu nr. 14531            / 22.04.2010 , cât şi raportul comisiei învăţământ, relaţii externe, sănătate, protecţia mediului, familiei, cultură, culte, protecţie socială;

            În baza dispoziţiilor art.33,35,37alin.1 şi 40 alin .3 din Legea 47/2006, privind Sistemul naţional de asistenţă socială; conform art.11,art.12 şi art.53 din Ordonanţa 68/2003 privind  Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru   acordarea de  servicii sociale, încheiat   între  furnizorii de  servicii  sociale;  precum şi art. 111 alin 1 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;a Hotărârii nr.539/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale şi a H.G .23/2010 privind aprobara standardelor de cost pentru serviciile sociale.

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1; alin.6 lit.”a’ pct.2 alin.7 lit.”a’, art.45 alin.2, art.47si art.49 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu modificările si completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale.

Art.3 .Primarul prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      contrasemneaza

VIOREL SEREDENCIUC                                                   SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                       JR. CIUTAC IOAN

 

Nr. 79 din 29 aprilie 2010